รถเข็น (0 ชิ้น)
 


ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558 (2084)

“เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุข สู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย”
วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558 (2405)

รางวัล ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
โดย  นพ.อำนวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557 (2576)

เรื่อง 
Transforming Medicine 
Transcending Disciplinary Boundaries

จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557 (2781)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย มีความสำคัญในการสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามจารีตครู-ศิษย์ ตามแบบแผนของความเป็นแพทย์แผนไทย 
ตระกูล “แพทยานนท์” เป็นหมอหลวงไทยตระกูลสุดท้ายในสมัยรัชการที่ ๖ โดยขุนอุดมโอสถ (หมอเพ็ชร) และหมื่นชํานาญแพทยา (หมอพลอย) 
พบกับ 2 Special Project ในศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (1582)

เวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) โดยผู้นำ คศน.
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) มีการนำเสนองานใน 2 หัวข้อ ดังนี้
 
ศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. 2 เรื่อง 2 รส (1780)

การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project)
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) จำนวน 2 เรื่อง
นักศึกษาพยาบาลภาคสนามศึกษาดูงาน ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ (1995)

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ศึกษาดูงาน ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ 
 
"Caring and Moral Experience" (1635)

บรรยายพิเศษ Prof. Dr. Arthur Kleinman
เรื่อง "Caring and Moral Experience : ประสบการณ์ของ Care giver ที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง" 
อา. 23 มี.ค. 57 ( 09.00-12.00 น.) ณ ห้องประชุม 101-102 ชั้น 1 (อาคาร SiMR) โรงพยาบาลศิริราช 
 
“Medical Anthropology and the Harvard Experience”  (1756)

บรรยายพิเศษ Prof. Dr. Arthur Kleinman
* เรื่อง “Medical Anthropology and the Harvard Experience” 
ศ. 21 มี.ค. 57 (3.00-16.30 น.) ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ สธ.

 
ทันตแพทย์กว่า 30 คน ชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ (1954)

ทันตแพทย์จากทั่วประเทศ จำนวน 30 คน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางทันตสาธารณสุข 
โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมคณาจารย์ จำนวน 3 ท่านเยี่ยมชม หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
 
ศุกร์เสวนา 13 ธ.ค. 56 (1578)

สวสส. จัดประชุม "ศุกร์เสวนา" หัวข้อ 
"นโยบายจำนำข้าว : ประวัติศาสตร์การควบคุมของรัฐต่อสังคมชนบท" 

โดย นายวีระ หวังสัจจะโชค นักวิชาการอิสระ  

“คนค้นฅน อวอร์ด” ครั้งที่ 5 (2642)

ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ
2 ผู้เสียสละแห่งวงการสุขภาพ

 
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเนปาล ชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ (1958)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.จุฑาทิพย์ พิทักษ์
เป็นตัวแทนสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย
นำเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเนปาล จำนวน 6 คน ศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
“สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ: องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” (1693)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ: องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” 

ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสิริวลี โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

คณาจารย์และนักศึกษาฯ เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ (1711)

อาจารย์วลีรัตน์ ภมรพล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ  
นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน พร้อมคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

 

กิจกรรม workshop พร้อมก่อนตาย : พินัยกรรมชีวิต (2204)

ในเวทีเสวนา "เผชิญความตายอย่างสงบ : เรียนรู้ผ่านการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์" 
จัดโดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายพุทธิกา  
"นโยบายสาธารณะของไทย กับ ปัญหาประชาธิปไตยร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน" (1714)

สนทนาติดตามนโยบายสาธารณะ ตามธรรมนูญสุขภาพ 2550 
"นโยบายสาธารณะของไทย กับ ปัญหาประชาธิปไตยร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน" 

เป็นการประชุมร่วมระหว่าง สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมา

 

ประชุมวิชาการ 10 ปี สวสส. (1675)

เรื่อง "แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน"
(Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital)
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2556
"ศุกร์เสวนา" 15 พ.ย. 2556 (1604)

เรื่อง “หอประวัติศาสตร์สุขภาพ : งานออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนร่วมสมัย”
โดย ปารณัฐ สุขสุทธิ์

ร่วมด้วย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 

“การสำรวจสถานภาพความรู้ : เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา (Narrative Medicine)” (1756)

หนึ่งในโครงการวิจัยที่กำลังจะเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ในการศึกษา
สังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์-การแพทย์

"ศุกร์เสวนา" 18 ต.ค. 2556 

 
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน