รถเข็น (0 ชิ้น)
 
"สุขจากงาน บันดาลใจ" (CEEO)

เขียนโดย
จันทร์ 05 กุมภาพันธ์ 2561 @ 03:11


"สุขจากงาน บันดาลใจ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็น "นักสร้างสุของค์กร" 
Chief Employee Experience Officer (CEEO)

       แนวคิดของโครงการมุ่งสร้างสรรค์ เติมเต็มพลังใจ ให้บุคลากรการทางการแพทย์เกิดการเรียนรู้และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานมาสรรค์สร้างแนวคิดเพื่อนำมาต่อยอดการทำงาน เป็นการดึงศักยภาพของตนที่มีอยู่ มาปรับใช้ในการทำงานอย่างมีความสุข  จึงจำเป็นต้องใส่ใจกับประสบการณ์ของบุคลากร (หรือ Employee experience) เป็นอย่างมาก 

 

       อีกทั้ง  กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  จึงได้จัดทำกระบวนการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Transformation) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ โดยกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ (People Excellence Strategy) คือ เป็น “คนดี มีคุณค่า มีความผาสุก” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นนักสร้างสุข (Chief Employee Experience Officer: CEEO) จึงเกิดขึ้น ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 12 เขตสุขภาพ เขตละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน กิจกรรมครั้งละ 2 วันครึ่ง จัดประชุมจำนวน 7 ครั้ง มีดังนี้

       ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี

       ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

       ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

       ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

       ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

       ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

       ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


 



       ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน ให้ทำหน้าที่นักสร้างสุขสู่การสร้างงานบันดาลใจที่จะทำให้งานได้ผลคนเป็นสุขในหน่วยงาน โดยมีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้


วันที่ 1

เวลา 08.30-10.30 น.         ลงทะเบียนและชี้แจงกระบวนการอบรม

เวลา 10.45-12.00 น.         วงจรชีวิตกิจกรรมถอดรหัสวงจรชีวิตการทำงาน

                                  (เรียนรู้สร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงบวกจากวันเริ่มงานถึงวันเกษียณอายุงาน)

เวลา  13.00-15.00 น.        สร้างสุขจากงาน: กิจกรรมสุนทรียะแห่งงาน (1)

เวลา 15.00-17.00 น.         สร้างสุขจากงาน : กิจกรรมสุนทรียะแห่งงาน (2)

เวลา 19.00-21.00 น.         สื่อสารบันดาลใจ: การสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่สร้างสรรค์ในองค์กร

 

วันที่ 2

เวลา 08.30-10.30 น.         สานสัมพันธ์องค์กร : บรรยายแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

เวลา 10.45-12.00 น.         สานสัมพันธ์องค์กร: กิจกรรมความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ในองค์กร

เวลา 13.00-15.00 น.         การออกแบบองค์กรแห่งความสุข: กิจกรรมสร้างสรรค์ออกแบบ

                                   กระบวนการ Organization Development

เวลา 15.00-17.00 น.         สร้างสุขให้ได้ผล : เรียนรู้ Happinometer

เวลา 19.00-21.00 น.         สติกับการตื่นรู้: Self awareness, Self reflection and Self control

 

วันที่ 3

เวลา 08.30-10.30 น.       หลักการและแนวทางการออกแบบกระบวนการบริหารประสบการณ์ทำงาน
                                  (Employee Experience Management)

เวลา 10.45-12.00 น.       จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขจากงาน ด้วย Employee Experience Management

เวลา 13.00-15.00 น.       นำเสนอแผนการทำงานของแต่ละองค์กร และปิดการอบรม


       ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องกำหนดแผนสร้างสุขของหน่วยงานได้ โดยถอดบทเรียนจากการอบรมเชิงปฏิบัติการของแต่ละเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต 2 ช่วง คือ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการอบรมทันทีและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการอบรม 1 เดือนใน 2 ส่วนคือ กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งยังมีการผลิตหนังสือ (e-book) รวม 9 เล่ม คือ หนังสือทำเนียบรุ่นนักสร้างสุข (Chief Employee Experience Officer: CEEO) จำนวน 7 ครั้ง 7 เล่ม หนังสือถอดบทเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นนักสร้างสุข (Chief Employee Experience Officer: CEEO) 1 เล่ม และหนังสือคู่มือนักสร้างสุข (Chief Employee Experience Officer: CEEO) 1 เล่ม ซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

** ดาวน์โหลดสไลดประกอบการอบรมได้ที่นี่.. click
** ติดตามข่าวสารและกิจกรรมโครงการงานบันดาลใจได้ที่.. https://www.facebook.com/IAtWork/



รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน