รถเข็น (0 ชิ้น)
 
งานบันดาลใจ

เขียนโดย suksala
พฤหัส 30 เมษายน 2558 @ 12:12


แผนงาน
งานบันดาลใจ Inspiration at Work
 
 
“ถ้าอยากไปได้เร็ว ให้ไปคนเดียว แต่ถ้าอยากไปได้ไกล ต้องไปด้วยกัน”
If  you want to go fast, go alone. If  you want to go far, go together. 

 
 

โครงการ “งานบันดาลใจ”

 

    ระบบบริการสุขภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายของการบำบัดเยียวยาความทุกข์ของผู้คน ได้กลายเป็นระบบงานที่สร้างความทุกข์ให้กับทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ภาวะดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากภาระงานที่หนักอึ้งแล้ว ยังเกิดจากวัฒนธรรมการทำงานและระบบงานที่สร้างความแปลกแยกต่องาน คนทำงานไม่เห็นคุณค่าของงาน และไม่สามารถแสวงหาความหมายของชีวิตจากการทำงานได้ โดยเฉพาะในระบบงานราชการหรือระบบงานขนาดใหญ่ที่เน้นการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพในเชิงปริมาณแต่เพียงด้านเดียว ในระบบงานดังกล่าว นอกจากจะไม่สามารถสร้างสุขภาวะในองค์กรได้แล้ว ความทุกข์ของผู้ให้บริการยังมีผลโดยตรงต่อผู้รับบริการอีกด้วย สภาพเช่นนี้ขัดแย้งอย่างยิ่งกับแนวคิดการสร้างโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital) และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างระบบบริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare)
 
 
การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การปลีกตัวออกจากการทำงานเพื่อไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมภาวนาต่างๆ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธีการต่างๆ มากมายมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม แนวทางต่างๆ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจเฉพาะในกลุ่มที่ตื่นตัวในทางจิตภาวนาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว อีกทั้งกระบวนการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณมักมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและยากต่อการประเมินผล
แผนงานสุขภาวะทางจิตวิญญาณนี้เน้นไปที่การเติบโตทางปัญญา หรือทางจิตวิญญาณผ่านการทำงาน โดยถือว่า การเติบโตงอกงามในทางจิตวิญญาณนั้น แยกไม่ออกจากชีวิตการทำงาน เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เติบโตเต็มศักยภาพของตนได้ นอกจากนั้น งานยังเป็น “ประสบการณ์ตรง” ที่มนุษย์จะได้ค้นพบและหล่อเลี้ยง “ความเป็นมนุษย์” ให้งอกงามได้ ความเป็นมนุษย์ที่ว่านี้ เป็น “ศักยภาพ” “ปฏิบัติการ” และ “กระบวนการ” มากกว่า “สภาวะ” เพราะสามารถเติบโตงอกงามได้ 
ในแง่นี้ วิถีแห่งการทำงานจึงเป็นวิถีของการเติบโตทางจิตวิญญาณ และงานที่จะสร้างสรรค์จิตวิญญาณของมนุษย์ให้งอกงามได้นั้น จึงเรียก “งานบันดาลใจ” 
 
 
วัตถุประสงค์

 

1. มุ่งที่จะแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่ทำให้การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในที่ทำงาน (Spirituality in workplace) มีรูปธรรมการทำงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ วัดผลได้ และสามารถนำไปปรับใช้หรือขยายผล 
2. มีหัวใจสำคัญของการทำงาน คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงและตอกย้ำการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่จะเติบโตไปกับการทุ่มเททำงานตามอุดมคติและความใฝ่ฝัน 
3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเกิดปีติสุขจากงานที่ทำอย่างประณีตใส่ใจและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคม 
4. ใช้การทำงานเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ งอกงาม และเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะร่วมกัน
 
 

เป้าหมาย

 

1. สร้างองค์ความรู้อันเป็นรากฐานของการทำงานและสร้างชุดความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทำงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
2. สร้างพื้นที่การเรียนรู้โดยผลักดันให้เกิดองค์กรต้นแบบและการสร้างสื่อ เครื่องมือการทำงาน และรูปแบบกระบวนการทำงานที่สามารถสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ละเอียดอ่อนต่อมิติความเป็นมนุษย์
3. สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณและมิติความเป็นมนุษย์ในที่ทำงาน
4. สร้างระบบการจัดตั้งที่เข้มแข็งด้วยการพัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเครือข่ายความร่วมมือที่มีอุดมคติและความมุ่งมั่นร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต
 
 

วิสัยทัศน์

 

สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้งอกงาม เชิดชูคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นคน เชื่อมั่นและเคารพในศักยภาพที่จะเรียนรู้ งอกงาม และเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะร่วมกัน
 

 

พันธกิจ

 

ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานด้วยการสร้างและส่งเสริมรูปธรรมการปฏิบัติที่สามารถเรียนรู้และปรับใช้ได้ในบริบทการทำงานจริงควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายและผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ยั่งยืนในระยะยาว 
พันธกิจที่ 1 จัดการความรู้
พันธกิจที่ 2 สร้างองค์กรต้นแบบ
พันธกิจที่ 3 สร้างสรรค์สื่อ เครื่องมือ และกระบวนการ
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม
พันธกิจที่ 5 สร้างระบบจัดการใหม่เพื่อความยั่งยืน

* ดาวน์โหลด Booklet "งานบันดาลใจ Inspiration at Work" 
* ดาวน์โหลด
Booklet "งานบันดาลใจ Inspiration at Work ปี 2"


 


29 พฤศจิกายน 2560 - 01 ธันวาคม 2560

13 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

28 2559 - 02 2559

05 2559 - 10 2559

23 พฤศจิกายน 2558 - 25 2559

25 2558 - 31 ธันวาคม 2558

Booklet งานบันดาลใจ
ใบสมัครอบรม “สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต”
โครงการฝึกอบรม “นักสร้างสรรค์งานบันดาลใจ”
ใบสมัคร “นักสร้างสรรค์งานบันดาลใจ”
หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
บทบรรณาธิการ "งานบันดาลใจ" นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23
บทบรรณาธิการ "งานบันดาลใจ" นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23
บรรยากาศนิทรรศการงานบันดาลใจ ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 17
ใบสั่งซื้อเสื้อและกระเป๋างานบันดาลใจ
Learning Module 03: Inspiring Changes: Reinventing Organizational Culture สร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างงานบันดาลใจในองค์กร
“ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง”
Booklet งานบันดาลใจ Version 2
บอร์ดนิทรรศการ "องค์กรบันดาลใจ" (17th HA National Forum)
สุขจากงาน บันดาลใจ (HR4H FORUM 2017)
บอร์ดนิทรรศการ "มรณสติ" (17th HA National Forum)
บอร์ดนิทรรศการ "คนทำงานบันดาลใจ" (17th HA National Forum)
บอร์ดนิทรรศการ "โครงการบันดาลใจ" (17th HA National Forum)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "คุณค่าในตน" (HR4H Forum 2017)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "สัมพันธภาพในองค์กร" (HR4H Forum 2017)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "สำนึกต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์" (HR4H Forum 2017)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "วัฒนธรรมการสื่อสาร" (HR4H Forum 2017)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "สติและตัวตนที่ตื่นรู้" (HR4H Forum 2017)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "People Excellence" (HR4H Forum 2017)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "โครงการงานบันดาลใจ" (HR4H Forum 2017)
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ "12 วิธี มีความสุขจากการทำงาน" (HR4H Forum 2017)
จากประสบการณ์สู่งานบันดาลใจ
ลบความรู้เดิม เริ่มเรียนรู้ใหม่ ความรู้และการเรียนรู้ในองค์กรสำหรับศตวรรษที่ 21
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้เป็น "นักสร้างสุของค์กร"
Power point งานบันดาลใจ (บรรยายงาน HR4H 2018)


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน