รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เปิดตัวแผนงานใหม่ "วัฒนธรรมกับความเสี่ยง"

เขียนโดย suksala
ศุกร์ 06 พฤศจิกายน 2558 @ 09:01


ศึกษาหาความแตกต่างหลากหลายของแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมที่กำกับความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อช่วยให้คนทำงานด้านสุขภาพมีมุมมองทางสังคมวัฒนธรรม และมีเครื่องมือเพื่อที่ช่วยในการทำงาน
 
 
แผนงาน วัฒนธรรมกับความเสี่ยง
แบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 3 แนวทาง คือ การสร้างความรู้ การสร้างคน และการสร้างชุมชนวิชาการ ผ่านกระบวนการทบทวนสถานะองค์ความรู้และการศึกษากรณีศึกษาระยะยาว เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงกับประเด็นสุขภาพ 7 ประเด็น คือ สุรา บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ โรคในกลุ่ม NCDs การพนัน และภัยพิบัติ 
รวมทั้งสร้างพื้นที่และเครือข่ายทางวิชาการที่เชื่อมโยงกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดอบรมแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้มิติทางสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงและมุมมองระบาดวิทยาวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว พร้อมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้สร้างมาตรการเชิงนโยบาย และเปิดมุมมองใหม่การทำงานประเด็นความเสี่ยงกับพฤติกรรมสุขภาพ
 
โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ อาทิ
 
โลโก้แผนงาน และ Facebook Page "Culture and Health Risks"
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร งานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ สู่สาธารณชน
 
ศุกร์เสวนา 30 ตุลาคม 2558
หัวข้อ "มิติสังคมวัฒนธรรมของผู้ใช้ยากับทิศทางการทำงานด้านยาเสพติดในอนาคต"

โดย   ผศ. ดร.ณิภัทรา หริตวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย    นายวีระพันธ์ งามมี นักกิจกรรมอิสระและเลขาธิการมูลนิธิโอโซน
 

 

 นิทรรศการ "ผศ.ภญ.สำลี ใจดี" กับงานเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนไทย
ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ
Medical humanities and health สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์
สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ: แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน