รถเข็น (0 ชิ้น)
 
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

เขียนโดย suksala
จันทร์ 19 ตุลาคม 2558 @ 06:49


๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

  สธ. เตรียมงานใหญ่ เฉลิมฉลองการสาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี 

 
        วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โอกาสสำคัญที่จะเฉลิมฉลองร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาและการบุกเบิกสร้างสรรค์ของนักการสาธารณสุขรุ่นก่อนๆ โดยประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของระบบสาธารณสุขไทยให้สาธารณชนได้ร่วมกันยินดีแก่สาธารณชน ตลอด ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น

 

 
๑. จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย” ขึ้นโดยใช้อาคารเรือนไทย กรมแพทย์แผนไทยฯ

๒ จัดตั้งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารเข้าระบบงานจดหมายเหตุที่มีระบบครบวงจรนำออกมาใช้งาน และสามารถสื่อสารเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนรับรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขต่างๆ
 
๓. รณรงค์ใหญ่ด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลโดยระดมองค์การต่างๆ และ อสม. ทั่วประเทศ
 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสร้าง Green and Clean Hospital และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healing environment
 
๕. การอนุรักษ์อาคารเก่าในสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข อาทิ บ้านพักหมออนามัย หรือจัดรณรงค์ “๑๐๐ บุคคลต้นแบบ ๑๐๐ อาสาสมัครอุทิศตน หรือ ๑๐๐ ชุมชนต้นแบบ” 
 
๖. จัดทำหนังสือ “ปกิณกคดี ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย" เผยแพร่เป็นของที่ระลึกในวาระครบ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
 
๗. จัดงานมหกรรม ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงาน
 
 
  


03 ตุลาคม 2558 - 03 2559

โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑)
ข่าวแจก การเตรียมงานใหญ่ เฉลิมฉลองการสาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี
วิดีทัศน์ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 2558
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” (ฉบับแก้ไข)
ประกาศพร้อมรายละเอียดและใบสมัคร (ฉบับที่ ๒)
ข้อมูลประกอบการออกแบบ "๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย"
ประกาศโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” (ฉบับที่ 2) พร้อมใบสมัคร
๑๐๐ ปีการสาธารณสุข ๑ ศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินและหน่วยงานสนับสนุนโครงการฯ
Logo กระทรวงสาธารณสุข
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้ฯ (แนวตั้ง)
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้ฯ (แนวนอน)
การเตรียมงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุข (1)
ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุข (2)
ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุข (3)
ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุข (4)
ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุข (5)


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน