รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เรื่องเล่าจาก รพ.ชุมชน: ถกเถียงกับ "ความจริง" ของการแพทย์ชีวภาพ (5450/0)

บทความ ตั้งคำถามกับการกล่าวอ้างว่าความรู้ทางการแพทย์เป็นไปเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วยของผู้คน เป็นความรู้ที่เป็น "ความจริงแท้" "เป็นสากล" และ "ปราศจากเงื่อนไขทางวัฒนธรรมใดๆ" การอ้างเช่นนี้เป็นจริงละหรือ โดย ทพ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

 อารมณ์ วิทยาศาสตร์ กับการแพทย์ (4346/0)

บทความชิ้นนี้ ท้าทายกับการที่อารมณ์ถูกกันออกไปจากวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เก็บกดอารมณ์ของเจ้าหน้าที่คนทำงานไว้ไม่ให้แสดงออก อารมณ์กลายเป็นสิ่งอันต้องห้าม หนำซ้ำบอกว่าเป็นอคติ นำมาซึ่งความไม่เป็นกลางภายใต้วิธีการทำงานแบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกอ่านเพิ่มเติมsense & sensibility องค์กร ผัสสะ และสุนทรียภาพ (3494/0)

การบรรยาย เริ่มต้นจากการสืบสาวให้เห็นจุดหักเหของรากฐานทางปรัชญาที่สุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์แยกจากกัน จนวิทยาศาสตร์กลายเป็นแม่แบบหนึ่งเดียวที่มนุษย์เราใช้คิด ใช้ตรวจสอบความจริง เมื่อการพิสูจน์ความจริงขาดไร้ซึ่งสุนทรียศาสตร์ อารมณ์ ผัสสะ ความรู้สึก จึงขาดหายไปจากชีวิตของผู้คน ไม่นับว่าเป็นความจริง เพราะยากที่วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบได้ ตอนท้ายของการบรรยาย นพ.โกมาตร ได้เสนอว่าเราจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิสถาปัตย์ แสง สี เสียง ในชีวิตการทำงานประจำวันอย่างไร เพื่อที่จะดึงสุนทรียภาพกลับมาในชีวิตและเพื่อที่เราจะไม่กลายเป็นคนที่แข็งทื่อและด้านชากับอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตัวเองและผู้ป่วย คลิกอ่านเพิ่มเติมการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสุขภาพปฐมภูมิ (4963/1)

การวิจัยเชิงคุณภาพ อาจไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด หากเราเริ่มต้นตั้งแต่เข้าใจรากฐานทางปรัชญาของการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวกำกับวิธีการตั้งประเด็น การตั้งคำถาม การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะของการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ คลิกอ่านเพิ่มเติมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข: บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย (5803/0)

ศักยภาพและบทบาทอสม.จะเป็นอย่างไร ภายใต้บริบทสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสถานการณ์ภัยคุกคามสุขภาพใหม่ คลิกอ่านเพิ่มเติมสาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิ กับสุขภาพชุมชน (3722/0)

 บทความนำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องหันมาคิดใหม่อย่างจริงจังเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหม่ๆ ในบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบันอย่างไร และทิศทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนภายใต้บริบทกระแสความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน คลิกอ่านเพิ่มเติมสุนทรียสาธก เรื่องเล่า กับการรื้อถอนมายาคติบริการปฐมภูมิ (2500/0)

เรื่องเล่าจากกระบวนการสุนทรียสาธกแสดงให้เห็นว่า เราสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับบริการปฐมภูมิได้ ซึ่งก็คือการสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับบริการปฐมภูมิ (Humanistic value) ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเสน่ห์ของบริการปฐมภูมิ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจำเป็นต้องสร้างจากจุดแข็ง ซึ่งมีรากฐานทางปรัชญาการมองสุขภาพอีกลักษณะหนึ่งที่ไปพ้นจากการครอบงำของกรอบกระบวนทัศน์สุขภาพกระแสหลัก หรือชีวการแพทย์ คลิกอ่านเพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (2529/0)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาเบาหวานในชุมชน ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานได้

บทความโดย ภก.ศุภรักษ์ ศุภเอม ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นักวิจัย on the job training รุ่น 1 คลิกอ่านเพิ่มเติมE-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน