รถเข็น (0 ชิ้น)
 


๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว (3290)โครงการจัดงาน
๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

เอกสารและสื่อ งานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 (5818)จากความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ที่ผ่านมา
ทำให้ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) เห็นว่า
เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราว ความรู้จากผลงานการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
แผ่นพับ โปสเตอร์ โปสการ์ด CD/DVD

 

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน (6503)

        โครงการประกวดผลงานประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น (แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ผังโครงสร้างองค์กร ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ผังประวัติศาสตร์ชุมชน และผังประวัติชีวิต) ของคนทำงานปฐมภูมิ

การประกวดภาพถ่าย “สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ” (3715)

       นำเสนอแง่มุมที่งดงามและสุนทรียภาพของงานสุขภาพปฐมภูมิผ่านภาพถ่ายของบุคลากรในชุมชน เพื่อประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่แก่สังคมวงกว้าง สร้างให้เกิดการยอมรับคุณค่า เอกลักษณ์และอุดมคติของงานปฐมภูมิที่สะท้อนชีวิตคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิในมิติการดูแลสุขภาพที่มากกว่าเทคนิคการรักษาพยาบาล โดยเน้นภาพถ่ายที่สะท้อนปรัชญา คุณค่า เอกลักษณ์ อุดมคติของบริการปฐมภูมิ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอาคาร การตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตย์ สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ (10175)

         เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมตัวอาคารของสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รูปแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การตกแต่งภายในตัวอาคาร การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ เพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิต รูปแบบการทำงานของคนทำงาน การรับบริการ และได้แบบอาคารสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและระบบนิเวศวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ (14312)

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพร่วมกันระหว่างเครือข่ายคนทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์นวัตกรรมสุขภาพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละบริบทการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ เกิดตัวอย่างรูปธรรมของเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่หลากหลายสำหรับคนทำงานปฐมภูมิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานแต่ละพื้นที่

 

ประกวดเรื่องเล่า “จินตนาการสุขภาพใหม่ ปี 2” (3962)

      โครงการประกวด "เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ ปี 2" การถ่ายทอดคุณค่าและเสน่ห์ของงานสุขภาพปฐมภูมิที่เข้าถึงชีวิตและมีความละเอียดอ่อนต่อมิติของความเป็นมนุษย์ผ่านงานเขียนที่มีแรงบันดาลใจจากการทำงานสุขภาพชุมชน

โครงการเสียงสนามบิน (8865)

การศึกษาผลกระทบของเสียงเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นและสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล้ยศรีนครินทรวิโรฒน และวิทยาลัยราชสุดา มหิดล

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน