รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

เขียนโดย suksala
อังคาร 15 มีนาคม 2559 @ 07:46


“ให้โรงพยาบาลทุกแห่งหนในเมืองไทยเป็นสัปปายะวิหารแห่งการเยียวยาทั้งกายและจิตวิญญาณอย่างแท้จริง”
(ด้วยจิตคารวะ; ธีรพล นิยม)
พิเศษช่วงเปิดตัว...
สั่งซื้อวันนี้ ราคา 390 บาท

จัดส่งฟรี !!! 

สามารถสั่งซื้อ โดย 
ผ่านเว็บที่ ร้านหนังสือ สวสส. หรือ ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ที่นี่
 
 
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์ 0 2590 1352 (รัชนุช จุฑามณี)

**************************
 
“ให้โรงพยาบาลทุกแห่งหนในเมืองไทยเป็นสัปปายะวิหารแห่งการเยียวยาทั้งกายและจิตวิญญาณอย่างแท้จริง”
...หนังสือ สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healthcare Architecture and Healing Environment) เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างบูรณาการข้ามศาสตร์ จึงปรากฏผลเป็นความรู้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในการสร้างและบริหารจัดการโรงพยาบาล จะต้องตระหนักในความสำคัญของงานสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์สุขของผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องยิ่งๆ ขึ้นต่อไป...
ด้วยจิตคารวะ
ธีรพล นิยม
ผู้อำนวยการ อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
 
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีพลังและอำนาจต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ 
สถาปัตยกรรมแห่งความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred architecture) เช่น วัด โบสถ์ วิหาร หรือมัสยิด ที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตทำให้จิตใจของเราสงบนิ่ง นอบน้อม และเป็นสมาธิ ทั้งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามยังเชื่อมโยงมนุษย์ไปสู่สิ่งอันเป็นศรัทธาสูงสุด 
โรงพยาบาลอาจถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสถานที่ซึ่งปรากฏของสัจธรรมแห่งชีวิต คือ การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย 
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ในฐานะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โรงพยาบาลเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อการออกแบบและการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม เพราะสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลมีผลอย่างสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งญาติพี่น้องของผู้ป่วยและชุมชน
หนังสือ สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healthcare Architecture and Healing Environment) ต้องการตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว เนื้อหาของหนังสือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม/อาคาร หรือพิจารณาแบบอาคารที่สถาปนิกออกแบบร่างมาให้พิจารณา โดยนอกจากจะได้ทบทวนวิวัฒนาการการก่อสร้างโรงพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาล และแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อมกรณีตัวอย่างแล้ว ยังได้นำเสนอเครื่องมือง่ายๆ สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาที่สถานพยาบาลต่างๆ จะสามารถใช้ในการประเมินตนเองและใช้กำหนดแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยาได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เนื้อหาในเล่ม
บทที่ 1 วิวัฒนาการการออกแบบโรงพยาบาล Evolution of Healthcare Design
บทที่ 2 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี : สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
บทที่ 3 การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
บทที่ 4 แนวทางการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาล
บทที่ 5 เครื่องมือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
 
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สนับสนุนการผลิตโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
โครงการ การออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Architecture and Healing Environment)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข นิทรรศการ "ผศ.ภญ.สำลี ใจดี" กับงานเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนไทย
ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ
Medical humanities and health สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์
สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ: แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน