รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หน้า : 1

การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม (255)

 
โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม: การสร้างศูนย์กลางการทำวิจัยร่วมกันทั่วโลก
(Anti-Microbials in Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)

แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙ (1050)

โครงการแรงบันดาลใจการสร้างสุขภาวะ
จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
********************

สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา (872)

แผนงาน
การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา

Healthcare Healing Environment Design

๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (1410)

แผนงาน
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
 

สธ. เตรียมงานใหญ่ เฉลิมฉลองการสาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี 

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ (3195)

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
Culture and Health Risks
เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่าง บนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  

งานบันดาลใจ (1818)

แผนงาน
งานบันดาลใจ Inspiration at Work
 
“ถ้าอยากไปได้เร็ว ให้ไปคนเดียว แต่ถ้าอยากไปได้ไกล ต้องไปด้วยกัน”

If  you want to go fast, go alone. If  you want to go far, go together. 

 

เรื่องเล่ากับการเยียวยา (1668)

แผนงาน
เรื่องเล่ากับการเยียวยา
 
เรื่องเล่า : การเรียนรู้และการเยียวยาความเป็นมนุษย์
Storytelling : Learning, Health and Narrative Skills 
 
ภัยพิบัติชุมชน (1958)

แผนงาน
ภัยพิบัติชุมชน
 
โครงการ “เรียนรู้-อยู่กับภัยพิบัติ: นิเวศวัฒนธรรม สื่อ รัฐ และพลวัตชุมชน” 
(Learning from Disaster, Living with Risk: Cultural Ecology, Media, State and Community Dynamics)
 
สร้างแนวทางและวิธีการทำงานด้านภัยพิบัติ
เรียนรู้จากประสบการณ์บนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เข้มแข็ง  
การดูแลสุขภาพที่บ้าน (2532)

แผนงาน
วิจัยการดูแลสุขภาพที่บ้านในระบบบริการปฐมภูมิของไทย
(Operational Research on Home Health Care in Thai Primary Care System) 

เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างระบบการดูแลต่อเนื่อง
Eldery care / Long-term Care / Home Care
 

หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน