รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เขียนโดย
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 @ 06:24


หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้เปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์สาธารณสุขแล้ว แม้จะมมีเอกสารอีกจำนวนมากที่ยังต้องทำการขึ้นทะเบียน แต่ก็มีเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุจำนวนไม่น้อย ที่สามารถสืบค้นและศึกษาได้ ทั้งจากทางอินเทอร์เน็ตและมารับบริการที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในเวลาราชการ 

       การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น 1 และชั้น 4 เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ ดำเนินงานด้านเทคนิคและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จนแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

การให้บริการงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

       การบริการตอบคำถามและช่วยสืบค้น หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติให้บริการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารงานและการบริการต่างๆ ของหอจดหมายเหตุ ทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์  โดยนักจดหมายเหตุ และช่วยตอบคำถามด้านการสืบค้นข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งการสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นแบบรูปเล่มและการสืบค้นแบบออนไลน์

       ห้องอ่านเอกสาร : การขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ ไมโครฟิล์ม วิดีโอ เทป หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเปิดให้บริการสืบค้นเอกสาร อ่านไมโครฟิล์ม ดูแถบบันทึกภาพและเสียงได้เช่นเดียวกับการให้บริการอ่านเอกสารทั่วไป เนื่องจากการให้บริการจดหมายเหตุเป็นแบบชั้นปิด ดังนั้นการอนุญาตให้เข้าใช้บริการจึงมีแนวทางปฏิบัติเฉพาะ กล่าวคือ 

       1. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนและสมัครเป็นสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ กรอกแบบฟอร์มขอใช้เอกสารลักษณะต่างๆ ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุฯ 

       2. สัมภาษณ์ก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือก่อนลงทะเบียน เพื่อชี้แจงข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้ควรทราบ

       3. ลงชื่อเข้าใช้ประจำวัน ผู้ใช้บริการทุกคนต้องลงชื่อเข้าใช้ประจำวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการหอจดหมายเหตุทุกครั้ง

      4. ฝากสิ่งของและสัมภาระส่วนตัว

       5. การขอใช้ที่นั่งอ่านเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ใช้บริการเมื่อเข้าในห้องอ่านเอกสารแล้วจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้ที่นั่งอ่านเอกสารตามลำดับ 

       6. บริการให้ใช้เอกสาร เมื่อผู้ใช้บริการตรวจสอบรายการเอกสารจดหมายเหตุจากเครื่องมือช่วยค้นที่หอจดหมายเหตุเตรียมไว้ให้แล้ว และพบรายการเอกสารที่ต้องการ และประสงค์จะใช้เอกสารดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบขอใช้เอกสารตามที่หอจดหมายเหตุได้จัดเตรียมไว้ให้ 

       บริการทำสำเนาเอกสาร หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเปิดให้บริการสืบค้นและทำสำเนาเอกสารได้จากเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ทั้งจากการสแกนไมโครฟิล์ม สำเนาจากดีวีดี ซีดี สำเนาเอกสาร ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้เอกสารประสงค์จะสำเนาเอกสารประเภทใดต้องกรอกแบบฟอร์มขอทำสำเนาตามรูปลักษณ์ของเอกสารนั้นๆ และมีค่าบริการตามอัตราที่หอจดหมายเหตุกำหนด

       มีการแบ่งพื้นที่ในอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการงานจดหมายเหตุ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องต่างๆ ดังนี้

1. ห้องนิทรรศการ เป็นห้องไว้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เอกสาร ข้าวของ วัตถุที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพไทยทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อาทิเช่น เอกสารส่วนบุคคลของ  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ศ.นพ.นัดดา ศรียาภัย เอกสารภาคประชาชนของ กลุ่มเพื่อมหิดล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเอกสารหน่วยงานของ กองสุขศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นต้น
 
2. ห้องให้บริการ เป็นห้องให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สื่อโสตทัศน์ และให้บริการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ 
3. ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ เป็นห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้น ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารที่ทำการอนุรักษ์ซ่อมแซม จัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือสืบค้นพร้อมให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 3 หมวด คือ เอกสารส่วนบุคคลจำนวน 1 ตู้ เอกสารภาคประชาชน จำนวน 1 ตู้ และเอกสารหน่วยงานจำนวน 4 ตู้ 
4. ห้องจัดเก็บฟิล์ม เป็นห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้น ใช้สำหรับจัดเก็บฟิล์มชนิดต่างๆ ที่ทำการอนุรักษ์ซ่อมแซม จัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือสืบค้นแล้ว เช่น ฟิล์มเนกาทีฟ ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และรักษาสภาพฟิล์มให้คงเดิมมากที่สุด
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องต่างๆ ดังนี้

1. ห้องลงทะเบียนและอนุรักษ์เอกสาร  ใช้เป็นห้องปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุในขั้นตอนของการรับเอกสาร การลงทะเบียนเอกสารเบื้องต้น รวมไปถึงทำความสะอาดและอนุรักษ์เอกสาร เช่น แกะลวด แม็ก คลิป ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมซึ่งเป็นอันตรายต่อเอกสาร การปัดฝุ่นทำความสะอาด การฟรีซเพื่อฆ่าแมลงในเอกสาร การลดกรด การซ่อมเอกสาร การเสริมความแข็งแรงให้เอกสาร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความชำรุดของเอกสารว่าควรจะมีการซ่อมแซมโดยวิธีการใด เพื่อให้คงสภาพเดิมของเอกสารและวัตถุให้อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่ให้เสียหายมากกว่าเดิม
 
2. ห้องจัดเอกสาร เป็นห้องปฏิบัติงานจดหมายเหตุในขั้นตอนของการจัดหมวดหมู่ก่อนทำการลงทะเบียนเอกสารหรือสื่อโสตทัศน์ โดยแบ่งการจัดหมวดหมู่ออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารภาคประชาชน เอกสารหน่วยงาน และเอกสารอ้างอิง 
3. ห้องเอกสารก่อนลงทะเบียน เป็นห้องเก็บเอกสารที่ได้รับมอบและยังไม่ได้ อนุรักษ์ จัดหมวดหมู่และลงทะเบียน4. ห้องเอกสารหลังลงทะเบียน เป็นห้องเก็บเอกสารที่ลงทะเบียนเบื้องต้นแล้ว มีการทำความสะอาดและอนุรักษ์เอกสารที่ชำรุด เป็นห้องพักเอกสารที่รอการจัดหมวดหมู่และลงรหัสเอกสารต่อไป
5. ห้องจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ เป็นห้องที่ใช้เก็บวัตถุทั้งหมด โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 2 ส่วน คือ วัตถุที่ลงทะเบียนแล้วและวัตถุยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรอการนำไปจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการหรือหอประวัติศาสตร์สุขภาพต่อไป
6. ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ เป็นห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้น ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารที่ทำการอนุรักษ์ซ่อมแซม จัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือสืบค้นพร้อมให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 3 หมวด คือ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารภาคประชาชน และเอกสารหน่วยงาน 
7. ห้องอื่นๆ ประกอบด้วย ห้องสำนักงานส่วนกลาง ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 1 ห้องประชุม หอจดหมายเหตุ 2 ห้องคลังพัสดุ ห้องเซิร์ฟเวอร์ และห้องอาหาร

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และส่วนจัดแสดง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ จนกว่าจะเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH))

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37)
ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2590 1352  โทรสาร : 0 2590 1498

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com

เว็บไซต์ : www.naph.or.th

Facebook : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


ส่วนจัดแสดง

หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

ซ. สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

โทร. 0 2832 9280, 0 2832 9283 

 


รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน