รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน

เขียนโดย suksala
อังคาร 21 ตุลาคม 2557 @ 10:33


แผนงาน
วิจัยการดูแลสุขภาพที่บ้านในระบบบริการปฐมภูมิของไทย
(Operational Research on Home Health Care in Thai Primary Care System) 

เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างระบบการดูแลต่อเนื่อง
Eldery care / Long-term Care / Home Care
 

ระบบการดูแลสุขภาพบ้านมีความสำคัญและสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพ อาทิ ความแออัดของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การกลับเข้ามารับการรักษาซ้ำ (re-admission & revisit) ปัญหาการขาดการดูแลต่อเนื่อง ปัญหาการเดินทางของผู้ป่วยและญาติ ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ในระบบบริการ ปัญหาการขาดแคลนเตียงผู้ป่วย รวมถึงปัญหาเรื่องการฟ้องร้องและการร้องเรียนต่างๆ เพราะการดูแลสุขภาพที่บ้านอย่างเป็นระบบนั้น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดช่องว่าง เพิ่มการเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ป่วย และญาติ ทำให้เป็นระบบบริการที่ไร้รอยต่อเชื่อมโยงกันตั้งแต่บ้านถึงสถานบริการ
 
แผนงานนี้ จึงมุ่งพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านทั้งระบบ ตั้งแต่การระบุครอบครัวผู้ป่วย การจัดระบบเยี่ยมบ้าน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้าง home ward การจัดระบบติดตามและส่งต่อ รวมทั้งการประเมินคุณภาพการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยศึกษาประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน เพื่อศึกษาภาระและผลกระทบ ตลอดจนบทบาทขององค์กรและระบบบริการที่มีต่อการสนับสนุนผู้ดูแลในการให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน งานศึกษาดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและ Asia Center มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งทำให้พบว่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้านยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากสามารถดำเนินการให้มีมาตรฐานได้ 
นอกจากจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านมีคุณภาพสูงขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดความทุกข์และภาระอันเกิดแก่ผู้ดูแลที่บ้าน ทั้งภาระทางเศรษฐกิจ ทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม ซึ่งบั่นทอนชีวิตและสุขภาพของผู้ดูแลที่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งได้

 
การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน