รถเข็น (0 ชิ้น)
 
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา

เขียนโดย
พฤหัส 23 สิงหาคม 2561 @ 07:41


วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายและสภาวิชาชีพ
จัดงานเฉลิมฉลองตามแนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา” 

       การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” จัดระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๑๕ ด้วยพร้อมกันในปีนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   ประธานพิธีเปิด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เปิดการประชุม โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขสหสาขา ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน จำนวน ๔,๓๑๗ คน

 

       พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย ในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสุขภาพคนไทย”ความว่า  ในช่วงการดำเนินงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เราสามารถใช้ประสบการณ์ความสำเร็จของนโยบายสุขภาพของประเทศในการแสดงบทบาทการเป็นผู้นำของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลก เช่น การลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีเอดส์การสร้างหลักประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้าการต่อสู้กับเชื้อดื้อยา (antimicrobial resistance -AMR) และการรณรงค์ใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational drug use) การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนผ่านการส่งเสริมการออกกำลังกาย (physical activity) และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ (food safety) รวมทั้งนโยบายการดูแลสุขภาพของผู้อพยพย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติภายใต้หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (leaving no-one behind)  สำหรับการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพและสังคมไทย ได้สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรไทย นำเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทยสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13938

 

 

       ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากทุกสังกัดและทุกภาคส่วน เป็นการฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีของการเกิดระบบการสาธารณสุขขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจพัฒนาการของการสาธารณสุขไทย และเชิดชูบุคคลสำคัญด้านการสาธารณสุขไทยในอดีต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่เวทีสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง

       ในงานนี้ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลักๆ คือ ๑.มหกรรมแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยของหน่วยงานต่างๆ  ๒.การประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน ๒,๑๔๒ เรื่อง แบ่งเป็น การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ๗๔๕ เรื่อง การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ๑,๐๓๘ เรื่อง และผลงานนวัตกรรมสิงประดิษฐ์ ๓๕๙ เรื่อง ๓ .การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งหัวข้อสัมมนาออกเป็น ๑๘ หัวข้อ อาทิ  ชีวิตดิจิตอลกับสุขภาพคนไทย, พัฒนาคน สร้างชุมชน คุ้มครองคนไทยให้สุขภาพดี, การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ รวมทั้งมีโซนนิทรรศการของหน่วยงาน  ภาคีเครือข่าย และสภาวิชาชีพ  ๔. งานบริการสุขภาพ ๕. จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ


       ก่อนจะมีการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการและดำเนินการเพื่อให้ศตวรรษที่สองของการสาธารณสุขไทยมีความพร้อมในการเผชิญปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย โดยการศึกษาทบทวนประวัติศาสตร์มาใช้สังเคราะห์มองไปข้างหน้าอย่างมีบทเรียน  จึงมีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติให้เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเอกสารจดหมายเหตุไว้ให้บริการค้นคว้า จัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่และปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้สมสมัยและมีชีวิต และส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยจากเอกสาร สถานที่ อาคาร บุคคลและการสัมมนาผู้รู้เห็น  โดยที่เขตสุขภาพทุกเขตและทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรมในวาระเฉลิมฉลองมาก่อนงานประชุมวิชาการและมหกรรม ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ที่เมืองทองธานีครั้งนี้ด้วย
       กรมอนามัยจัดบูธเพื่อบูรณาการงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์กรมอนามัย ๖๖ ปี  เส้นทางคุณภาพชีวิต โซน GREEN & CLEAN HOSPITAL (โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน)  บริการสุขภาพ อาทิ ให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานตรวจวัดไขมันจากเครื่องมวลสารในร่างกายด้วยเครื่อง INBODY  แปรงเก่าแลกแปรงใหม่  และเวทีกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการ 

       งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๑๕ ที่จัดขึ้นในวาระ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนและสังคมให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมงานอย่างมากทุกปี ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนรวม ๔ วันถึง ๘๐,๙๐๓ คน ประเด็นหลักของงานคือ “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย”  ในกรอบแนวคิด “Quality Efficacy Safety” กิจกรรมในงานประกอบด้วยประกอบด้วย โซนภูมิปัญญา (Wisdom), โซนผลิตภัณฑ์ (Product) และ โซนบริการ (Service) ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมหลัก ดังนี้

       (๑) การจัดนิทรรศการและนวัตกรรมระดับชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ภายใต้ Theme การจัดคือ Thailand Herbal Country


       (๒) การจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชน ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและจัดแสดงสวนสมุนไพร


       (๓) การจัดบริการตรวจรักษาและให้คาปรึกษาแนะนาด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


       (๔) กิจกรรม “ตลาดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก” (การฝึกอบรมระยะสั้น) จำนวน ๑๘ หลักสูตร และกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้บนเวทีกลาง วันละ ๒ รอบ


       (๕) ประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายการจัดการมะเร็ง”


       (๖) การจัดประกวดผลงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้หัวข้อ “สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
       (๗) การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน


       และการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ คือพ่อหมอขาว เฉียบแหลม แห่งบ้านดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๑


 

       พิธีปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปิดงาน  พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ รางวัล รางวัลผลการจัดการความรู้ดีเด่น ๒ รางวัล รางวัลประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง ๒๗ รางวัล รางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับประเทศ ๓ รางวัลพร้อมทั้งมอบโล่สัญลักษณ์แห่งความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย นอกจากนั้นท่านยังได้มอบโล่ ‘ความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย’ ให้ ‘ตูน บอดี้สแลม’ หรือนายอาทิวราห์ คงมาลัย จากโครงการก้าวคนละก้าว   ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ ปิดการประชุมในส่วนงานที่อาคารชาร์เลนเจอร์ ๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยังจัดและปิดงานในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน