รถเข็น (0 ชิ้น)
 

ปรับของสมนาคุณการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก (7692)

สมาชิกนิตยสารสุขศาลาทุกท่าน
โปรดทราบ...
 

รางวัลการประกวดสร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ (3792)

เทศกาลหนังสั้น งานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ ๒ (Community Health Short Film Festival)

ความตาย: เทคโนโลยีทางการแพทย์หรือวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนด (6448)

  มาร์กาเร็ต ล็อค (Margaret Lock) นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมผู้ซึ่งสนใจเรื่องร่างกายที่เกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างอเมริกาเหนือกับญี่ปุ่นความสนใจในปัจจุบันของเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยี สังคม การเมือง จริยธรรม และ subjectivity

  ปี 2002 มาร์กาเร็ต ล็อค ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง Twice Dead: Organ Transplants and the Reinvention of Death

 

ความรู้ชายขอบ: อำนาจและประสบการณ์ (6039)

 บทความนี้ผู้เขียน ได้สังเคราะห์จากประสบการณ์ภาคสนามจากการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่ประสบกับวิกฤตสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ในการดิ้นรนเพื่อให้พ้นจากสภาพการเป็น “ผู้ที่ต้องตายในเวลาอันใกล้”  


ภาพตัวแทนความเจ็บป่วยในมานุษยวิทยาการแพทย์ (9677)

 
“วิกฤตภาพตัวแทน” เป็นคำที่ มาคัส  และ ฟิชเชอร์ (Marcus and Fischer)(1986) ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสร้างภาพตัวแทนของนักมานุษยวิทยาที่แสดงภาพของผู้ที่ตนเองไปศึกษา 
แนวคิดพื้นฐานด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ (16585)

เป็นการทบทวนที่มาและพัฒนาการของการศึกษาทางมานุษยวิทยาการแพทย์ รวมทั้งประเด็นที่สนใจศึกษาซึ่งแตกต่างไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และผู้เขียนยังได้รวบรวมงานวิจัยในแง่มุมต่างๆ กล่าวอ้างเป็นระยะ จึงอาจใช้เป็นเอกสารเบื้องต้นในการค้นคว้าประเด็นที่สนใจอื่นๆ ต่อไปได้ 

 

การจัดการความรู้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (2610)

แต่เดิมมา องค์ความรู้ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลและแก้ไขปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยในทุกประเทศทั่วโลก ต่างก็เป็นความรู้ในรูปแบบที่เรียกว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

 
วัฒนธรรมคุณภาพ: ความยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ (4961)

          ยิ่งสุขภาพและการแพทย์ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องของเทคนิคการซ่อมแซมอวัยวะ การเยียวยารักษาความเจ็บป่วยก็ยิ่งขาดมิติของความเป็นมนุษย์และขาดความเข้าใจในทางสังคม
        

มองสุขภาพผ่านแนวคิดสังคมเสี่ยงภัย (3506)

"มองสุขภาพผ่านแนวคิดสังคมเสี่ยงภัย (Risk Society) " โดย อาจารย์สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เก็บตกศุกร์เสวนา: ประวัติศาสตร์ใหม่หลัง 14 ตุลาคม (2463)

สรุปสาระสำคัญในเวทีศุกร์เสวนา 14 สิงหาคม 2552

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอดีต: ประวัติศาสตร์ใหม่ในประเทศไทยหลัง 14 ตุลาคม

โดย ธงชัย วินิจจะกูล

สัญจรวัฒนธรรมสุขภาพ จ.อุบลฯ (3372)

อีกหนึ่งกิจกรรมดีดีที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพร่วมกับทีมเครือข่ายสุขภาพ จ.อุบลราชธานี ได้จัดขึ้น...

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน