รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา

เขียนโดย admin
ศุกร์ 31 ตุลาคม 2551 @ 10:10


ศุกร์เสวนา
เวทีสร้างคน ชุมชนวิชาการ เพื่อการพัฒนานักวิจัย
ศุกร์เสวนาคือห้องเรียนปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป และที่เน้นเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และมานุษยวิทยาทางการแพทย์ของ กลุ่มคนที่สนใจศึกษาวิจัยทางด้านนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านสังคมและสุขภาพประมาณ 20-30 คน มีการประชุมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอกันทุกวันศุกร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546-ปัจจุบัน การประชุมวิชาการที่ผ่านมาทุกวันศุกร์จะสัมมนาและอภิปรายกันในเรื่องทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิทยาในการศึกษาด้านสังคมศาสตร์การแพทย์ผ่านการอ่านและถกเถียงชิ้น งานสำคัญในการศึกษาด้านนี้ โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่สามของทุกเดือนที่เรียกกันว่า Journal Club จะเน้นหนักในการนำเสนอและถกเถียงปรัชญาและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานสำคัญของงาน ด้านนี้ในแต่ละสำนักคิดอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งผลิตเอกสารประกอบการสัมมนาขึ้นเป็นเอกสารอ้างอิงเอาไว้ด้วย

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไปเวทีศุกร์เสวนาได้ปรับเปลี่ยนประเด็นการนำเสนอโดยจัดเวทีเสวนา ย่อยขึ้นในแต่ละสัปดาห์ของเดือนให้มีแนวทางเด่นชัดขึ้นเป็น 4 เวที คือ ศุกร์แรก เรื่องแนวคิดจิตวิญญาณและกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ ศุกร์ที่สอง เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์สุขภาพของผู้เข้าร่วมพร้อมกับ งานชิ้นสำคัญ ศุ่กร์ที่สามยังคง Journal Club เหมือนเดิม และศุกร์ที่สี่ เน้นแนวคิดด้านสังคมศาสตร์การแพทย์

 


13 2557 - 13 2557

17 2557 - 17 2557

10 2557 - 10 2557

11 ตุลาคม 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556

11 ตุลาคม 2556 - 11 ตุลาคม 2556

11 ตุลาคม 2556 - 11 ตุลาคม 2556

09 พฤศจิกายน 2555 - 09 พฤศจิกายน 2555

JC 8 มกราคม 2553 เรื่อง \"มานุษยวิทยากับอารมณ์\"
25 มิถุนายน 2553 ชุดที่ 1 มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย
โครงการศุกร์เสวนา
2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การศึกษาชุมชน "คนพลัดถิ่น" (Diaspora) โดย บัณฑิต ไกรวิจิตร
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 2
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 1 (มี 4 ส่วน)
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 4
16 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน: ทิศทางใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ โดย อ.สันติพงษ์ ช้างเผือก
23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง วิธีวิทยาการตั้งโจทย์วิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม (ชุดที่1)
23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง วิธีวิทยาการตั้งโจทย์วิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม (ชุดที่2)
2 มีนาคม 2550 เรื่อง งานภาคสนาม: ทบทวนและท้าทายวิธีการศึกษาชุมชน โดย ศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิก (ชุดที่ 1)
2 มีนาคม 2550 เรื่อง งานภาคสนาม: ทบทวนและท้าทายวิธีการศึกษาชุมชน โดย ศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิก (ชุดที่ 2)
9 มีนาคม 2550 เรื่อง ชุมชนออนไลน์กับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ติดเชื้อ
16 มีนาคม 2550 เรื่อง "ผี ขวัญกับมโนทัศน์ความเป็นชุมชน" โดย รุจินาถ อรรถสิษฐ
23 มีนาคม 2550 เรื่อง วิธีคิดและปัญหาทางทฤษฎีในสังคมวิทยา โดย เชษฐา พวงหัตถ์
20 เมษายน 2550 เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดย อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (ชุดที่ 1)
20 เมษายน 2550 เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดย อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (ชุดที่ 2)
27 เมษายน 2550 โดย อ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ชุดที่ 1)
27 เมษายน 2550 เรื่อง "ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ศาสตร์และนักวิชาชีพ" โดย อ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ชุดที่ 2)
4 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย โดย ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข (ชุดที่ 1)
4 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย โดย ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข (ชุดที่ 2)
11 พฤษภาคม 2550 โดย อ.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "มนุษย์กับวิกฤตพุทธศาสนาในสังคมไทย" โดย กิตติภพ หงษา (ชุดที่)1
18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "มนุษย์กับวิกฤตพุทธศาสนาในสังคมไทย โดย กิตติภพ หงษา (ชุดที่ 2)
25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "โรงเรียนแพทย์กับการปลูกฝังความเป็นมนุษย์: ข้อวิพากษ์การแพทย์ชีวภาพ" โดย อ.อดิศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (ชุดที่ 1)
25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "โรงเรียนแพทย์กับการปลูกฝังความเป็นมนุษย์: ข้อวิพากษ์การแพทย์ชีวภาพ" โดย อ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (ชุดที่ 2)
1 มิถุนายน 2550 เรื่อง "ประวัติศาสตร์ความคิดมนุษยนิยม" โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (ชุดที่ 1)
1 มิถุนายน 2550 เรื่อง "ประวัติศาสตร์แนวคิดมนุษยนิยม" โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (ชุดที่ 2)
8 มิถุนายน 2550 เรื่อง "สิทธิมนุษยชนในวิธีคิดสังคมไทย" โดย รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (ชุดที่ 1)
22 มิถุนายน 2550 เรื่อง "Sensory Perception"โดย กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ และคณะ
20 กรกฎาคม 2550 เรื่อง "Cultural Reasoning and Relational Rationality of Self-Medication among The Elderly Poor People" โดย รวงทิพย์ ตันติปิฎก เภสัชศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
17 สิงหาคม 2550 เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาของโรคและสังคม นำเสวนา ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "เสียง โลกของความเจริญ และความทุกข์ที่เงียบงันของชุมชน"
29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง โพสท์โมเดิร์นคืออะไร (ชุดที่ 2)
11 เมษายน 2551 เรื่อง "พหุลักษณ์ระบบสุขภาพในชุมชน" โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ และปารณัฐ สุขสุทธิ์
18 เมษายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ: มุมมองสังคมและวัฒนธรรม" โดย สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
25 เมษายน 2551 เรื่อง "อำนาจเรื่องเล่ากับการเยียวยาโรคเรื้อรัง" โดย ประชาธิป กะทา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "จิตเวชในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม" โดย ธวัลกร อินอุตร สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "สัมพันธบท และวาทกรรมการพัฒนา" (ชุดที่ 1)
16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "สัมพันธบท และวาทกรรมการพัฒนา" (ชุดที่ 2)
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 1)
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 2)
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 3)
13 มิถุนายน 2551 เรื่อง "ประวัติศาสตร์เสียงในความทรงจำและการเมืองท้องถิ่นเรื่องเสียง"
11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง "ความรุนแรง: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
25 กรกฎาคม 2551 เรื่อง "สิทธิและความชอบธรรมที่จะก่อความรุนแรงของรัฐไทย"
15 สิงหาคม 2551 เรื่อง "คนพลัดถิ่น แรงงานอพยพ เรื่องเล่าชะตากรรมของผู้คนในยุตโลกาภิวัตน์"
22 สิงหาคม 2551 เรื่อง "ร่างกายและการเยียวยาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม"
26 กันยายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (ชุดที่ 1)
26 กันยายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (ชุดที่ 2)
31 ตุลาคม 2551 เรื่อง "ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยทางวัฒนธรรม"
ศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
เก็บตกศุกร์เสวนา: ประวัติศาสตร์ใหม่หลัง 14 ตุลาคม
15 มกราคม 2553 เรื่อง "ชาตินิยมในแบบเรียนไทย"
JC 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง แรงงานข้ามชาติในเขตปริมณฑลชุดที่ 1
JC 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง แรงงานข้ามชาติในเขตปริมณฑลชุดที่ 2
JC 21 สิงหาคม 2552 ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่
JC 14 สิงหาคม 2552 ประวัติศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่หลัง 14 ตุลาคม
JC 4 กันยายน 2552 แนวคิดระบาดวิทยาและความทุกข์ทางสังคม
JC 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง \"พิพิธภัณฑ์ชุมชน\"
29 มกราคม 2553 เรื่อง "ชีวิตที่โดดเดี่ยวในโลกของวัตถุ"
JC 5 กุมภาพันธ์ 2553 การสร้างปวศ.โรคภัยไข้เจ็บ: นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงในการทำงานป้องกันเอดส์
30 เมษายน 2553 เรื่อง "แนวคิดมานุึษยวิทยาว่าด้วยจรรยาบรรณและระบบศีลธรรม"
9 เมษายน 2553 เรื่อง "ผัสสะและการรับรู้โลกของผู้พิการทางสายตา"
4 มิถุนายน 2553 เรื่อง "รัฐเวชกรรม: เชื้อโรค ร่างกาย ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" (ขุดที่ 1)
4 มิถุนายน 2553 เรื่อง "รัฐเวชกรรม: เชื้อโรค ร่างกาย ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" (ขุดที่ 2)
JC 7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียรติซ์ ชุดที่ 1
๋๋JC 7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎ๊และวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียรติซ์ ชุดที่ 2
25 มิถุนายน 2553 เรื่อง "มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย" (ชุดที่ 2)
JC 2 กรกฎาคม 2553 เรื่่อง \"ภาพตัวแทนของความเจ็บป่วยในมานุษยวิทยาการแพทย์\"
JC 6 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง \"พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ\"
JC 6 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง \"วัฒนธรรม ระบบการดูแลสุขภาพ และความจริงทางเวชกรรม\"
JC 27 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง \"ประสิทธิผลของการรักษาเชิงสัญลักษณ์: แนวคิดมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง\"
JC 27 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง \"ความรู้ชายขอบ: อำนาจและประสบการณ์\"
JC 3 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง \"ความหมายของโรคภัย: เรื่่องเล่าของความทุกข์ยากและการเยียวยา\"
JC 3 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง \"มานุษยวิทยา ประสบการณ์ความเจ็บป่วยกับการตีความ\"
JC 10 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง \"ความเหลื่อมล้ำทางสังคม: ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ\"
JC 10 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง \"มานุษยวิทยาการแพทย์ และผัสสะ\"
JC 13 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง \"ร่างกาย การเมืองเรื่องร่างกายและการแพทย์\"
JC 17 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง \"โรคระบาดที่ถูกลืม: วัณโรคกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม\"
JC 17 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง \"ชาติพันธุ์กับการแพทย์\"
JC 20 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง \"ปรากฏการณ์ไข้หวัดนก: การเมืองเรื่องสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์\"
JC 20 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง \"เทคโนโลยีทางการแพทย์: มุมมองเชิงวิพากษ์\"
JC 23 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 1 ความรู้ ความจริง : การสร้างความหมายทางสังคมศาสตร์
JC 23 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง ทฤษฎีร่างกาย
JC 30 ธันวาคม 2553 ชุดทีี่ 1 เิรื่อง \"ร่างกายและการประกอบสร้าง\"
JC 30 ธันวาคม 2553 เรื่่อง ชุดที่ 2 \"ร่างกายและการประกอบสร้าง\"
JC 30 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 3 การซึมซับร่างกายผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน
JC 7 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง \"สำนึกถวิลหาในเิชิงพื้นที่\"
JC 7 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 เรื่อง \"ร่างกาย สังคม\"
JC 14 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 \"ผู้ผลัดถิ่น และสำนึกแห่งความเป็นพลเมือง\"
JC 14 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง \"สุคนธบำบัด : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลิ่นหอม\"
JC 14 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง \"สุคนธบำบัด : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลิ่นหอม\"
JC 21 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 เรื่อง \"ชุมชน วัฒนธรรม และผัสสะ\"
JC 21 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง \"เพศสภาพ อำนาจ และอาวุธของผู้อ่อนแอ\"
JC 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง \"ร่างกาย และสัมผัส\"
JC 4 มีนาคม 2554 เรื่อง \"ร่างกายในโลกวัตถุนิยม\"
JC 8 มิถุนายน 2555 สถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
8 มิถุนายน 2555
22 มิถุนายน 2555 เรื่อง "โลกาภิวัฒน์กับธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ"
JC 24 มกราคม 2557 แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่
JC 20 กรกฎาคม 2555 \"การเปลี่ยนผ่านของการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย\"
JC 15 June 2012 \"การเมืองรูปแบบใหม่, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และวาทกรรมการพัฒนา\"
31 สิงหาคม 2555 เรื่อง "ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย" (ชุดที่ 1)
JC 31 สิงหาคม 2555 ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย (ชุดที่ 2)
JC 19 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 1) เรื่อง \"ห้องเรียนภาคสนาม: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์\"
JC 19 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 2) \"ห้องเรียนภาคสนาม: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์\"
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 1) อ่าน \"ตึกกรอสส์\" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา?
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 2) อ่าน \"ตึกกรอสส์\" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา?
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 3) อ่าน \"ตึกกรอสส์\" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา?
JC 2 พฤศจิกายน 2555 \"ท้องถิ่นและโลก: มานุษยวิทยาว่าด้วยโลกาภิวัฒน์และการข้ามชาติ\"
JC 23 พฤศจิกายน 2555 สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่าน และการเีรียนรู้สู่สังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม
JC 30 พฤศจิกายน 2555 (ชุดที่ 1) เรื่องเล่าจากภาคสนาม \"ตัวตนที่ลึกลับ\" ของนักมานุษยวิทยา
JC 30 พฤศจิกายน 2555 (ชุดที่ 2) เรื่องเล่าจากภาคสนาม \"ตัวตนที่ลึกลับ\" ของนักมานุษยวิทยา
JC 7 ธันวาคม 2555 \"สื่อกับมานุษยวิทยา: ภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต\"
JC 14 ธันวาคม 2555 ลุ่มน้ำโขง: ความทรงจำ ชุมชน และการก่อรูปประชาสังคม
JC 19 เมษายน 2556 \"เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ\"
JC 31 พฤษภาคม 2556 น้ำท่วม...เมือง!!
JC 8 กุมภาพันธ์ 2556 \"สถานะ คำถาม และการตอบโจทย์ของสังคมวิทยาต่อทางออกของสังคม\"
JC 22 กุมภาพันธ์ 2556 \"ประสิทธิภาพในมุมมองของอายุรเวชและแพทย์แผนไทย\"
JC 11 ตุลาคม 2556 คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมาสาม สี่ ตัว
JC 18 ตุลาคม 2556 บทสำรวจสถานภาพความรู้ \"เรื่องเล่ากับการเยียวยา\"
18 ตุลาคม 2556 เรื่อง “การสำรวจสถานภาพความรู้ : เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา (Narrative Medicine)"
JC 8 พฤศจิกายน 2556 ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสุขภาพ โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย
30 ตุลาคม 2558 เรื่อง "Surviving in two worlds: Social and structural violence of Thai female injecting drug users"
30 ตุลาคม 2558 ทิศทางการดำเนินงานยาเสพติดในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ (วีระพันธ์ งามมี)
30 ตุลาคม 2558 โลกประสบการณ์ของผู้หญิงใช้ยา: มิติเพศสภาพและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (ผศ.ดร.ณิภัทรา หริตวร)
A history of well being
ระหว่างปักหลักและเคลื่อนย้าย...ชาติพันธุ์วรรณาหลากหลายสนาม (Multi-site Ethnography) ข้ามพรมแดน (26 ส.ค. 59)
การพนันในฐานะความเสี่ยงโดยสมัครใจ: ความหมายและการต่อรองความเสี่ยง (2 ก.ย. 59)
ชีวิตมุสลิมในรังยาเสพติด (16 ก.ย. 59)
มานุษยวิทยากับการศึกษา ความเป็น-ความตาย ของผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังในคลินิกจิตเวช (23 ก.ย. 59)
การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติสาสตร์นิพนธ์ไทย โดย ชาติชาย มุกสง
Risk Society: Towards a New Modernity
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดย สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
28 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "a critical-interpretive approach in medical anthropology"
21 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "Of Structure as the Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever By Jacques Lacan" (1)
21 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "ภาษาศาสตร์กับมานุษยวิทยาโครงสร้างนิยมของ Claude Levi-strauss" (2)
"Genogram กับงานชาติพันธุ์นิพนธ์: กรณีการศึกษา HIV/AIDs ในยูกานดา" สรุปโดย ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
Thick Description การตีความวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์นิพนธ์
4 สิงหาคม 2549 เรื่อง "Spirituality and Medical Practice: Using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment (มีเอกสาร 2 ชิ้น)
4 สิงหาคม 2549 เรื่อง "Assessing a Patient’s Spiritual Needs: A comprehensive instrument" (มีเอกสาร 2 ชิ้น)
11 สิงหาคม 2549 เรื่อง "ผ่าตัดมดลูก: ประสบการณ์และการให้ความหมายต่อมดลูกของผู้หญิง" โดย พรทิพย์ เนติภารัตนกุล
18 สิงหาคม 2549 เรื่อง "แนวคิด Habitus ของ Pierre Bourdieu" โดย สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
1 กันยายน 2549 เรื่อง "คัมภีร์หลุ่นอวี่: หลักดำเนินชีวิตและจริยธรรมตามแนวขงจื้อ"
ว่าด้วยมโนทัศน์ ‘ความเข้าใจ’ ในศาสตร์การตีความทางปรัชญาของกาดาเมอร์ โดย.. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์
22 กันยายน 2549 เรื่อง "mental in southie: individual, family, and community responses to psychosis in south boston ของ Nancy Scheper-Hughes"
6 ตุลาคม 49 เวทีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เรื่อง "คัมภีร์เต๋า ของ เหลาจื่อ: วิถีชีวิตและสังคม"
13 ตุลาคม 2549 โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตประชาชนรอบสนามบินในกรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง "รัฐสมัยใหม่ ความชอบธรรมและตัวแบบประชาธิปไตยในความคิดของฮาเบอร์มาส" โดย สุรัช คมพจน์
27 ตุลาคม 2549 เรื่อง "Contours of coping: mapping the subject world of longterm illness" by Sara MacKian
27 ตุลาคม 2549 เรื่อง "Housing: the foundation of community care ?" by Catherine Bochel
10 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง "Injecting Drug Users under Thai Treatment Context" โดย ณิภัทรา หริตวร
17 พฤศจิกายน 2549 เวทีแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เรื่อง "วิธีคิดและปัญหาทางทฤษฎีในสังคมวิทยา" โดย เชษฐา พวงหัตถ์
15 ธันวาคม 2549 เรื่อง "Durkheim, การฆ่าตัวตายและการวิจัยทางสังคมวิทยา" โดย ณัฐพรรษ เตชะบรรณะปัญญา
22 ธันวาคม 2549 เรื่อง "ethnomedicine" นำเสวนาโดย ยงศักดิ์ ตันติปิฏก
12 มกราคม 2550 เรื่อง "Ethnography of Epidemiologic Transition: Avian Flu, Global Health Politics, and the Agro-Industrial Capitalism in Thailand." by Komatra Chuengsatiansup.
19 มกราคม 2550 เรื่อง "บททดลองนำเสนอว่าด้วยประวัติชีวิตครอบครัว: คนเล็ก ๆ กับวิธีการศึกษาแนวจุลประวัติศาสตร์ (Microhistory)" โดย ชาติชาย มุกสง
26 มกราคม 2550 เรื่อง "คู่มือการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในมิติสังคมและวัฒนธรรม" โดย มธุรส ศิริสถิตย์กุล
การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติสาสตร์นิพนธ์ไทย


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน