รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เสวนาวิชาการ: มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 15 มกราคม 2559
เวลา 06:30 - 09:30

ศุกร์เสวนาวิชาการ: มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
Friday Seminar: CHR The Series


     ในเดือนตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 ที่ผ่านมา แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ จัดงานเสวนาวิชาการประจำสัปดาห์ หรือ ศุกร์เสวนา “Culture and Health Risks (CHR) The Series” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงาน และงานวิจัย เกี่ยวกับความเสี่ยงสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม 4 เรื่อง ได้แก่ การใช้สารเสพติด ในหัวข้อ “มิติสังคมวัฒนธรรมของผู้ใช้ยา กับ ทิศทางการทำงานด้านยาเสพติดในอนาคต” , การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมกับสุรา” , การบริโภคยาสูบ ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์การควบคุมยาสูบในประเทศไทย กับ การสร้างโลกประสบการณ์ของผู้สูบบุหรี่” , และการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อ “มิติสังคมวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน” รวมถึงทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ในหัวข้อ “Risk Society” 

     ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของแผนงานฯ คือ สร้างความรู้ สร้างคน และ สร้างชุมชนวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัย นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และผู้กำหนดนโยบาย ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสุขภาพ  ** ติดตามกิจกรรมของแผนงานและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 
Facebook: Culture and Health Risks

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน