รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ: แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ

เขียนโดย Banthita
พุธ 14 สิงหาคม 2562 @ 10:14


คอลัมน์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข เรื่อง แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ เขียนโดย ประชาธิป กะทา ในจดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

 

 

 

สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ: แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ

 

 

        สำหรับจดหมายข่าวฉบับแรก แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ ขอแนะนำแผนงานฯ เพียงสั้นๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแผนงานฯ ได้จากเพจ https://www.facebook.com/CultureandHealthRisks/ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิชาการของแผนงานฯ ได้ที่ http://www.shi.or.th/content/10324/1/

        แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความสนใจปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบริบทเชิงโครงสร้าง (structural factors) ในระดับโลกาภิวัตน์และภายในประเทศ เช่น การแทรกแซงทางการเมืองและกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมเหล้าและบุหรี่ การแพร่ระบาดของสารเสพติด ความมั่นคงทางอาหาร การเข้าไม่ถึงระบบขนส่งมวลชน การขยายความเป็นเมือง เป็นต้น กับเงื่อนไขสถานการณ์ชีวิตประจำวันของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (sociocultural conditions) เช่น รายได้ อาชีพ ความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนรอบข้าง ที่ส่งอิทธิพลต่อการเลือกตัดสินใจแสดงออกพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผู้คน เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ การเสพสารเสพติด พฤติกรรมการขับขี่ยวดยานพาหนะ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น รวมทั้งสนใจ “ความหมายทางสังคม” (Social meaning) ของความเสี่ยงสุขภาพจากมุมมองคนในและการตีความประเมินความเสี่ยงจากประสบการณ์ของประชากรกลุ่มเสี่ยง เทคนิควิธีการลดอันตราย (Harm reduction) ในชีวิตประจำวันจากการบริโภคปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ และการตอบสนองของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมาตรการสุขภาพที่ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคของพวกเขา

 

 

       มุมมองที่หลากหลายต่อพฤติกรรมเสี่ยงในฐานะที่เป็นพฤติกรรมทางสังคม การขยายมุมมองต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีศักยภาพในการเลือกตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเสี่ยงสุขภาพและสามารถเลือกรับปรับใช้มันให้สอดคล้องกับเงื่อนไขสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของชีวิต ไม่เพียงจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ออกแบบพัฒนามาตรการสุขภาพอย่างใส่ใจต่อความละเอียดอ่อนทางสังคมวัฒนธรรม หากยังเท่าทันต่อสถานการณ์บริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

 

        จดหมายข่าวฉบับต่อไป แผนงานฯ จะแนะนำแนวคิดสำคัญและตัวอย่างงานวิจัย ที่จะช่วยให้เข้าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพและมุมมองใหม่ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงอย่างลึกซึ้งขึ้น

 

 

เขียนโดย ประชาธิป กะทา

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

 

 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน