รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคนสร้างงานบันดาลใจครั้งที่ 4
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จ.กรุงเทพฯ
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 - 02 กันยายม 2559
เวลา 01:00 - 15:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการคนสร้างงานบันดาลใจครั้งที่ 4
“Learning Module 04 Inspiration worker’s Competence: สมรรถนะคนสร้างงานบันดาลใจ”


 
        ภาระงานในโรงพยาบาลที่ทวีมากขึ้น ในขณะที่บุคลากรกลับมีจำกัด ทำให้คนทำงานมีความเครียด ท้อ และขาดแรงบันดาลใจ จึงเป็นที่มาของโครงการงานบันดาลใจที่มีความเชื่อว่า “มนุษย์สามารถเติบโตผ่านงานที่ทำได้” โครงการงานบันดาลใจจึงได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนสร้างงานบันดาลใจจำนวน 40 ท่าน จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมและพัฒนาศักยภาพคนสร้างงานบันดาลใจ โดยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 
        1.โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย 2.โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย 3.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว จ.น่าน 4.โรงพยาบาลปง จ.พะเยา 5.โรงพยาบาลลำพูน 6.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จ.เลย 7.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 8.รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 9.โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 10.โรงพยาบาลหนองโดน จ.สระบุรี 11.โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร 12.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 13.โรงพยาบาลนายูง จ.อุดรธานี 14.โรงพยาบาลน้ำโสม จ.อุดรธานี 15.โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 16.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี 17.โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 18.โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 19.โรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส และ 20.โรงพยาบาลละงู จ.สตูล


        ที่ผ่านมาโครงการงานบันดาลใจได้จัดการอบรมแก่คนสร้างงานบันดาลใจ ๓ ครั้ง ได้แก่
        Learning Module 01: Introduction to Reflective Action Learning ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาศักยภาพของ “คนสร้างงานบันดาลใจ” เน้นการนำความรู้ ทักษะ และเครื่องมือต่างๆเพื่อให้คนสร้างงานบันดาลใจเห็นคุณค่าของงาน ซึ่งเป็นงานที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานได้ค้นพบคุณค่าของงานที่มีความหมายต่อชีวิตไปพร้อมๆ นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะการจับประเด็น ได้เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ และทักษะการวางแผนโครงการ 
        Learning Module 02: Inspiration through Communicative Action โครงการงานบันดาลใจได้มุ้งเน้นทักษะด้านการสื่อสาร โดยผสมผสานทักษะต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์และมุมมองของผู้ป่วย การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ การสื่อสารเพื่อสานสันพันธ์ และแนวคิดสุนทรียสนทนา 
        Learning Module 03: Inspiring Changes: Reinventing Organizational Culture โครงการงานบันดาลใจได้มุ่งสร้างความเข้าใจและสร้างทักษะในเรื่อง “การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร” อย่างเป็นระบบ 


        สำหรับการอบรมในครั้งนี้ Learning Module 04 Inspiration worker’s Competence: สมรรถนะคนสร้างงานบันดาลใจ โครงการงานบันดาลใจจึงต้องการที่จะกลับมาที่คนสร้างงานบันดาลใจที่ได้พัฒนาผ่านการอบรมทั้ง ๓ ครั้ง จนมีความสามารถต่างๆ เพื่อเน้นย้ำสมรรถนะคนสร้างงานบันดาลใจ ด้วยทักษะต่างๆ 1.ความเข้าใจ“การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร” 2.บทบาท Change Catalyst 3.การฝึกปฏิบัติในเรื่องตัวตนที่ตื่นรู้ 4.การนำเสนอและออกแบบนิทรรศการการอย่างสร้างสรรค์ และ 5.การเขียนเรื่องเล่างานบันดาลใจ ที่จะทำให้คนสร้างงานบันดาลใจสามารถเป็น Change catalyst ให้กับองค์กรให้ได้ผลยั่งยืนต่อไปได้ 

       
        นอกจากนี้จากการดำเนินโครงการมากว่า 2 ปี ยังสามารถสรุป แนวทางการสร้างวัฒนธรรมงานบันดาลใจอย่างเป็นระบบว่าจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะใน 7 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1) ผู้นำ แกนนำ และองค์กรนำ (2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (3) การสร้างคุณค่าในตน (4) สัมพันธภาพในองค์กร (5) สำนึกต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ (6) วัฒนธรรมการสื่อสาร และ (7) ตัวตนที่ตื่นรู้ 


 

** ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการอบรมในหัวข้อ"สมรรถนะคนสร้างงานบันดาลใจ" (ฉบับเต็ม)

** ติดตามโครงการดีๆที่จะบันดาลใจให้คนทำงานไปกับเรา ได้ที่ Facebook : งานบันดาลใจ  

        

 

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน