รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เขียนโดย joojoop
พุธ 01 กุมภาพันธ์ 2555 @ 04:24


 ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 

ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติิ (สพฉ.)   
มีการจัดการและดูแลที่เป็นระบบเดียวกันอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นตัวแทนจาก 
หน่วยงาน 


วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางข้อมูลระบบสุขภาพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 

พันธกิจ
1. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มาจาก 4หน่วยงาน 
2. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบสุขภาพ
3.  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ติดต่อห้องสมุด
ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว  ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
เลขที่ 88/39  ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
โทร. 0 2832 9200#9910, 0 2832 9252  โทรสาร. 0 2832 9201
E-mail 
library@hsri.or.th
www.sem100library.in.th

แผนที่

 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน