รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประกวดโลโก้ "๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย"

เขียนโดย suksala
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 @ 08:06


รางวัล 100,000 บาทรอคุณอยู่
หากคุณคือ... นักออกแบบ  กราฟฟิกดีไซน์เนอร์  หรือครีเอทีฟ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระ “100 ปี การสาธารณสุขไทย”
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานครั้งประวัติศาตร์
 
ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบโลโก้
 
ปิดรับผลงาน 15 มิถุนายน 2559
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ท่าน/ทีมละ 3 ชิ้น
2. จัดส่งผลงานการรออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด 
3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกและสื่อความหมายของงาน ๑๐๐ ปี และประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
4. มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และจดจำได้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท
5. เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเองหรือทีมงานของตนเอง ไม่เป็นการคัดลอก ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้องไม่เคยนำเสนอ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน 
6. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว หากไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการปรับใช้ผลงานอื่นๆ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหรือได้รับรางวัลแล้วให้เป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 
รายละเอียดการจัดทำผลงาน
1. ส่งผลงานเป็นแบบภาพนิ่ง ขนาด A4 ลงบนกระดาษพื้นสีขาว พร้อมคำบรรยายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3/EPS/JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI) พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่สามารถนำไปขยายไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ และใช้ติดตั้งบนผนังอาคารได้ โดยบันทึกใส่แผ่น CD/DVD จำนวน 1 ชุด
3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือE-mail ที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) แนบมาพร้อมกับผลงาน (เอกสาร 1 ชุด ต่อผลงาน 1 ชิ้น)
 
ประกาศผล
ทางเว็บไซต์ www.moph.go.th และ www.shi.or.th
ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 081 802 8761 
หรือ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 02 590 1352 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูล
5. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้ฯ
    * แนวตั้ง (Website และ Web Blog)
    * แนวนอน (โทรศัพท์มือถือ/Tablet และ Social Media)
 
* ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้คร่ำหวอดในแวดวงการออกแบบของไทย *
นพ.โสภณ เมฆธน (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  อ.ธีรพล นิยม  ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ  ผศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต  
ปุณลาภ ปุณโณทก  โอภาส ลิมปิอังคนันต์  วีร์ วีรพร  อ.ถวัลย์ วงษ์สวรรค์  วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  ฯลฯ
 
• สนับสนุนเงินรางวัลชนะเลิศ โดย
1. อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ 
2. บริษัท แปลนโมทิฟ จำกัด
3. บริษัท แปลนคอนซัลแตนท์ จำกัด
4. บริษัท แปลน แอสโซสิเอทส์ จำกัด
5. บริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด
6. บริษัท แปลนแอสเส็ท จำกัด
 
• สนับสนุนโครงการและเงินรางวัล
   โดย กระทรวงสาธารณสุข
 
• สนับสนุนโครงการ โดย
1. บริษัท Color Party Object จำกัด
2. สมาคมนักออกแบบออกแบบเรขศิลป์ไทย (Thai Graphic Designers Association)
3. บริษัท คอนเชียส สตูดิโอ จำกัด
4. บริษัท DOTV : Design on Television
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
10. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
12. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
13. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
14. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
15. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
16. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย


หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน