รถเข็น (0 ชิ้น)
 
“สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ: องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ”

เขียนโดย suksala
พุธ 11 ธันวาคม 2556 @ 08:36


สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ: องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” 

ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสิริวลี โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ และเกิดสมรรถนะทางวัฒนธรรม 
ผ่านแนวคิดและทฤษฏีสังคมศาสตร์มานุษยวิทยาการแพทย์ เสริมให้เห็นมุมมองที่ละเอียดอ่อนในมิติของความเป็นมนุษย์ มิติของการดูแลรักษาผู้ป่วย
มิติทางสังคมวัฒนธรรม โดยผสมผสานแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาการแพทย์ให้สอดคล้องกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
ของบุคลากรสุขภาพเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นที่เน้นการเสริมสร้างมุมมอง วิธีคิด และทักษะใหม่ๆ ให้กับบุคลากรสุขภาพที่สนใจ
ในการทำความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพในโลกโลกาภิวัฒน์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานด้านบริการและวิชาการสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศรวม 22 คน
 
เป็นการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี ทางสมรรถนะวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาการแพทย์ เพื่อการทำความเข้าใจปรากฏการณ์  พฤติกรรมทางสุขภาพ ความแตกต่างระหว่างความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ วัฒนธรรม  ซึ่งนำไปสู่การค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการให้บริการสุขภาพข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้ 10 ขั้นง่ายๆ กับงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่ดี เพื่อนำไปสู่การสร้างงานวิจัยสุขภาพข้ามวัฒนธรรมในอนาคต

สร้างให้เกิดเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกัลยาณมิตร และเน้นการนำเนื้อหามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของผู้เข้าร่วมอบรม 


* ชมภาพกสนอบรมเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/pages/สนพ-สุขศาลา

*****************************************************
1

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน