รถเข็น (0 ชิ้น)
 
วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

เขียนโดย suksala
ศุกร์ 16 ตุลาคม 2558 @ 10:31


วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
Culture and Health Risks
เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่าง บนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  


       การสร้างความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์และการสาธารณสุขเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาศัยระเบียบวิธีการศึกษาด้าน “ระบาดวิทยา” (Epidemiology) ซึ่งมุ่งเน้นที่การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรค การกระจายตัวของโรค และแบบแผนการเกิดโรคในกลุ่มประชากรต่างๆ โดยอาศัยเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 
       อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคยังถูกกำกับไว้ด้วยเงื่อนไขและแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรม บริบทประวัติศาสตร์ และความทรงจำร่วมของคนในท้องถิ่นที่มีต่อประสบการณ์ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชน และจำเป็นต้องอาศัยระเบียบวิธีการศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary approach)
 
       แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 3 แนวทาง คือ การสร้างความรู้ การสร้างคน และการสร้างชุมชนวิชาการ ผ่านกระบวนการทบทวนสถานะองค์ความรู้และการศึกษากรณีศึกษาระยะยาว เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงกับประเด็นสุขภาพ 7 ประเด็น คือ สุรา บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ โรคในกลุ่ม NCDs การพนัน และภัยพิบัติ 

       รวมทั้งสร้างพื้นที่และเครือข่ายทางวิชาการที่เชื่อมโยงกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดอบรมแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้มิติทางสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงและมุมมองระบาดวิทยาวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว พร้อมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้สร้างมาตรการเชิงนโยบาย และเปิดมุมมองใหม่การทำงานประเด็นความเสี่ยงกับพฤติกรรมสุขภาพ
 
 
 ** ติดตามกิจกรรมของโครงการได้ที่ Facebook: Culture and Health Risks 
 ** อ่านรายละเอียดของโครงการในรูปแบบ 
Booklet วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

 


30 ตุลาคม 2558 - 15 2559

24 2559 - 26 2559

02 พฤศจิกายน 2558 - 01 ธันวาคม 2561

พื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัว: มิติเพศสภาพกับสารเสพติด
โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง Cultural Mapping of Health Risk
แค่เปลี่ยนความคิด วิกฤตเป็นโอกาสในการจัดการยาเสพติดอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
ชีวิตนอกรีต: เสียงของผู้หญิงใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
Surviving in two worlds: Social and structural violence of Thai female injecting drug users
ความตายที่ไม่ถูกนับ
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์1
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์_2
โสภา หญิงบ้า หรือเมียและแม่
เดือนหงาย ชายฝั่ง กับโรคเอดส์
DRINKING CULTURE IN THE THAI-ISAAN CONTEXT OF NORTHEAST THAILAND
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Drinking in a Culture
ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
Tailoring tobacco control efforts to the country The example of Thailand
Drinking culture in an Isaan village (Power point)
Does the hand that controls the cigarette packet rule the smoker?
พัฒนาการการเคลื่อนไหวทางสังคมของการควบคุมยาสูบในไทย
ระบาดวิทยากระแสหลัก VS ความรู้ชายขอบ
เธอชื่อ Maama Mali
ความไม่เสี่ยงของความเสี่ยง
ผีเข้า
แม่มด มดลูก
อารมณ์ น้ำนม เลือด
เป็นมดลูก
อุจจาระ ปัสสาวะ และประจำเดือน: ระบาดวิทยาของนานาพยาธิในมาลี
Risk, governance and the new public health
วิธีคิดทางทฤษฎีในสังคมวิทยา: พัฒนาการและปัญหาทางทฤษฎี
โลกในกระแสการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดสังคมเสี่ยงภัย
ทฤษฎีสังคมและการทำความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธนี กิ๊ดเดนส์
โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง
เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรม
องค์ความรู้เรื่องยาเสพติดในมิติสังคมวัฒฯธรรมของความเสี่ยง: ประสบการณ์จากงานวิจัย
ยาสูบในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและการเมือง
โครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
Cinema and Subalternity
การถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของสื่อรณรงค์และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ในสังคมไทย
แอลกอฮอล์ มนุษยชาติ ประวัติศาสตร์ และบริบททางสังคม
สถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยง: ประสบการณ์จากงานวิจัย“แอลกอฮอล”
มิติทางวัฒนธรรมกับการสูบยาสูบของวัยรุ่น
เด็กแว้นซ์ในบริบทการเปลี่ยนผ่านทางสังคม/เศรษฐกิจ ในชนบทไทย
วิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา
MEDICAL ANTHROPOLOGY AND EPIDEMIOLOGY: DIVERGENCES OR CONVERGENCES?
การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
ประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์
การเกิดขึ้นของระบาดวิทยา: สถิติ การสาธารณสุขใหม่ และการบริหารปกครองประชากร
ฅนขับรถบรรทุก: อุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย(สรุปความ)
สองเรา: มอเตอร์ไซค์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุในโลกของวัยรุ่น(สรุปความ)
A genealogy of “healthism”: Healthy subjectivities between individual autonomy and disciplinary control.
Consultative Meeting 2016
Booklet วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ
Introduction Social Suffering
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม "หลักสูตรนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ 2016"
10 ขั้นง่ายๆวิจัยเชิงคุณภาพ
การลดอันตรายในชีวิตประจำวัน (Harm reduction from below)
CHR Project and Social Science
ข้อมูลสนามในเรื่องมาตรการสุขภาพ (Health intervention)
การใช้แนวคิดเรื่องเล่าศึกษาความเสี่ยงสุขภาพ (Narrative Medicine)
ทักษะพื้นฐานการสังเกตในการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Observe skill)
วัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญ (Professional culture)
แนวคิดความทนทุกข์ทางสังคมกับการเก็บข้อมูลความทุกข์ (Social suffering)
การสัมภาษณ์และบริบททางวัฒนธรรม (Interview&cultural context)
การพัฒนาประเด็นศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวคิดการมีกิจกรรมทางกายในระดับโลกและระดับประเทศ
ประวัติศาสตร์การบริโภคอาหารรสหวานและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในสังคมไทย
โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
แนวคิดการมีกิจกรรมทางกายในระดับโลกและประเทศ
ความอ้วน การประกอบสร้างทางสังคมและปฏิบัติการของเด็กฯ
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในสังคมไทย
การจัดการแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย โดยเครือข่ายภาคประชาชน
แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
การพนันในสังคมไทย
สถานะองค์ความรู้ "มิติทางการเมือง" ของการพนันวัวชน ในบริบทชุมชนท้องถิ่น
การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิด "มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง"
อัตลักษณ์ "การเป็นผู้กำหนดสุขภาวะของตัวเอง" ของผู้ป่วย
หลากหลายมุมมองต่อ "ความอ้วน"
ชุมชนกับภัยพิบัติ
สังคมวิทยาการศึกษาการพนัน
ระบาดวิทยา: สถิติ การจับจ้องสอดส่องประชากร และการประกอบสร้างความรู้
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม
โครงการอบรมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม"
หนังสือเชิญรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม"
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม รุ่นที่ 1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม"
สไลด์ประกอบการบรรยาย การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม รุ่น1
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม รุ่นที่ 2
โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ 2559 “การนำเสนอผลงานวิจัย”
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ 2559 “การนำเสนอผลงานวิจัย"
เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 3


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน