รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 22 พฤศจิกายน 2555 @ 10:17


 
เริ่มต้นการดำเนินงานในรูปแบบแผนงานความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในชื่อ “แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 
 
ต่อมาคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพิจารณาผลการดำเนินงานแล้วเห็นว่า ยังมีภารกิจในการพัฒนาเชิงระบบอีกมาก เพื่อรองรับภาวะสุขภาพที่มีความพิการจากสาเหตุต่างๆ รวมทั้งภาวะสูงอายุ จึงมีมติให้ตั้งเป็นเครือสถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของสวรส. ใช้ชื่อว่า “สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ” ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานในรูปแบบองค์กร สำหรับการทำงานระยะยาวสสพ. มีความเชื่อพื้นฐานว่า คนพิการควรมีสิทธิและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการทางสังคมและสุขภาพ นอกจากนั้นคนพิการต้องมีโอกาสในการดำเนินชีวิต และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โครงการที่ดำเนินการกับกลุ่มผู้พิการจึงมองคนพิการในฐานะที่เป็นผู้มีศักยภาพ มิใช่เป็นเพียงผู้รอคอยความช่วยเหลือหรือเมตตาจากสังคม นอกจากนั้นคนพิการจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยวิธีการใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระบบบริการสุขภาพและบริการทางสังคมอื่นๆ
 
กรอบแนวคิดและหลักการ การดำเนินงาน
- คนพิการพึงมีสิทธิและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ทั้งบริการสังคมและสุขภาพ 
- คนพิการต้องมีโอกาสดำเนินชีวิตและพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
- คนพิการต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยวิธีการใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสังคม
 
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2832 9260 
โทรสาร : 0 2832 9261
เว็บไซต์ : www.healthyability.com
 

แผนที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน