รถเข็น (0 ชิ้น)
 
โครงการและแผนงานต่างๆของ สวสส.

เขียนโดย
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 @ 08:17โครงการ "100 ปี การสาธารณสุขไทย"

ร่วมเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี สาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 - พ.ศ.2561)
Facebook: 100 ปีการสาธารณสุขไทย


หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจในรากเหง้าทางประวัติศาสตร์สุขภาพไทย
Facebook: หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


"วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์งานสุขภาพชุมชน
Facebook: เครื่องมือ 7 ชิ้น วิถีชุมชน


โครงการ "งานบันดาลใจ"

งาน... บันดาลใจ  เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต
Facebook: งานบันดาลใจ Inspiration at Work


โครงการ "การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา"
แนวคิดและแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
Facebook: Healthcare Healing Environment Design


แผนงาน "วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ"
เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่าง บนความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
Facebook: Culture and Health Risks


"สมรรถนะวัฒนธรรม"  
การเรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
Facebook: สมรรถนะวัฒนธรรม cultural Competence


"เรื่องเล่ากับการเยียวยา" 
เรื่องเล่า การเรียนรู้และการเยียวยาความเป็นมนุษย์
Facebook: เรื่องเล่ากับการเยียวยา Storytelling: Healing and Narrative Skills

"ภัยพิบัติชุมชน" 
สร้างแนวทางและวิธีการทำงานด้านภัยพิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์บนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เข้มแข็ง  
Facebook: ภัยพิบัติชุมชน

 

โครงการวิจัย "การใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม"

 


โครงการและแผนงานต่างๆของ สวสส.
๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
เอกสารและสื่อ งานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน