รถเข็น (0 ชิ้น)
 
วิถีชุมชน

เขียนโดย admin
จันทร์ 27 ตุลาคม 2551 @ 03:42


วิถีชุมชน

วิถีชุมชน

เรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างระบบธิบาล ที่มีหัวใจชองความเป็นมนุษย์
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมาได้เน้นหนักใน เรื่องการประยุกต์ใช้และการจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ภายใต้บริบทของการ ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เพื่อสร้างหลักประกันบริการสุขภาพถ้วนหน้า  การพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทั้งระบบจำเป็นต้องมีการปรับแนวคิดและกระบวน ทัศน์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ระบบบริการมีความละเอียดอ่อนต่อมิติทาง สังคม วัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์

ที่ผ่านมาสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพได้ทำการทบทวนองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือการทำงาน รวมทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง การดำเนินงานในช่วงต่อไปจะการเน้นการนำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระบบ การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและระบบบริการสุขภาพ  

นอกจากนั้นยังจะดำเนินการวิจัยในพื้นที่โดยการคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ เพื่อทดลองแนวคิดทางสังคมที่จะใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการ ซึ่งเน้นมิติทางสังคมและการสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

 
 


18 2552 - 20 2552

05 2549 - 05 2549

30 2549 - 30 2549

29 ธันวาคม 2548 - 29 ธันวาคม 2548

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
โครงการศึกษาองค์ความรู้และเครื่องมือทางสังคมในงานบริการระดับต้น
แนวคิดมานุษยวิทยากับความหลากหลายวัฒนธรรมสุขภาพ
วิกฤตแพทย์ วิกฤตสาธารณสุข วิกฤตระบบสุขภาพไทย
การปรับตัวทางวัฒนธรรมการทำนาของหมู่บ้านชนบทไทยหลังการดำเนินนโยบายประชากรแห่งชาติ
เรื่องเล่าจาก ร.พ.ชุมชนฯ
ร่างกายกับการแพทย์และสาธารณสุข
สุขภาพ โรค การเจ็บป่วย: มุมมองมานุษยวิทยาการแพทย์
สมุฏฐานทางสังคมกับโรคยานุวัตร
แบบจำลองคำอธิบายโรคระหว่างหมอกับคนไข้
อุปลักษณ์การเจ็บป่วย (metaphors of Illness)
การวิเคราะห์ระบบสัญลักษณ์การเจ็บป่วย
บทความ the idioms of illness (1)
The Idioms of Illness (2)
The Idioms of Illness (จบ)
ทบทวนแนวคิดทุนทางสังคมไทยและต่างประเทศ
สธ.ออกปฏิทินสุขภาพปฐมภูมิ ให้ความรู้ 12 โรคตามฤดูกาล และสมุดบันทึก วิถีปฐมภูมิ สำหรับคนทำงานปฐมภูมิ
"การตีตราและรังเกียจเดียดฉันท์"
power point advocacy
power point advocacy การประชุมเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าบริการปฐมภูมิ 16-17 ม.ค.51 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์ (1)
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์ (2)
สุนทรียสาธก เรื่องเล่า กับการรื้อถอนมายาคติบริการปฐมภูมิ
ประกวดการออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชน
การแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
11_หากไม่มีวันนั้น
12_รุ้งตะวัน
13_ดวงใจแม่
14_กตัญญูสีดำ
15_ตาไหวเปลี่ยนไป
16_เวรกรรมจริงหรือ
17_กว่าจะถึงวันนี้
18_ชีวิตใครกำหนด
19_คนไทยที่ถูกลืม
20_รอเมียที่รัก
วิถีชุมชน&สุภาพปฐมภูมิ
Powerpoint วิถีชุมชน ฉบับภาษาอังกฤษ
The 7 Community Tools เครื่องมือวิถีชุมชนภาษาอังกฤษ
สมพร ใจเย็น \"นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่\"
ใบสมัคร ประกวดการใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น (docx)
ใบสมัคร ประกวดการใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น (pdf)
powerpoint ส่วนที่ 1 (มี 5 ส่วน)
powerpoint ส่วนที่ 2 (มี 5 ส่วน)
powerpoint ส่วนที่ 3 (มี 5 ส่วน)
powerpoint ส่วนที่ 4 (มี 5 ส่วน)
powerpoint ส่วนที่ 5 (มี 5 ส่วน)
สไลด์ powerpoint วิถีชุมชน pdf file


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน