รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 22 พฤศจิกายน 2555 @ 09:05


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
เป็นองค์กรนำด้านการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอย่างมีบูรณาการด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในปี 2556
 
เป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกการบริหารยุทธสาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพด้วยวิทยาการและเทคโนโลยี่ทันสมัย โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล
 
บทบาทภารกิจ
1. วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการกำหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
3. กำหนดแนวทางการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยผ่านการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลลัพะและผลกระทบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ ตลอดจนการประเมินผลระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและเผ้าระวังความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
5. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
6. พัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพและหริหารจัดการระบบสารสนเทศให้สะดวกแก่การเข้าถึงตลอดจนเผยแพร่แก่ภาคีสุขภาพ 
7. ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 1000
เว็บไซต์ : http://bps.ops.moph.go.th

แผนที่


หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน