รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

เขียนโดย สุขศาลา
พุธ 02 ตุลาคม 2556 @ 07:28


เรื่อง “สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : 
องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556

 

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ 
และเกิดสมรรถนะทางวัฒนธรรม ผ่านแนวคิดและทฤษฏีสังคมศาสตร์มานุษยวิทยาการแพทย์ 
เสริมให้เห็นมุมมองที่ละเอียดอ่อนในมิติของความเป็นมนุษย์ มิติของการดูแลรักษาผู้ป่วย มิติทางสังคมวัฒนธรรม 
โดยผสมผสานแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาการแพทย์ให้สอดคล้องกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
ของบุคลากรสุขภาพเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม

1. นายเฉลิมพล อินณชิต โรงพยาบาลงาว  จ.ลำปาง
2. นางชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   จ.พิษณุโลก
3. นางชวนพิศ นภตาศัย  คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
4. นางสาวทัศวรรณ กันทาทอง  โรงพยาบาลเชียงดาว  จ.เชียงใหม่
5. นางทิพรดา ประสิทธิแพทย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี
6. ผศ. พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม
7. นายนรากร สารีแหล้  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จ.อุดรธานี
8. คุณนาตยา คำสว่าง  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช  จ.พิษณุโลก
9. นางสาวบัณฑิกา จารุมา  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
10. คุณประกายรุ่ง จวนสาง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
11. นางสาวประภา พิทักษา  โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
12. คุณพรพิศ ตรีบุพชาติสกุล  กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
13. นางสาวพวงเพชร จิววัฒนารักษ์  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
14. นางสาวพิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จ.สระแก้ว  
15. คุณวงศกร เอียดเอื้อ  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ.กรุงเทพฯ
16. นางสาววาสนา เพ็ชรภักดิ์   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์  จ.พังงา
17. นางสกาวรัตน์ ต่ายทอง  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
18. นายสามารถ สุวรรณภักดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู จ.นครศรีธรรมราช
19. นายสุรเชษฐ์ คูหาเลิศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
20. คุณหฤทยา กัสยานันท์  กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช  จ.พิษณุโลก
21. นายแพทย์อนุวัตร แก้วเชียงหวาง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำชะอี  จ.มุกดาหาร

หมายเหตุ : 

1. การประกาศรายชื่อนี้ ถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ การเรียงลำดับรายชื่อ ไม่ได้จัดเรียงตามผลการตัดสินจากคณะผู้จัด
2. คณะผู้จัดจะทำการติดต่อท่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าประชุมต่อไป

 

 
 


รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน