รถเข็น (0 ชิ้น)
 

วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน

วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สนับสนุนการผลิตโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเล่มนี้เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก นอกเหนือจากนักวิชาการที่ได้ลงแรงเขียนบทความที่น่าสนใจ

ขอแสดงความขอบคุณสำหรับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการความรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียนนี้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพที่ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้การพบปะสนทนากันของผู้เขียนทุกท่านตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปี ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นความคิด แลกเปลี่ยนความเห็น และการติดตามความคืบหน้าจนเกิดเป็นผลลัพธ์นี้ได้ และขอขอบคุณแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ที่เคี่ยวเข็ญผลักดันจนเกิดแผนงานวิจัยดังกล่าวขึ้น

ขอขอบคุณนักวิชาการผู้ให้ความเห็นหลัก คือ รศ. ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล และคุณเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ที่สละเวลาอ่านและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงบทความ ขอบคุณ ศ.สุริชัย หวันแก้ว และนักวิชาการอีกหลายท่านที่มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นทางวิชาการ ให้ข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับแก้ต้นฉบับ

เนื้อหาในเล่ม
บทนำ วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน
โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การแพทย์และการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย
โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม
การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านพม่า : มาตรฐานการรักษาและโอกาสของคนจน
โดย เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
วิถีสุขภาพของคนไตดำในเวียดนาม บนกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดย ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร

การแพทย์พื้นบ้านและการคลอดในวิถีพื้นบ้านที่สีหนุวิลล์ กัมพูชา
โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย

สมุนไพรข้ามแดนและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านลูกผสม
โดย สุรสม กฤษณะจูฑะ

มองโลกทัศน์และสุขภาพผ่านสถาปัตยกรรม : “บ้าน/เรือน” ที่เมืองเว้และเชียงตุง
โดย เสถียร ฉันทะ

ถนน ความเสี่ยง และธุรกิจทางเพศ : สุขภาวะชุมชนคนริมทางสาย R3A ในลาวภาคเหนือตอนบน
โดย อรัญญา ศิริผล
(หนังสือ วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ และปารณัฐ สุขสุทธิ์ บก. (2014) นนทบุรี: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.)
.

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวก

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email: ps141156@gmail.com หรือติดต่อ คุณปารณัฐ โทรศัพท์ 0 2832 9280, 08 1802 8761ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน