รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประชุมวิชาการ 10 ปี สวสส.

เขียนโดย joojoop
พุธ 10 กรกฎาคม 2556 @ 12:05


เรื่อง "แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน"
(Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital)

วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๖ 
เรื่อง "แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน"
(Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital)
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข ๖ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
……………………………
จัดโดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. Siamese Association of Sociologists and Anthropologists, SASA)
 
วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่
พิธีเปิด : Society and Health Institute: The First Decade
กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ : ในวาระสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ๑๐ ปี 
โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย  
- นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล           ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
- ศ.สุริชัย หวันแก้ว                   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "สุขภาพที่ชายแดน: อาเซียนกับบทบาทของการแพทย์เพื่อมนุษยธรรม"
โดย  ดร.ซินเทีย หม่อง              แพทย์ผู้ก่อตั้งคลินิกแม่ตาว และได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม ๓ รางวัล
 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
อภิปราย เรื่อง "สิทธิสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรม กับระบาดวิทยาของความรุนแรง" Right to Health: Cultural Borders and the Epidemiology of Violence
วิทยากร :
- ผศ. ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ             สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผศ. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี   ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
- นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์       ผอ. โรงพยาบาลอุ้มผาง  จ.ตาก
- ศ. ดร.ยศ สันตสมบัติ                คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการ :
- นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์               สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

(มีต่อ)
-----------------------------------------------
 
สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทร. 0 2590 1352
 
 


รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน