รถเข็น (0 ชิ้น)
 
วิถีชุมชน (11962/2)

วิถีชุมชนศุกร์เสวนา 31 ตุลาคม 2551 เรื่อง "ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยทางวัฒนธรรม" (3597/0)

นำเสนอโดย
มธุรส ศิริสถิตย์กุล สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพศุกร์เสวนา 10 ตุลาคม 2551 เรื่อง "พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติทางสังคมวัฒนธรรม" (3290/0)

นำเสนอโดย
น.พ.วิรุฬห์ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพศุกร์เสวนา 3 ตุลาคม 2551 เรื่อง "นิยามสุขภาพและความหมายของการเจ็บป่วย" (4909/0)

นำเสนอโดย
ประคอง แก้วนัย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพประกวดแบบศูนย์สุขภาพชุมชน (32767/32767)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

 E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน