รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. 2 เรื่อง 2 รส

เขียนโดย suksala
พุธ 04 มิถุนายน 2557 @ 11:38


การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project)
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) จำนวน 2 เรื่อง
ดังนี้ 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เรื่อง "โรงเรียนจัดการความสุข"
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
โดย  ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 
เอกสารอ่านประกอบการนำเสนอ
1. Knowledge Translation of  Self-management Concepts for Thais
2. โครงการโรงเรียนการจัดการความสุข
3. Systems Thinking and Practice for Action Research
4. Knowledge is Power : Empowering the Autism Community Through Parent - Professional Training
5. โบรชัวร์โปรแกรมกิจกรรมบำบัดจัดการความสุข (สร้างพลังใจ, สร้างพลังกาย และการพัฒนาเด็กแรกเกิด - 18 ปี)
 
เวลา 13.30 - 16.30 น.
เรื่อง "การพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศไทยในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
โดย  ดร.ศิราณี ศรีหาภาค
 
เอกสารอ่านประกอบการนำเสนอ
1. บทความ การดูแลระยะยาว
2. แผนงานวิจัยระยะยาว 3 ปี : การพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศไทยในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. โครงการระยะที่ 1 : พัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
4. บทความการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์และนโยบายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงฯ
 
วิพากษ์ และให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
    นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน
    นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
    นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ
    นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
    และผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ดำเนินรายการและนำอภิปราย โดย

นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

แผนที่

 
1

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน