รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การศึกษาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
ขอนแก่น,เชียงใหม่
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2561
เวลา 02:00 - 11:00


       ในช่วงวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ (Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Health :PRISM) ได้ลงศึกษาพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ Stacy Fritz จาก Department of Physical Therapy, Arnold School of Public Health มหาวิทยาลัย South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมในการศึกษาพื้นที่และในคำแนะนำในครั้งนี้ด้วย 
       ในการศึกษาพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมในระบบท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อดูความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขและศึกษารูปแบบกิจกรรมทางกายที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุในประเทศไทย 


 


       การเดินทางศึกษาพื้นที่ทั้งสองจังหวัดครั้งนี้ เริ่มต้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษากิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ ซึ่งมีการนำการรำวงประกอบเพลงหมอลำมาประยุกต์ใช้แก่ผู้สูงอายุ หลังจากนั้นได้มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุสมองเสื่อมในอำเภอพล โดยมี Care Manager และ Care Giver ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขหลักในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม มาอธิบายระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในระดับท้องถิ่น ในส่วนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้วิจัยและอาจารย์ Stacy ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เข้าเยี่ยมห้องกายภาพภายในเทศบาล รวมทั้งเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสมองเสื่อมในตำบลสันนาเม็ง 

 


       นอกจากนี้อาจารย์ Stacy Fritz ยังได้ให้การบรรยายกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมนั้น ควรประกอบด้วย ความยืดหยุ่น (Flexible) การทรงตัว (balance) ความอดทน (endurance) และ ความแข็งแรง (strength)  โดยควรมีหลักการดังนี้ คือ ง่ายๆ (Simple) สามารถปรับเปลี่ยนได้ (scalable) และทำสิ่งที่คุ้นเคย (familiar) ประมาณ 20 นาที/วัน โดยไม่จำเป็นต้องทำต่อเนื่อง อีกทั้งควรปรับให้เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมไทย

 

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน