รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 22 พฤศจิกายน 2555 @ 10:24


 
(Office of Community Based Health Care Research and Development) เป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ที่สืบเนื่องมาจากบันทึกความร่วมมือในการจัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
 
พันธกิจ
เป็นหน่วยจัดการความรู้และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้และยั่งยืนด้วยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ภารกิจเป้าหมาย
1. ติดตาม และประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง
2. ร่วมมือ ประสานกับภาคีวิจัยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ใช้งานวิจัย ผู้บริหารระบบสุขภาพ ผู้ให้บริการสุขภาพ ประชาคมสุขภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดวางผังพิสัยการวิจัย (Research Mapping)
3. บริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยตามผังพิสัยการวิจัย ในลักษณะสหสาขา ร่วมกับสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายวิจัยสุขภาพชุมชน
4. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือบูรณาการจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมด
5. จัดการความรู้ รวบรวม สังเคราะห์ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม
 
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2441 9040-3 ต่อ 15-18 
โทรสาร : 0 2441 0163
เว็บไซต์ : www.thaiichr.org
 

แผนที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
 

 ตำรา


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 Re: สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับ ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีไหมค่ะ
ต้องการค้นคว้าเพื่อการศึกษา และเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนด้วยค่ะ
ผู้โพสต์ : ตำรา [Sun, 23 Dec 2012 15:11 223.206.143.196]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน