รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การอบรม CEEO ครั้งที่ 3 (เขต 10)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560
เวลา 01:30 - 09:30

"สุขจากงาน บันดาลใจ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็น "นักสร้างสุของค์กร" 
Chief Employee Experience Officer (CEEO)

การอบรมครั้งที่ 3 ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในเขต 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ภารกิจการบริหารงานบุคลากรต้องปรับจากการทำงานเชิงรับ คือ การจัดทำข้อมูลอัตราเงินเดือน การป่วย การลา อายุราชการ การปรับตำแหน่ง มาเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้าง "ประสบการณ์การทำงานที่หล่อเลี้ยงบุคลากรให้เติบโต เห็นคุณค่าของงาน และสามารถทุ่มเทให้กับงานในองค์กร" 


       การเรียนรู้เรื่อง Employee Experience และสามารถออกแบบและสร้างประสบการณ์การทำงานให้กับบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ  โดย
ประสบการณ์ในการทำงานที่ดีเกิดได้จากหลายๆเรื่อง เช่น 

         - การได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมา (Proficiency) 

         - การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

         - การมีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร (Relationship) 

         - การมีอำนาจที่จะเลือก (Autonomy) 

         - การได้เติบโตมีความสามารถมากขึ้นจากงานที่ทำ (Mastery) 

         - การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ (Purpose) 

         - ความภาคภูมิใจในงานที่ทำจนสำเร็จ (Pride) 

         - การได้รับความยอมรับ (Recognition) 

         - การได้สร้างมรดกความทรงจำไว้ให้กับองค์กร (Legacy) 

       ดังนั้น การอบรม Chief Employee Experience Officer ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในเขต 10 จึงเน้นเรื่องการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้าง "สุขจากงาน" เพื่อกลับไปสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีในงาน ให้ทุกคนเห็นคุณค่าของงานที่ทำ และมีความสุขจากการสร้างสรรค์ "งานบันดาลใจ"

 

 

 **ติดตามข่าวสารและกิจกรรมโครงการงานบันดาลใจได้ที่.. https://www.facebook.com/IAtWork/

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน