รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ”

เขียนโดย
อังคาร 31 ตุลาคม 2560 @ 10:04


พบกับ .. 23 ผลงานวิจัยเรื่องความเสี่ยงสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม

แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ ขอเรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
“การนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ”

       โดยนักวิจัยจากหลักสูตร “นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ” จำนวน 23 คน ที่ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ: สุรา ยาสูบ ยาเสพติด และอุบัติเหตุทางถนน ในมุมมองทางสังคมศาสตร์ 23 เรื่อง โดยหลักสูตรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2559 - ตุลาคม 2560) ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ (1) การพัฒนาคำถามวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (2) การนำเสนอข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นและการพัฒนาประเด็นวิจัย (3) การเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ (4) การนำเสนอผลงานวิจัย หรือ "การนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ" ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของการอบรม จะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 


กำหนดการนำเสนอผลงาน 23 เรื่อง แบ่งเป็น 7 ประเด็นหลัก ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560


09.00 - 10.30 น.    ประเด็น “นัยยะการดื่มของผู้เปราะบาง”
                           - สถานการณ์การดื่มสุราของคนไร้บ้าน
                           - ชีวิตคนบนพื้นที่นิคมโรคเรื้อน: ความเปราะบางและการติดสุรา
                           - ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้หญิงดื่มสุรา ในสถานบําบัดผู้ติดยา:
                             โรงพยาบาลในฐานะพื้นที่ต่อรอง
                           - ตัวตน อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมการดื่มสุราในนักศึกษา:
                             เรื่องเล่าประสบการณ์การดื่มของชีวิตภายใต้รั้วมหาวิทยาลัย 

10.45 - 12.30 น.    ประเด็น “บริบทเศรษฐกิจและการลดอันตรายจากการดื่ม”
                           - ความเสี่ยงทางสังคมที่นําไปสู่การลดอันตรายในการดื่มสุราของเกษตรกรในชนบท
                           - สุรากับวิถีสล่า
                           - การศึกษาพฤติกรรมและเหตุปัจจัยในการกระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
                             ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของผู้ประกอบการที่จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                           - วาทกรรม “บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า” หรือการตีตราเชิงบวกกับผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง 

13.30 - 15.15 น.    ประเด็น “ความหมายทางวัฒนธรรมของความปลอดภัยและความเสี่ยง”
                           - เข้าถึง เข้าใจ ในการรณรงค์ "เมาไม่ขับ"
                           - ทัศนคติและท่าทีปฏิบัติของชุมชนต่อการใช้รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
                           - ตัวตน อัตลักษณ์และการให้ความหมายต่อการบาดเจ็บซ้ำๆ จากการขับขี่มอเตอร์ไซค์
                             ในวัยรุ่นชาย (แบบล้มซ้ำ)
                           - ทำไมวัยรุ่นไม่สวมหมวกกันน็อก

15.15 - 16.00 น.    ประเด็น “รถตู้สาธารณะกับความ (ไม่) เป็นธรรมบนถนน”
                           - ความเสี่ยงและความปลอดภัย : การโดยสารรถตู้สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
                           - ความไม่เป็นธรรมทางสังคมสู่ภาวะอันตรายบนท้องถนน: กรณีศึกษารถตู้โดยสารสาธารณะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560


09.00 - 10.15 น.    ประเด็น “อารมณ์ ความรู้สึก กับยาเสพติด”

                           - ความทรงจํา อารมณ์ และผัสสะ: ประสบการณ์ สภาวะการ “จม” ของผู้ใช้ฝิ่นมาเป็นระยะเวลานาน 
                           - ความทุกข์ที่ไม่จางหาย ภายใต้เงาฮิญาบ
                           - ยา ยาเสพติด อาหาร: ความหมายที่หลากหลาย (และไหลลื่น) ของ “ยาแก้ไอ” ในสังคมมุสลิม 
 

10.30 - 12.00 น.    ประเด็น “เวลาและตัวตน จากมุมมองของผู้ใช้ยา”
                           - จากผู้ใช้ยา..สู่อาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน
                           - โลกของเวลาว่าง: การนิยามความหมายเวลาของผู้ใช้เมทแอมเฟตามีน

13.00 - 14.30 น. 
   ประเด็น “อัตลักษณ์ทางสังคมของผู้สูบ การสูบ และพื้นที่สูบ”

                           - ยากลาย: ความเป็นตัวตน ผัสสะ และสุนทรียะ จากการศึกษาวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ
                          สู่การจัดการด้านการบริโภคยาสูบ
                           - ประสบการณ์ ผัสสะ การเลิกบุหรี่
                           - ความเสี่ยงบนพื้นที่ห้าม
                           - อรรถประโยชน์ทางสังคมของผู้สูบบุหรี่ในมุมมองวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ที่นี่ >> 1. กำหนดการฉบับเต็ม และ 2. โครงการ 

สถานที่จัดงาน: 
ห้องประชุมไมดาส 1 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 
(ดูแผนที่
Click  ) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> 
Click  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน)
โปรดลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด "ก่อน 12.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2590 2375 , 096 941 7730 (ติดต่อ คุณจิตชนก)

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน