รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุขภาพภาคประชาชน

เขียนโดย admin
ศุกร์ 31 ตุลาคม 2551 @ 10:03


สุขภาพภาคประชาชน
สร้างภูมิปัญญาวิถีไท เสริมศักยภาพประชาสังคม
แผนงานด้านสุขภาพภาคประชาชนได้ให้ความสนใจต่อการ วิจัยที่สำคัญสองด้านด้วยกัน คือการวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งให้ความหมายในแง่ที่เป็นระบบ การดูแลสุขภาพของปัจเจก ครอบครัว และชุมชนที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยภาควิชาชีพ แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีดุลยภาพ มีทางเลือกที่ช่วยให้หลีกพ้นความเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความเจ็บ ป่วย รวมทั้งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพ โดยอาศัยการผสมผสานระบบการแพทย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ และอีกด้านหนึ่งคือ การวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการ เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในสังคมมาร่วมกันกำหนดธรรมนูญสุขภาพของสังคมไทย ประเด็นสุขภาพจึงกลายเป็นวาระทางสังคมของประชาคมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เป็นรูปธรรมการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่น่าสนใจ เกิดมิติใหม่ของระบบสุขภาพที่มีฐานรากมาจากภาคประชาชน และยังท้าทายความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีประชาสังคมที่มีรากฐานจากสังคม ตะวันตกอีกด้วย การศึกษาให้เข้าใจถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในบริบทสังคมไทยเองจะ เป็นการสร้างความรู้และทฤษฎีทางสังคมที่เชื่อมโยงกับรูปธรรมที่เป็นจริงใน สังคมไทย


 


18 2555 - 18 2558

18 2555 - 18 2558

04_แสงเทียนส่องทาง
03_คนตามตะวัน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กับการแพทย์วิถีไท
โครงการวิจัยประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ
ประเมินภาพรวมปฏิรูประบบสุขภาพไทย
Healthcare Reform and the Absence of Civil Society
ปรากฏการณ์การแพทย์ทางเลือก: พหุลักษณ์ทางการแพทย์ในยุคหลังสมัยใหม่
การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน จ.เชียงใหม่
เกษตรกรรมยั่งยืนและการปฏิรูประบบสุขภาพ จ.พิจืตร
ความรู้ชายขอบ ความรู้ที่ถูกกดทับ.
ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน
ทบทวนแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
องค์กรการเรียนรู้และชุมชนปฏิบัติ
Ethnomedicine
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภัยคุกคามสุขภาพใหม่และนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
อสม : ศักยภาพและยุทธศาสตร์ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
\"ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปใน สังคมไทย\"
02_หลังเสียงปืนที่แดนใต้
01_หลับให้สบาย
ใบสมัครสมาชิกนิตยสารสุขศาลา
เพลงตะเกียงหิ่งห้อย
เพลง ตะเกียงหิ่งห้อย
หลังเสียงปืนที่แดนใต้
คนตามตะวัน
แสงเทียนส่องทาง
ใจเดียว
ประตูที่ถูกปิดมานาน
หุ้นส่วนสุขภาพ
หนึ่งนิ้วสองชีวิต
เหมือนตายแล้วเกิดใหม่
หนูจะอยู่กับใคร
หากไม่มีวันนั้น
รุ้งตะวัน
ดวงใจแม่
กตัญญูสีดำ
ตาไหวเปลี่ยนไป
เวรกรรมจริงหรือ
กว่าจะถึงวันนี้
ชีวิตใครกำหนด
รอเมียที่รัก
ความหมายอยู่ในทุกคำพูดทิ้งท้ายของ อ.หมอโกมาตร ในการอบรมหนังสั้น
ใบสั่งซื้อ นิตยสารสุขศาลา
\"สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า\"
ใบสั่งซื้อ หนังสือโครงการตำรา
สมัชชาสุขภาพ : ปรัชญา แนวคิด และจิตวิญญาณ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
25. นโยบายเราพร้อมช่วยชีวิตคุณ (EMS) โดย : งานอุบัติตุฉุกเฉิน รพ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
26. การล้างมือ 7 ขั้นตอน โดย : รพ.บ้านหลวง จ.น่าน
27. อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ โดย : งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.หล่มสัก
38. \"พิชิตความดันเราทำได้\" โดย : รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
41. คุณหมอฟันพิเศษ... ของเด็กชายพิเศษ โดย : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
42. เพื่อชีวิตที่ดี... ยิ่งกว่า โดย : บ. โอสถสภา จำกัด
48. \"ความทรงจำใหม่ของยายพา\" โดย : รพ.สต. บ้านตึงใต้ จ.ลำปาง
49. เรื่องของ \"เธอ\" โดย : รพ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
50. ปฏิบัติการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ \"ถ้าเราไม่อพยพ -- จะอยู่กับน้ำอย่างไร ?\"
วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน (บทนำ)
ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย (บทสรุปโดยสังเขป)
อำนาจกับคอร์รัปชั่น
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทย
สุขภาพองค์รวมกับการแพทย์ทางเลือก
บทความภาษาอังกฤษเรื่องประชาสังคมกับการปฏิรูปสุขภาพ
บทสัมภาษณ์นิตยสาร สารคดี เรื่องภูมิป็ญญาไทยกับความหลากหลายวัฒนธรรมสุขภาพ


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน