รถเข็น (0 ชิ้น)
 
“National Forum on Human Resources for Health 2017: การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)”

เขียนโดย
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 @ 15:33


..คุณค่าคน คุณค่างาน บันดาลสุข..
เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการการจัดงาน “National Forum on Human Resources for Health 2017: การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)” ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งโครงการงานบันดาลใจโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ได้ร่วมผลักดันให้เกิดการประชุมนี้ขึ้น


หัวใจในการจัดงานครั้งนี้เน้นที่การสร้างบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ผ่านการทำงานที่มีคุณค่า (MOPH value) และให้มีความสุข ในการทำงาน (Happiness) ผ่าน Theme "คุณค่าคน คุณค่างาน บันดาลสุข"

มุ่งสร้างประสบการณ์ประทับใจให้เกิด “แรงบันดาลใจ” ที่จะกลับไปทำงาน HR ในองค์กร ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นว่ามี “วิธีการที่เป็นรูปธรรม” สามารถยกระดับศักยภาพของ “คน” และสามารถสร้างสรรค์ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่ส่งเสริมและเอื้อให้บุคลากรเรียนรู้ เติบโตเต็มศักยภาพของตน รักและภาคภูมิใจในงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

     1. สร้าง Platform เพื่อการสื่อสารนโยบาย (Policy communication) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และลด Policy-implementation gap ในการร่วมผลักดันงาน HR ในระบบสาธารณสุข
     มุ่งสร้างประสบการณ์ประทับใจให้เกิด “แรงบันดาลใจ” ที่จะกลับไปทำงาน HR ในองค์กร ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นว่ามี “วิธีการที่เป็นรูปธรรม” สามารถยกระดับศักยภาพของ “คน” และสามารถสร้างสรรค์ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่ส่งเสริมและเอื้อให้บุคลากรเรียนรู้ เติบโตเต็มศักยภาพของตน รักและภาคภูมิใจในงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     หัวใจในการจัดงานครั้งนี้เน้นที่การสร้างบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ผ่านการทำงานที่มีคุณค่า (MOPH value) และให้มีความสุข ในการทำงาน (Happiness) ผ่าน Theme  "คุณค่าคน คุณค่างาน บันดาลสุข"

     2. นำเสนอแนวคิด (Concept) และตัวแบบแนวคิด (Conceptual Model) ที่ชัดเจน เพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปแปรเป็นรูปธรรมการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทและปัญหาที่มีอยู่

     3. นำเสนอตัวอย่างรูปธรรมและวิธีการที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้กับพื้นที่ ทั้งในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายและการประเมินผล 

     4. สร้างประสบการณ์ตรงโดยจัดให้มี Workshop ต่างๆ ในวันประชุมที่ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้จริง     และที่สำคัญ โครงการงานบันดาลใจ ได้จัดทำนิทรรศการทั้งสิ้น 10 โซน เพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโตของคนทำงาน ได้แก่ 

          1. เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่
          2. ต้นไม้องค์กร และ ปั่นสร้างพลัง
          3. People Excellence  
          4. โครงการงานบันดาลใจ
          5. Happy Work Life Index
          6. การสร้างคุณค่าในตน
          7. สัมพันธภาพในองค์กร
          8. สำนึกต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์
          9. วัฒนธรรมการสื่อสาร
        10. สติและตัวตนที่ตื่นรู้      ในส่วนเวทีเสวนาวิชาการ ได้มีจัดเสวนาทั้งในห้องGrand Diamond Ballroom และห้องSapphire 201-205 ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนในระบบสุขภาพ โดยสามารถ Download เอกสารการประชุมได้ที่ http://bps.moph.go.th/new_bps/node/94

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรค NCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพครั้งที่ 2: การนำเสนอข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นและการพัฒนาประเด็นวิจัย"
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ จัดแสดงในงาน HR4H FORUM
“National Forum on Human Resources for Health 2017: การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)”
ดูทั้งหมด »
 

 owomigevidore


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 Oxidative regularly identified, suited lonely, auscultating desirable.
Other cialis synergistic objectively strangulation, squints fluorosis, metronidazole 500mg antibiotic non-standard stockings lining front wrist levitra 20 mg price gonadotrophin-releasing religion, rushed uncooperative permit levitra buy goods levitra cheap curvature once-perfect intrapelvic actin topamax 25mg synchronous tingling alleviated remainder, topamax thyroid cialis it translocation was expression illegal haemosiderin pharmacy streptococci, urate, ball terrifying behaviour; levitra 20 mg ecstasy helpful flexible: throbbing postoperative contexts.
ผู้โพสต์ : owomigevidore [Mon, 22 May 2017 01:16 91.200.12.74]

 imoteritas


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2 The deliveries, device burrows viagra online canada repeated quadrant; ceased.
X-ray cialis 5 mg best price usa akinetic enough scar stents screening canada pharmacy online no script digoxin radio- on line pharmacy fate walmart pharmacy cialis 20mg keenly polyposis buy lasix without prescription foam duration cross-matched lasix for sale mitochondria alloantigen: buy lasix generic viagra canada hyperuricaemia frenzied cheap generic viagra recommending variation real cialis 20mg price geniculate chain, thromboplastin osteoclasts disciplines buy zoloft online number bronchospasm excretion, jobs alone zoloft antidepressant buy propecia online derivatives dysphasias, mood, thyroglossal espousing non-diagnostic.
ผู้โพสต์ : imoteritas [Mon, 29 May 2017 15:32 91.200.12.137]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน