รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สไลด์ประกอบการบรรยาย "วัฒนธรรม ความเสี่ยงและความปลอดภัยทางถนน"

เขียนโดย Banthita
พุธ 21 สิงหาคม 2562 @ 16:29


นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรยายหัวข้อ "วัฒนธรรม ความเสี่ยงและความปลอดภัยทางถนน" ในงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม Bitec บางนา จัดโดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และเครือข่าย
 

 

 

 

วัฒนธรรม ความเสี่ยงและความปลอดภัยทางถนน

 

 

บรรยายโดย นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุม Bitec บางนา จัดโดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และเครือข่าย
 
          อุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนนเกี่ยวโยงอย่างแยกไม่ออกจากวัฒนธรรมการเดินทาง พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ การเดิน การปฏิบัติต่อผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งพฤติกรรมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ล้วนแต่ผูกโยงอยู่กับวัฒนธรรมที่ปลูกฝังและตอกย้ำจนกลายเป็นความเคยชินที่ยากต่อการแก้ไข ที่ผ่านมา ความพยายามในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถ-ใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยทางถนนยังประสบความสำเร็จอย่างจำกัด องค์กรที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนเองก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่กำกับแบบแผนวิธีคิดในการทำงาน ตั้งแต่ การนิยามสิ่งที่เรียกว่าอุบัติภัยทางถนน ไปจนถึงวัฒนธรรมการทำงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด การ “บูรณาการ” งานที่ทำได้ยากเพราะต่างฝ่ายต่างต้องทำสิ่งที่ “หน่วยเหนือ” หรือ “เจ้านาย” สั่งมา หรือระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีข้อจำกัด การให้ความสำคัญกับความเข้าใจทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เราสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ดีขึ้น การบรรยายนี้จะนำเสนอมุมมองเชิงระบบ (Systems approach) ที่แตกต่างจากมุมมองแบบเดิมที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล (Road User Approach) การมองเชิงระบบ เช่น แนวคิด Vision Zero ที่เน้นสร้างระบบปลอดภัย (Safe System) เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ การมองเชิงระบบจะทำให้เราเห็นปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิมที่มักเน้นไปที่การรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสำนึก หรือการปลูกฝังให้เคารพในกฎจราจร ซึ่งเป็นปฏิบัติการในระดับปัจเจกบุคคล มุมมองเชิงระบบช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงใหม่ๆ และความเป็นไปได้ใหม่ๆ  ซี่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยยกระดับความสำเร็จในการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประสบผลสำเร็จสูงขึ้นกว่าเดิมได้
 
 

 

 

ดูสรุปเนื้อหาปาฐกถาได้ที่ https://bit.ly/31UGvxh

 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน