รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"

เขียนโดย
พุธ 12 เมษายน 2560 @ 04:19


บทความและสไลด์ประกอบการประชุมฯ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ และระบาดวิทยาวัฒนธรรม ...
 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ" 
เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ได้แล้ว ที่นี่. .


"สไลด์ประกอบการบรรยายของวิทยากร"

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง (โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)

ประวัติศาสตร์การบริโภคอาหารรสหวานและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในสังคมไทย (โดย ดร.ชาติชาย มุกสง  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

-
แนวคิดการมีกิจกรรมทางกายในระดับโลกและในประเทศไทย (โดย นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย  กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย)

-
ความอ้วน การประกอบสร้างทางสังคมและปฏิบัติการของเด็กฯ (โดย ดร.จุติพร ผลเกิด  สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี)

-
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในสังคมไทย (โดย ดร.สุชีพ เณรานนท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช)

-
การจัดการแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย โดยเครือข่ายภาคประชาชน (โดย อ.ศิรินันต์ สุวรรณโมลี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

-
แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในชุมชนห้วยไร่ จ.ชัยภูมิ (โดย คุณธวัชชัย ฉลองภูมิ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ)

-
การพนันในสังคมไทย (โดย อ.ศิริพร ยอดกมลศาสตร์  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน)  

-
สถานะองค์ความรู้ "มิติทางการเมือง" ของการพนันวัวชน ในบริบทชุมชนท้องถิ่น  (โดย รศ. ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

**********************************
"บทความจากเอกสารประกอบการประชุม โดยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ"

-
การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิด "มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง"

-
อัตลักษณ์ "การเป็นผู้กำหนดสุขภาวะของตัวเอง" ของผู้ป่วย

หลากหลายมุมมองต่อ "ความอ้วน"

-
ชุมชนกับภัยพิบัติ

-
สังคมวิทยาการศึกษาการพนัน

ระบาดวิทยา: สถิติ การจับจ้องสอดส่องประชากร และการประกอบสร้างความรู้

-
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม


นอกจากนั้นยังมีเอกสารต่างๆ โดยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพที่น่าสนใจอีกมากมายในเว็บไซต์ shi.or.th >> 
CHR
รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแผนงานและร่วมแลกเปลี่ยนได้ที่ 
facebook.com/CultureandHealthRisksบทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน