รถเข็น (0 ชิ้น)
 
๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

เขียนโดย joojoop
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2554 @ 02:09
โครงการจัดงาน
๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

1. หลักการและเหตุผล
 “น้อยคนที่จะมีชีวิตยืนยาวถึงหนึ่งศตวรรษ แต่น้อยคนยิ่งกว่า ที่จะยืนหยัดในอุดมคติและอุดมการณ์เพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงตลอดหนึ่งศตวรรษ ที่มีชีวิตอยู่...”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นแพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทยมิแต่เฉพาะในด้านการแพทย์ สาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพอนามัยเท่านั้น แต่ยังมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเมือง การศึกษาและการพัฒนาสังคม ท่านจึงมีบทบาทที่หลากหลายและได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนในแวดวงต่าง ๆ ท่านเป็นครูที่ลูกศิษย์ศรัทธาและนอบน้อม เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โลกยอมรับ เป็นผู้บริหารที่มองการณ์ไกล เป็นนักคิดที่ล้ำหน้ายุคสมัย เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งประโยชน์ของสาธารณชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดำรงตนเป็นตัวอย่าง เป็นร่มเงาให้คนรุ่นหลังได้อาศัยเติบโต และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อ ๆ มาในการดำเนินชีวิตอย่างมีอุดมการณ์เพื่อสังคม

ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นเรื่องราวทรงคุณค่าที่คนรุ่นต่อมาควรได้เรียนรู้  เพราะไม่เพียงเป็นชีวิตในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การเรียนแพทย์และโรงเรียนแพทย์ในยุคแรก หรือการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของท่าน แต่ชีวิตท่านยังเป็นตัวอย่างการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การไปปราบอหิวาต์ระบาดที่อัมพวาเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนแพทย์ การสร้างโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หรือ “โฮงยาไทย” ที่จังหวัดเชียงราย โดยการระดมเงินบริจาคจากชาวบ้าน การริเริ่มระเบียบเงินบำรุงของโรงพยาบาลที่ส่งผลจนถึงปัจจุบัน การก่อตั้งธนาคารเลือดแห่งแรกในประเทศไทย การปราบซิฟิลิสที่ระบาดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ บทบาทของท่านในสงครามเชียงตุง การก่อตั้งโรงพยาบาลหญิงและโรงพยาบาลเด็กตามนโยบายสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม การผ่าตัดแฝดสยามรายแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลเด็ก ที่ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก รวมทั้งบทบาททางการเมืองเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่ได้บุกเบิกสร้างโรงพยาบาลในภูมิภาค ริเริ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้กำเนิดบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนและโอบอุ้มองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาให้มีบทบาทในสังคมไทย
ในวาระที่ท่านจะมีอายุครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2554 นี้ บุคคล องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันกับญาติพี่น้องและลูกหลานของท่านจัดงาน “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว” ขึ้น เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเพื่อเผยแพร่ประวัติชีวิตและการทำงานของท่านให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้


2. วัตถุประสงค์
เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสืบสานแนวความคิด วิถีชีวิตและการทำงานของ ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ที่มีต่อสังคมไทย สู่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

3. วัน เวลา และ สถานที่จัดงาน
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00–17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

4. กลุ่มเป้าหมาย 
   1,000 คน   
ลูกศิษย์ กัลยาณมิตร อดีตคนไข้ของ ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายผู้บริโภค นิสิตนักศึกษา/นักเรียน/ประชาชนที่สนใจ

5.กำหนดการ
ภาคเช้า        พิธีการทางศาสนา
สถานที่         ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 น.      คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 น.      พระภิกษุ 9 รูป เริ่มพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น.      ถวายภัตตาหารเพล
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 108 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ภาคบ่าย        งาน “๑๐๐ ปี ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว”
สถานที่         หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30-13.00 น.     ชมนิทรรศการ บริเวณรอบหอประชุมใหญ่


ช่วงที่ 1
12.30-13.00 น.    ลงทะเบียน
13.00-13.15 น.    กล่าวต้อนรับ และเชิญเข้าร่วมขบวนการประกาศเกียรติคุณ สืบสานแนวความคิด วิถีชีวิต และการทำงานของ
                              ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ที่มีต่อสังคมไทย สู่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคต โดย ศ. น.พ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
                              อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.15-13.30 น.    การแสดงดนตรีพื้นบ้านและละครหุ่นมือ โดยเด็กนักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
13.30-13.40 น.    การแสดงวิดีทัศน์ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
13.40-14.00 น.    การอ่านบทกวี  โดย
                                - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์    ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2536
                                - อังคาร กัลยาณพงศ์       ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2532
14.00-15.00 น.    การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย
                                - ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ในหัวข้อเรื่อง
                                   “งานด้านบริหารจัดการและนิติบัญญัติ ของ ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว”
                                - ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  ในหัวข้อเรื่อง
                                   “งานด้านสาธารณสุขและสังคม ของ ศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว”
15.00-15.20 น.     การแสดงดนตรีของวงคีตาญชลี และ ไก่ แมลงสาบ
ผู้ดำเนินรายการเวที    น.ส.ณาตยา แวววีรคุปต์

ช่วงที่ 2
15.20-16.30 น.    การเสวนาเรื่อง “๑๐๐ ปีชีวิตพ่อเสม ให้อะไรกับสังคมไทยบ้าง” โดย
                               - นายพิภพ ธงไชย                        กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็ก   
                               - นพ. ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์      ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
                               - น.ส.รสนา โตสิตระกูล                  สมาชิกวุฒิสภา
                               - นพ.ศุภชัย ครบตระกูลชัย               ประธานเครือข่ายแพทย์รุ่นใหม่
ผู้ดำเนินการเสวนา    นายประสาน อิงคนันท์

16.30-16.50 น.    บทเพลง/ดนตรี จาก หงา คาราวาน (สุรชัย จันทิมาธร) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2553
16.50-17.00 น.    กล่าวปิดงาน โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ผู้ดำเนินรายการเวที     ดร.ธีรารัตน์ พันทวี 

6. องค์กรผู้ร่วมจัดงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 200 องค์กร

7. คณะผู้ประสานงานกลาง
    (1) มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
                นางอัจฉรา สุนทรวาทิน                  โทร. 0 2260 0229, 08 1933 1900
    (2) หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (หพสท.)
                น.ส.ปารณัฐ สุขสุทธิ์                      โทร. 0 2590 1352, 08 1802 8761
    (3) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
                ผศ. ภญ. ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี    โทร. 0 2218 8452, 08 1398 9953, 08 0992 8804
    (4) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
                นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร                  โทร. 08 1489 0941       
    (5) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) / มูลนิธิเภสัชศาตร์เพื่อสังคม
                ผศ. ภญ.สำลี ใจดี                         โทร. 0 2412 3507, 08 6881 3157
 

 โครงการและแผนงานต่างๆของ สวสส.
๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
เอกสารและสื่อ งานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน