รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หลักสูตรอบรม

เขียนโดย admin
ศุกร์ 31 ตุลาคม 2551 @ 10:12


หลักสูตรอบรม
ปรับกระบวนทัศน์ เสริมทักษะบริการ สู่งานสุขภาพเชิงรุก
กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบบริการสุขภาพอย่างรุนแรง โดยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Care (PC) ได้กลายเป็นด่านหน้าของยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริการสุขภาพใหม่ครั้งนี้ ในด้านบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงบริการ และต้นทุนการให้บริการนั้นดูจะมีปัญหาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาเรื่อง คุณภาพบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพบริการที่เป็นองค์รวม สามารถสร้างความพึงพอใจ และการยอมรับจากผู้รับบริการ รวมทั้งความศรัทธาในวิชาชีพของตนจากผู้ปฏิบัติงาน

การจะบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหวังดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ วิถีชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ง่าย ได้ผล และสนุกไปกับการทำงาน เกิดความศรัทธาเห็นคุณค่าในวิชาชีพของผู้ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พร้อมกันนั้นการเสริมแนวคิด หรือทฤษฎี ที่เปรียบเสมือนแสงไฟส่องทางยามเมื่อพบเจอประเด็นปัญหาจากการศึกษาชุมชนก็ มีความจำเป็น เพราะหากไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่พบเจอในการทำงานชุมชน เจ้าหน้าที่ย่อมเกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย จนขาดความสนใจ กระตือรือร้นในการทำงานสุขภาพชุมชนในที่สุด แผนงานได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นในหลากหลายหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพื้นฐานของผู้เรียนซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำ งานให้บริการปฐมภูมิ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนการทำงาน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และพัฒนารูปแบบการทำงาน นำพาสู่ทิศทางการทำงานสุขภาพชุมชนเชิงรุกรูปแบบใหม่

 


10 พฤศจิกายน 2552 - 12 พฤศจิกายน 2552

21 2551 - 21 2551

06 2551 - 06 2551

08 2551 - 08 2551

03 2551 - 03 2551

02 ตุลาคม 2550 - 02 ตุลาคม 2550

04 2550 - 04 2550

04 2550 - 04 2550

12 2550 - 12 2550

19 2550 - 19 2550

การวิจัยเชิงคุณภาพ แผ่นใส pdf file
สร้างโลกใบใหม่ สร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่า
เรื่องเล่ารางวัลยอดเยี่ยม จินตนาการสุขภาพใหม่ "กตัญญูสีดำ" บุษบงก์ วิเศษพลชัย
เรื่องเล่าชนะเลิศยอดเยี่ยม รางวัลเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "กตัญญูสีดำ" โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย
หนังสือออกใหม่ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ฟรี
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "หลังเสียงปืนที่แดนใต้" ปาซียะห์ เหมืองแก้ว
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "บุญไม่ประคอง" มนัส ณรงค์ชัย
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ณัชฐกานต์ เหมือนตา
การวิจัยเชิงคุณภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมสุขภาพ
รากปรัชญาวิจัยจากงานประจำ
เสียงที่ไม่อาจสำเหนียก
บทบาทพ่อที่มีต่อลูกชายวัยรุ่น
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก
เรื่อง...ยอดชาย...!?
คุณค่าของสมาธิบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
โนราโรงครู: บทบาท ความสัมพันธ์ทางสังคม สุขภาวะของคนภาคใต้
ปรากฎการณ์การเจ็บป่วยและการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวช
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ประสบการณ์การให้ความหมายของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ทุนในชุมชน: การเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาสุรา
จากมือที่ทำร้าย กลายเป็นมือที่เยียวยา
เสี่ยวอ่อนหวานสานสุข มุมมองใหม่ดูแลผู้ป้วยเบาหวาน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน
แรงงานนอกระบบ: วิถีชีวิต การดูแลสุขภาพและสังคม
ไข้: ศัพทานวิทยาและปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลและทันตาภิบาล
การปรับตัวของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในขอนแก่น
โลกวัฒนธรรมสุขภาพและพหุลักษณ์ทางการแพทย์
สังคมปรนัย HA national forum
10 ขั้นง่ายๆ สู่นักวิจัยขั้นเทพ
ความทุกข์ยากจากโรคมะเร็งปากมดลูก
คุณค่างานมิตรภาพบำบัด : ผ่านมุมมองประสบการณ์จิตอาสาที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
การศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพที่แตกต่างกัน
ประสบการณ์การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางสมอง รพ.พนมสารคาม
ชุมชนต้นแบบ : ศักยภาพและุจุดเด่นในการทำงานของแกนนำชมรมรู้ทันเอดส์
ประสบการณ์การได้รับคำพูดที่บั่นทอนและคำพูดที่เสริมสร้างต่อจิตใจของผู้รับบริการ
ความทุกข์และการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ความทุกข์และความสุขในการทำงานที่แตกต่างกันของบุคลากร รพ.แกดำ
มิติจิตวิญญาณของความเป็นแม่ในหญิงตั้งครรภ์ท้องแรก
DOTS : ทุกข์ของผู้ป่วยวัณโรค กรณีศึกษาอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธิของผู้พิการ
คุณค่าของงาน กับความหมายของชีวิต
ศึกษาความสูญเปล่าของระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกผู้ป่วยนอก
ระบบการส่งต่อที่พึงปรารถนาของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ
ความทุกข์ยากบนรอยต่อการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาส่งผลต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล
ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา
จากความแปลกแยกสู่ความสมานฉันท์
การแสวงหาบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขตอำเภอละงู
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการปะทุทางอารมณ์ : กรณีศึกษาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
1. \"คุณตา ๕๐๐\" รพ.แม่พริก จ.ลำปาง
3. \"เสียงแรก\" รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
5. \"ชีวิตที่พอเพียง\" รพ.ภาชี จ.อยุธยา
7. “ด้วยมือของเธอ” รพ.ละงู จ.สตูล
11. \"ต้นกล้าพันธุ์ใหม่\" รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
12. \"เซียนไก่ชน\" รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า จ.นครศรีธรรมราช
13. \"คนที่กลับมา\" รพ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
14. \"จุดเปลี่ยน\" รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี
15. \"สู้อีกครั้งได้ไหม\" รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
16. \"หนึ่งความหวัง... เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า\" โดย : รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
17. \"ยิ้มเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่\" รพ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
18. \"หมอเขมร\" รพ.สังขะ จ.สุรินทร์
19. \"คำขอสุดท้าย\" รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
21. \"อิฐ\" รพร.ด่านซ้าย จ.เลย
22. \"หมอผ่านทาง\" รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
23. \"บ้า... (คิดได้ไง)\" รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
24. \"สุขเมื่อหมด... (ลมหายใจ)\" รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
28. \"3G กับภารกิจพิชิตโรค\" โดย : รพ.แม่พริก จ.ลำปาง
29. ฟ้าหลังฝน โดย : รพ.อุ้มผาง จ.ตาก
30. \"Care แคร์\" โดย : รพ.ภาชี จ.อยุธยา
31. \"เมล็ดพันธุ์แห่งความดี\" โดย : รพ.ละงู จ.สตูล
32. \"The White Cane ไม้เท้าขาว\" โดย : รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
33. \"เป็นทีม... สู่การเปลี่ยนแปลง\" โดย : รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
34. Wทำด้วยหัวใจW โดย : รพ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
35. \"รพ.สต. ที่รัก\" โดย : รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
36. \"เจ้าหญิงเก็บดวงตะวัน\" โดย : รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
37. \"ประชาสังคม\" โดย : รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
39. \"ของขวัญ\" โดย : รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
40. \"Who am I ?\" โดย : รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
43. \"นางฟ้า... ตัวจริง\" โดย : มูลนิธิฯ รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
44. \"บ้านของผม\" โดย : รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
45. คู่หูอ่อนหวานฟันดี โดย : รพ.พาน จ.เชียงราย
46. \"เรื่องหมอ หมอ\" โดย : รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา
47. \"ใจสู่ใจ\" โดย : รพ.รามัน จ.ยะลา
เสียงโทรศัพท์... ตอนตี 2
ใบสมัครเข้าร่วมประชุมประจำปี 2557
Handouts สร้างโลกจากเรื่องเล่า pdf file


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน