รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เขียนโดย
พฤหัส 30 สิงหาคม 2561 @ 09:51


การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ 
โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


        สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ณ อาคารคลังพัสดุ ชั้นที่ 1 และ  ชั้นที่ 4 เพื่อปรับปรุงให้เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ  ในปีงบประมาณ 2561  โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จและส่งมอบอาคารหอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว

        ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมแผนดำเนินการขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุจากสถานที่จัดเก็บชั่วคราวทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่  หอจดหมายเหตุ (สถาบันบำราศนราดูร) ศูนย์กีฬา (กระทรวงสาธารณสุข) และบ้านเช่า (ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) เพื่อนำมาจัดเก็บและให้บริการที่อาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและร่วมพิธีเฉลิมฉลอง 100 ปี  การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการขนย้ายดังต่อไปนี้    

1. แผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ 
        เตรียมแผนการขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ ณ สถานที่จัดเก็บชั่วคราว ทั้ง 3 แห่ง คือ สถาบันบำราศนราดูร    ศูนย์กีฬา และบ้านเช่า โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจเอกสารจดหมายเหตุ สื่อโสตทัศน์ วัตถุ ครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงาน เพื่อเตรียมขนย้ายเอกสารมายังชั้น 1 และชั้น 4 ณ อาคารหอจดหมายเหตุฯ แห่งใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 1.1 ปริมาณเอกสารจดหมายเหตุวัตถุ และครุภัณฑ์ ที่สถาบันบำราศนราดูร

  (1) เอกสารที่ลงทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ลงทะเบียน ประมาณ 1,862 กล่อง โดยแบ่งเป็น  
        -  เอกสารที่จัดหมวดหมู่และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1,059 กล่อง  
        -  เอกสารที่ลงทะเบียนเบื้องต้น ประมาณ 287 กล่อง 
        -  เอกสารที่ยังไม่ลงทะเบียน ประมาณ 535 กล่อง 

  (2) วัตถุที่ลงทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ลงทะเบียน ประมาณ  682 รายการ โดยแบ่งเป็น                                       
        -  วัตถุ ปี 2557 ที่ลงทะเบียน ประมาณ 486 รายการ
        -  วัตถุ ปี 2559 ที่ลงทะเบียน ประมาณ 134 รายการ
        -  วัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงทะเบียน ประมาณ 41 รายการ
        -  วัตถุโรงพยาบาลบางรักที่ยังไม่ลงทะเบียน ประมาณ 27 รายการ

  (3) ครุภัณฑ์ ประมาณ 10 รายการ โดยแบ่งเป็น                                                                                                       
        -  ตู้รางเลื่อน จำนวน 3 ตู้
        -  ตู้เก็บแผนที่ จำนวน 4 ตู้
        -  ชั้นเหล็กฉาก จำนวน 3 ชั้น

(สถานที่เก็บเอกสารชั่วคราว ณ สถาบันบำราศนราดูร)

1.2 ปริมาณเอกสารจดหมายเหตุและครุภัณฑ์ ที่ศูนย์กีฬา

  (1) เอกสารที่ลงทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ลงทะเบียน ประมาณ 491 กล่อง โดยแบ่งเป็น                                       
        -  เอกสารที่จัดหมวดหมู่และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 220 กล่อง  
        -  เอกสารที่ลงทะเบียนเบื้องต้น ประมาณ 119 กล่อง 
        -  เอกสารที่ยังไม่ลงทะเบียน ประมาณ 152 กล่อง 

  (2) วัสดุสำนักงาน โดยแบ่งเป็น                                       
        -  วัสดุสำนักงานอื่นๆ  171 กล่อง

 (สถานที่เก็บเอกสารชั่วคราว ณ ศูนย์กีฬา)   

1.3 ปริมาณวัตถุ ครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงาน ที่บ้านเช่า โดยแบ่งเป็น                                       
        -  ที่ยังไม่ลงทะเบียน ประมาณ 148 รายการ  
        -  ครุภัณฑ์ 15 รายการ 
        -  วัสดุสำนักงานอื่นๆ  50 กล่อง

(สถานที่เก็บเอกสารชั่วคราว ณ บ้านเช่า)


2. เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ในการจัดวางเอกสารจดหมายเหตุ สื่อโสตทัศน์ วัตถุ ครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงาน 
ที่ชั้น 1 และชั้น 4 ณ อาคารหอจดหมายเหตุฯ แห่งใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

  (1) ชั้น 1 ประกอบไปด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้องให้บริการ ห้องเก็บฟิล์ม และห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุ

  (2)  ชั้น 4 ประกอบไปด้วย  ห้องจัดหาเอกสาร ห้องจัดเอกสารหรือห้องอนุรักษ์ ห้องแรกรับก่อนลงทะเบียน ห้องแรกรับหลังลงทะเบียนเบื้องต้น ห้องสำนักงานส่วนกลาง ห้องเก็บวัตถุ ห้องจัดเก็บ ห้องประชุม ห้องครัว  ห้องคลัง และห้องเซิร์ฟเวอร์

        ทั้งนี้ในการจัดเก็บเอกสารที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมให้บริการ เจ้าหน้าที่จะจัดเอกสารขึ้นตู้รางเลื่อนทั้งหมดจำนวน 6 ตู้   โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 3 หมวด คือ เอกสารส่วนบุคคลจำนวน 1 ตู้ เอกสารภาคประชาสังคมจำนวน 1 ตู้ และเอกสารหน่วยงานจำนวน 4 ตู้ ในส่วนของการจัดวางเอกสารจะใช้โครงสร้างเดิมที่เคยจัดที่สถาบันบำราศนราดูร       (หอจดหมายเหตุเดิม) คือ เรียงตามลำดับเอกสารที่รับเข้ามาและทำทะเบียนไว้แล้ว  เช่น (1) สบ, (2) สบ ตามลำดับ

     

 

         (การจัดเรียงเอกสารตามโครงสร้างเดิม)


3. ขั้นตอนการขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ มายังอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เรียงลำดับดังนี้ 

  (1) ขนย้ายเอกสารจากสถาบันบำราศนราดูรมาก่อน โดยแบ่งการขนย้ายเอกสาร ออกเป็น 6 ส่วน 

        ส่วนที่ 1 ขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุส่วนที่พร้อมให้บริการมาก่อน

        ส่วนที่ 2 ขนย้ายเอกสารที่ลงทะเบียนเบื้องต้น

        ส่วนที่ 3 ขนย้ายเอกสารที่ยังไม่ลงทะเบียน

        ส่วนที่ 4 ขนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์

         ส่วนที่ 5 ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน

         ส่วนที่ 6 ขนย้ายครุภัณฑ์เก่าบางส่วน คือ ตู้รางเลื่อน ตู้เก็บแผนที่ และเหล็กฉาก

  (2) ขนย้ายเอกสารจากศูนย์กีฬา โดยแบ่งการขนย้ายเอกสาร ออกเป็น 4 ส่วน 

        ส่วนที่ 1 ขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุส่วนที่พร้อมให้บริการมาก่อน

        ส่วนที่ 2 ขนย้ายเอกสารที่ลงทะเบียนเบื้องต้น

        ส่วนที่ 3 ขนย้ายเอกสารที่ยังไม่ลงทะเบียน

        ส่วนที่ 4 ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน

  (3) ขนย้ายเอกสารจากบ้านเช่า โดยแบ่งการขนย้ายเอกสาร ออกเป็น 4 ส่วน

        ส่วนที่ 1 ขนย้ายเอกสารที่ลงทะเบียนเบื้องต้น

        ส่วนที่ 2 ขนย้ายเอกสารที่ยังไม่ลงทะเบียน

        ส่วนที่ 3 ขนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์

        ส่วนที่ 4 ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน

        นอกจากนี้เพื่อไม่ให้เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน ขณะขนย้ายเอกสารจะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายประจำจุดทั้ง 3 แห่ง คือ สถาบันบำราศนราดูร ศูนย์กีฬา และบ้านเช่า ในการขนย้ายเอกสาร เอกสารที่ลงทะเบียนและพร้อมให้บริการจะขนมาก่อน และจะต้องจัดเรียงไว้ท้ายรถเพื่อความสะดวกในการจัดขึ้นตู้รางเลื่อน ทั้งนี้จะใช้เวลาในการขนย้าย ประมาณ 1 เดือน 

 


รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน