รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม

เขียนโดย
พุธ 16 สิงหาคม 2560 @ 10:52


 
โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม: การสร้างศูนย์กลางการทำวิจัยร่วมกันทั่วโลก
(Anti-Microbials in Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)


       ในปัจจุบันการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทั้งในมนุษย์และสัตว์มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก คือ มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายมากขึ้นในบางสถานการณ์ เช่น การควบคุมการติดเชื้อและการเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ในการปศุสัตว์ รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะในพืชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในพืช อย่างไรก็ตาม การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นและแพร่หลายนี้ ยังส่งผลให้เกิดภาวะดื้อยาปฏิชีวนะ 

       ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น  ความพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยนี้สันนิษฐานว่ายาปฏิชีวนะนั้นได้ถูกฝังอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานและวิถีชีวิต ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ สถาบัน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อลดหรือละการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในบริบทที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แนวทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

       สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ Infectious Diseases Research Collaboration ประเทศยูกันดา และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนิน “โครงการวิจัยการใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม: การสร้างศูนย์กลางการทำวิจัยร่วมกันทั่วโลก (Anti-Microbials in Society (AMIS):    a Global Interdisciplinary Research Hub)”

       โครงการวิจัยนี้เป็นการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในสังคมแนวใหม่ภายใต้การทำความเข้าใจปัจจัยทางสังคม ชีววิทยา และทางคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

       1. สร้างศูนย์กลางการทำวิจัยร่วมกันในนานาชาติเพื่อการพัฒนา หาวิธีการนำไปปฏิบัติใช้ และเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้

             1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเพื่อให้เข้าใจมุมมองใหม่ของการใช้ยาปฏิชีวนะในสังคมโดยผ่านการฝึกฝนเรียนรู้และทำงานร่วมกัน
             1.2 เพื่อทำวิจัยที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ เน้นการพัฒนาทางทฤษฎี การทำวิจัยภาคสนามและการสร้างพันธมิตรร่วมกันในหลายประเทศ

             1.3 การเผยแพร่ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำวิจัยผ่านทางงานวิชาการ นโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

       2. สร้างงานวิจัยแนวใหม่ในประเทศไทยและประเทศยูกันดา เนื่องจากยาปฏิชีวนะในสองประเทศนี้เป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตประจำวันและโครงสร้างพื้นฐานของคนในสังคม จึงเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเข้าใจมุมมองในการใช้ยาปฏิชีวนะและหาทางเลือกที่ทดแทนยาปฏิชีวนะ  

 

 


การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน