Deprecated: Function split() is deprecated in /home/shi/domains/shi.or.th/public_html/modules/download/category.13.php on line 2 Shi.or.th - บทความ
รถเข็น (0 ชิ้น)
 
   บทความ

วิถีชุมชน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
แนวคิดมานุษยวิทยากับความหลากหลายวัฒนธรรมสุขภาพ 11731 345.40 kb
วิกฤตแพทย์ วิกฤตสาธารณสุข วิกฤตระบบสุขภาพไทย 3523 812.13 kb
การปรับตัวทางวัฒนธรรมการทำนาของหมู่บ้านชนบทไทยหลังการดำเนินนโยบายประชากรแห่งชาติ 3723 366.59 kb
เรื่องเล่าจาก ร.พ.ชุมชนฯ 2515 256.78 kb
ร่างกายกับการแพทย์และสาธารณสุข 2836 515.50 kb
สุขภาพ โรค การเจ็บป่วย: มุมมองมานุษยวิทยาการแพทย์ 3811 269.98 kb
สมุฏฐานทางสังคมกับโรคยานุวัตร 1643 209.77 kb
แบบจำลองคำอธิบายโรคระหว่างหมอกับคนไข้ 2889 376.46 kb
อุปลักษณ์การเจ็บป่วย (metaphors of Illness) 2201 219.55 kb
การวิเคราะห์ระบบสัญลักษณ์การเจ็บป่วย 2412 550.51 kb
บทความ the idioms of illness (1) 2173 601.95 kb
The Idioms of Illness (2) 1741 0.00 kb
The Idioms of Illness (จบ) 1481 0.00 kb
ทบทวนแนวคิดทุนทางสังคมไทยและต่างประเทศ 16328 0.00 kb
สธ.ออกปฏิทินสุขภาพปฐมภูมิ ให้ความรู้ 12 โรคตามฤดูกาล และสมุดบันทึก วิถีปฐมภูมิ สำหรับคนทำงานปฐมภูมิ 1491 0.00 kb
"การตีตราและรังเกียจเดียดฉันท์" 2438 0.00 kb
power point advocacy การประชุมเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าบริการปฐมภูมิ 16-17 ม.ค.51 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ 2220 3,863.00 kb
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์ (1) 4805 1,119.29 kb
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์ (2) 7282 958.79 kb
สุนทรียสาธก เรื่องเล่า กับการรื้อถอนมายาคติบริการปฐมภูมิ 3057 6,359.03 kb
ประกวดการออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชน 1205 483.40 kb
การแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 1605 187.27 kb
วิถีชุมชน&สุภาพปฐมภูมิ 3445 1,550.14 kb
The 7 Community Tools เครื่องมือวิถีชุมชนภาษาอังกฤษ 3381 1,197.00 kb

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ฯ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 2954 448.33 kb
การบำบัดทางเลือกและสุขภาพองค์รวม โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3579 388.23 kb
การสูงวัยกับดุลยภาพของชีวิต 3017 239.30 kb
sense & sensibility องค์กร ผัสสะ และสุนทรียภาพ 2431 1,470.74 kb
อารมณ์ วิทยาศาสตร์กับการแพทย์ โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1715 237.51 kb
power point อบรม Learning for Stories: Narrative Medicine and Humanized Health Care 3742 1,572.09 kb
ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา 602 548.80 kb

สันติวิธีกับสุขภาพสังคม

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
Health and Human Condition 2298 138.86 kb
ความร่วมมือระหว่างศาสนาในเรื่องเอดส์ 1336 89.74 kb

สุขภาพภาคประชาชน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
ปรากฏการณ์การแพทย์ทางเลือก: พหุลักษณ์ทางการแพทย์ในยุคหลังสมัยใหม่ 3298 0.00 kb
การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน จ.เชียงใหม่ 2625 333.08 kb
เกษตรกรรมยั่งยืนและการปฏิรูประบบสุขภาพ จ.พิจืตร 1981 248.62 kb
ความรู้ชายขอบ ความรู้ที่ถูกกดทับ. 3392 135.49 kb
ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน 19680 120.26 kb
ทบทวนแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ 3270 153.51 kb
องค์กรการเรียนรู้และชุมชนปฏิบัติ 5510 176.70 kb
Ethnomedicine 2960 139.04 kb
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภัยคุกคามสุขภาพใหม่และนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 2159 170.21 kb
อสม : ศักยภาพและยุทธศาสตร์ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 17704 2,318.18 kb
"ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปใน สังคมไทย" 4217 275.61 kb
สมัชชาสุขภาพ : ปรัชญา แนวคิด และจิตวิญญาณ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1140 340.01 kb
วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน (บทนำ) 789 493.41 kb
ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย (บทสรุปโดยสังเขป) 166 111.96 kb
อำนาจกับคอร์รัปชั่น 10827 316.40 kb
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทย 2839 379.20 kb
สุขภาพองค์รวมกับการแพทย์ทางเลือก 2595 388.23 kb
บทความภาษาอังกฤษเรื่องประชาสังคมกับการปฏิรูปสุขภาพ 2113 118.69 kb
บทสัมภาษณ์นิตยสาร สารคดี เรื่องภูมิป็ญญาไทยกับความหลากหลายวัฒนธรรมสุขภาพ 2704 211.84 kb

การตายอย่างสันติ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1 2068 121.19 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 1513 163.71 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3 1495 167.24 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย4 1559 143.92 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย5 1960 150.60 kb
สถานการณ์ความตาย 1706 134.31 kb
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย 7999 122.80 kb
ความตายในมิติเชิงวัฒนธรรม 3124 103.79 kb
ชีวิตและความตายในระบบการแพทย์ 2270 121.34 kb
ความตายในมิติประวัติศาสตร์ 2075 110.72 kb
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง. 7697 208.75 kb
พิธีกรรมความตายของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ 579059 162.87 kb
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวม้ง 2235 182.02 kb
ผี-พราหมณ์กับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย 10692 158.89 kb
ความตายและการตายในพุทธศาสนา 12162 195.50 kb
การตายในความหมายของพุทธศาสนาแบบทิเบต 9822 259.23 kb
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน 38103 170.35 kb
การตายในคริสตศาสนา 4930 174.82 kb
ทัศนะเรื่องความตายในศาสนาอิสลาม 31850 181.07 kb
"ความตายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม" พระไพศาล วิสาโล 1640 294.82 kb
สัมภาษณ์ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ "เรียนรู้การตายอย่างสงบงาม" จดหมายข่าวมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1621 4,613.87 kb
เสวนาคนรุ่นใหม่ถามหาความหมายของความตาย 1041 0.00 kb
ทัศนคติต่อความตายในสังคมไทยฯ โดย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 2541 0.00 kb
ความตายในกลุ่มชาติพันธุ์: ม้ง โดย อธิตา สุนทโรทก 3935 82.50 kb

จิตวิญญาณกับสุขภาพ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
คืนสุนทรียภาพให้กับสุขภาพ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2523 252.26 kb
แพทยศาสตร์ศึกษากับความเป็นมนุษย์ 5354 947.50 kb
กรอบความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณ 4922 400.64 kb
คุณค่า... กับความคุ้มค่า บริการสุขภาพ มุมมองเชิงระบบกับสาระสำคัญของชีวิต โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1470 214.90 kb
spirituality and health โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 5745 107.29 kb

ประวัติศาสตร์สุขภาพ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
Paper presented at the International Conference on History of Medicine in Southeast Asia, Siamreap, Cambodia 2798 190.68 kb
การแพทย์ไทย: วาทกรรมการสร้างรัฐชาติ วิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญา 4374 542.48 kb
ไข้หวัดนกในมิติทางวัฒนธรรม 1559 176.60 kb
ลดใช้อำนาจ-เคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ แก้ความรุนแรงไข้หวัดนก 1209 116.66 kb
ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสังคมไทย: ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องทบทวนหาทางออกร่วมกัน 1496 95.63 kb
ประเพณีการกินเจกับสุขภาพ: และวัฒนธรรมว่าด้วยการกินของมนุษย์ 61747 141.23 kb
หวานเป็นลมขมเป็นยา: ทำไมคนไทยต้องกินหวานมากกว่าคนอื่น-บทความสยามรัฐเดือน ส.ค.49 1417 1,210.78 kb
ข่าวน้ำท่วม: วิธีคิดคนไทยกับธรรมชาติและอำนาจการเมือง, สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปี53ฉ.16(8-14กย.49) 1231 391.72 kb
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ล้มแน่ มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น(จากมติชน) โดย ชาติชาย มุกสง 1420 590.68 kb
ความเสียหายทางการแพทย์สามารถเยียวยาได้อย่างไร โดย...ชาติชาย มุกสง 1266 1,110.73 kb
การลดอุบัติเหตุให้ยั่งยืน ต้องลดการสร้างสังคมแห่งความเสี่ยง โดย..ชาติชาย มุกสง 1292 176.12 kb
ระบบสุขภาพชุมชน: การเยียวยาความเจ็บป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 54 ฉ. 25 (16-22 มี.ค. 2550) 1843 851.74 kb
จากแฮรี่ พอตเตอร์ถึงจาตุคามรามเทพและทรงเจ้าเข้าผีรักษา: บทพิสูจน์ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมนุษย์ โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปี54 ฉ.26 (23-29 มี.ค. 2550) 1310 1,126.58 kb
"มีเธอจึงมีฉัน: มองทุกขภาวะให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อความเข้าใจร่วมกัน". โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 20-26 เม.ย.50 น.40 1220 85.91 kb
"เอาพุทธศาสนาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญกับเอาพุทธธรรมมาไว้ในชีวิตคนไทยอันไหนสำคัญกว่ากัน". โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 54 ฉบับ36 1-7 มิ.ย.50 น.40 1211 181.36 kb
งานกับอุดมคติของชีวิต นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 4027 612.66 kb
วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ 1049 6,897.78 kb

ศุกร์เสวนา

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
JC 8 มกราคม 2553 เรื่อง "มานุษยวิทยากับอารมณ์" 1089 2,249.21 kb
25 มิถุนายน 2553 ชุดที่ 1 มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย 1234 5,074.75 kb
2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การศึกษาชุมชน "คนพลัดถิ่น" (Diaspora) โดย บัณฑิต ไกรวิจิตร 5442 290.96 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 2 1694 1,208.18 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 1 (มี 4 ส่วน) 1940 485.41 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 3 2934 720.42 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 4 1239 634.28 kb
16 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน: ทิศทางใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ โดย อ.สันติพงษ์ ช้างเผือก 1219 721.05 kb
23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง วิธีวิทยาการตั้งโจทย์วิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม (ชุดที่1) 1882 517.74 kb
23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง วิธีวิทยาการตั้งโจทย์วิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม (ชุดที่2) 1337 616.04 kb
2 มีนาคม 2550 เรื่อง งานภาคสนาม: ทบทวนและท้าทายวิธีการศึกษาชุมชน โดย ศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิก (ชุดที่ 1) 1664 1,313.90 kb
2 มีนาคม 2550 เรื่อง งานภาคสนาม: ทบทวนและท้าทายวิธีการศึกษาชุมชน โดย ศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิก (ชุดที่ 2) 1607 616.04 kb
9 มีนาคม 2550 เรื่อง ชุมชนออนไลน์กับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ติดเชื้อ 1099 502.25 kb
16 มีนาคม 2550 เรื่อง "ผี ขวัญกับมโนทัศน์ความเป็นชุมชน" โดย รุจินาถ อรรถสิษฐ 1239 354.07 kb
23 มีนาคม 2550 เรื่อง วิธีคิดและปัญหาทางทฤษฎีในสังคมวิทยา โดย เชษฐา พวงหัตถ์ 18362 502.65 kb
20 เมษายน 2550 เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดย อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (ชุดที่ 1) 1197 511.48 kb
20 เมษายน 2550 เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดย อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (ชุดที่ 2) 1159 1,292.65 kb
27 เมษายน 2550 โดย อ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ชุดที่ 1) 1648 322.51 kb
27 เมษายน 2550 เรื่อง "ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ศาสตร์และนักวิชาชีพ" โดย อ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ชุดที่ 2) 1144 1,942.33 kb
4 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย โดย ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข (ชุดที่ 1) 1174 1,423.01 kb
4 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย โดย ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข (ชุดที่ 2) 1025 898.30 kb
11 พฤษภาคม 2550 โดย อ.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว 1045 1,076.96 kb
18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "มนุษย์กับวิกฤตพุทธศาสนาในสังคมไทย" โดย กิตติภพ หงษา (ชุดที่)1 1034 649.44 kb
18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "มนุษย์กับวิกฤตพุทธศาสนาในสังคมไทย โดย กิตติภพ หงษา (ชุดที่ 2) 1342 1,595.96 kb
25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "โรงเรียนแพทย์กับการปลูกฝังความเป็นมนุษย์: ข้อวิพากษ์การแพทย์ชีวภาพ" โดย อ.อดิศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (ชุดที่ 1) 1293 256.79 kb
25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "โรงเรียนแพทย์กับการปลูกฝังความเป็นมนุษย์: ข้อวิพากษ์การแพทย์ชีวภาพ" โดย อ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (ชุดที่ 2) 1089 789.81 kb
1 มิถุนายน 2550 เรื่อง "ประวัติศาสตร์ความคิดมนุษยนิยม" โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (ชุดที่ 1) 1438 341.88 kb
1 มิถุนายน 2550 เรื่อง "ประวัติศาสตร์แนวคิดมนุษยนิยม" โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (ชุดที่ 2) 1202 334.58 kb
8 มิถุนายน 2550 เรื่อง "สิทธิมนุษยชนในวิธีคิดสังคมไทย" โดย รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (ชุดที่ 1) 2607 236.35 kb
22 มิถุนายน 2550 เรื่อง "Sensory Perception"โดย กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ และคณะ 1047 1,140.35 kb
20 กรกฎาคม 2550 เรื่อง "Cultural Reasoning and Relational Rationality of Self-Medication among The Elderly Poor People" โดย รวงทิพย์ ตันติปิฎก เภสัชศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย 887 1.17 kb
17 สิงหาคม 2550 เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาของโรคและสังคม นำเสวนา ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1310 132.05 kb
30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "เสียง โลกของความเจริญ และความทุกข์ที่เงียบงันของชุมชน" 1104 1,071.09 kb
29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง โพสท์โมเดิร์นคืออะไร (ชุดที่ 2) 2415 254.76 kb
11 เมษายน 2551 เรื่อง "พหุลักษณ์ระบบสุขภาพในชุมชน" โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ และปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1417 3,402.10 kb
18 เมษายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ: มุมมองสังคมและวัฒนธรรม" โดย สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 1106 1,105.52 kb
25 เมษายน 2551 เรื่อง "อำนาจเรื่องเล่ากับการเยียวยาโรคเรื้อรัง" โดย ประชาธิป กะทา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 1161 1,243.55 kb
2 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "จิตเวชในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม" โดย ธวัลกร อินอุตร สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 1229 814.10 kb
16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "สัมพันธบท และวาทกรรมการพัฒนา" (ชุดที่ 1) 1231 882.65 kb
16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "สัมพันธบท และวาทกรรมการพัฒนา" (ชุดที่ 2) 2265 946.87 kb
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 1) 1413 4,124.89 kb
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 2) 1013 621.36 kb
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 3) 1148 943.07 kb
13 มิถุนายน 2551 เรื่อง "ประวัติศาสตร์เสียงในความทรงจำและการเมืองท้องถิ่นเรื่องเสียง" 941 304.82 kb
11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง "ความรุนแรง: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 1171 1,562.71 kb
25 กรกฎาคม 2551 เรื่อง "สิทธิและความชอบธรรมที่จะก่อความรุนแรงของรัฐไทย" 2373 391.92 kb
15 สิงหาคม 2551 เรื่อง "คนพลัดถิ่น แรงงานอพยพ เรื่องเล่าชะตากรรมของผู้คนในยุตโลกาภิวัตน์" 1063 1,606.65 kb
22 สิงหาคม 2551 เรื่อง "ร่างกายและการเยียวยาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม" 1204 1,032.85 kb
26 กันยายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (ชุดที่ 1) 1396 11,566.26 kb
26 กันยายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (ชุดที่ 2) 1591 6,537.33 kb
31 ตุลาคม 2551 เรื่อง "ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยทางวัฒนธรรม" 2218 1,462.38 kb
15 มกราคม 2553 เรื่อง "ชาตินิยมในแบบเรียนไทย" 779 0.00 kb
JC 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง แรงงานข้ามชาติในเขตปริมณฑลชุดที่ 1 897 866.47 kb
JC 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง แรงงานข้ามชาติในเขตปริมณฑลชุดที่ 2 886 599.87 kb
JC 21 สิงหาคม 2552 ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ 816 1,339.03 kb
JC 14 สิงหาคม 2552 ประวัติศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่หลัง 14 ตุลาคม 770 2,123.83 kb
JC 4 กันยายน 2552 แนวคิดระบาดวิทยาและความทุกข์ทางสังคม 1092 2,464.80 kb
JC 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ชุมชน" 1136 1,747.51 kb
29 มกราคม 2553 เรื่อง "ชีวิตที่โดดเดี่ยวในโลกของวัตถุ" 1136 0.00 kb
JC 5 กุมภาพันธ์ 2553 การสร้างปวศ.โรคภัยไข้เจ็บ: นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงในการทำงานป้องกันเอดส์ 875 544.23 kb
30 เมษายน 2553 เรื่อง "แนวคิดมานุึษยวิทยาว่าด้วยจรรยาบรรณและระบบศีลธรรม" 866 145.65 kb
9 เมษายน 2553 เรื่อง "ผัสสะและการรับรู้โลกของผู้พิการทางสายตา" 834 2,489.68 kb
4 มิถุนายน 2553 เรื่อง "รัฐเวชกรรม: เชื้อโรค ร่างกาย ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" (ขุดที่ 1) 1018 2,217.49 kb
4 มิถุนายน 2553 เรื่อง "รัฐเวชกรรม: เชื้อโรค ร่างกาย ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" (ขุดที่ 2) 854 3,012.82 kb
JC 7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียรติซ์ ชุดที่ 1 7769 1,263.12 kb
๋๋JC 7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎ๊และวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียรติซ์ ชุดที่ 2 1276 3,324.35 kb
25 มิถุนายน 2553 เรื่อง "มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย" (ชุดที่ 2) 839 2,994.20 kb
JC 2 กรกฎาคม 2553 เรื่่อง "ภาพตัวแทนของความเจ็บป่วยในมานุษยวิทยาการแพทย์" 1089 6,136.04 kb
JC 6 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ" 12729 3,507.88 kb
JC 6 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "วัฒนธรรม ระบบการดูแลสุขภาพ และความจริงทางเวชกรรม" 916 4,727.43 kb
JC 27 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ประสิทธิผลของการรักษาเชิงสัญลักษณ์: แนวคิดมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง" 798 5,389.73 kb
JC 27 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "ความรู้ชายขอบ: อำนาจและประสบการณ์" 806 3,577.42 kb
JC 3 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ความหมายของโรคภัย: เรื่่องเล่าของความทุกข์ยากและการเยียวยา" 811 3,120.89 kb
JC 3 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "มานุษยวิทยา ประสบการณ์ความเจ็บป่วยกับการตีความ" 932 2,424.02 kb
JC 10 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำทางสังคม: ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ" 1169 11,581.53 kb
JC 10 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "มานุษยวิทยาการแพทย์ และผัสสะ" 1400 104.00 kb
JC 13 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ร่างกาย การเมืองเรื่องร่างกายและการแพทย์" 816 2,719.50 kb
JC 17 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "โรคระบาดที่ถูกลืม: วัณโรคกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม" 972 9,529.64 kb
JC 17 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "ชาติพันธุ์กับการแพทย์" 960 5,891.07 kb
JC 20 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ปรากฏการณ์ไข้หวัดนก: การเมืองเรื่องสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์" 736 104.17 kb
JC 20 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีทางการแพทย์: มุมมองเชิงวิพากษ์" 736 3,332.44 kb
JC 23 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 1 ความรู้ ความจริง : การสร้างความหมายทางสังคมศาสตร์ 889 5,225.15 kb
JC 23 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง ทฤษฎีร่างกาย 738 1,870.84 kb
JC 30 ธันวาคม 2553 ชุดทีี่ 1 เิรื่อง "ร่างกายและการประกอบสร้าง" 805 2,210.68 kb
JC 30 ธันวาคม 2553 เรื่่อง ชุดที่ 2 "ร่างกายและการประกอบสร้าง" 802 2,626.76 kb
JC 30 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 3 การซึมซับร่างกายผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน 814 1,878.31 kb
JC 7 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง "สำนึกถวิลหาในเิชิงพื้นที่" 847 3,144.55 kb
JC 7 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 เรื่อง "ร่างกาย สังคม" 803 2,364.07 kb
JC 14 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 "ผู้ผลัดถิ่น และสำนึกแห่งความเป็นพลเมือง" 733 1,842.40 kb
JC 14 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง "สุคนธบำบัด : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลิ่นหอม" 662 1,049.57 kb
JC 21 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 เรื่อง "ชุมชน วัฒนธรรม และผัสสะ" 706 2,921.66 kb
JC 21 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง "เพศสภาพ อำนาจ และอาวุธของผู้อ่อนแอ" 779 2,515.06 kb
JC 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง "ร่างกาย และสัมผัส" 702 983.73 kb
JC 4 มีนาคม 2554 เรื่อง "ร่างกายในโลกวัตถุนิยม" 672 1,566.56 kb
JC 8 มิถุนายน 2555 สถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 572 278.27 kb
8 มิถุนายน 2555 485 0.00 kb
22 มิถุนายน 2555 เรื่อง "โลกาภิวัฒน์กับธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ" 574 107.83 kb
JC 24 มกราคม 2557 แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่ 302 1,768.93 kb
JC 20 กรกฎาคม 2555 "การเปลี่ยนผ่านของการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย" 518 3,871.98 kb
JC 15 June 2012 "การเมืองรูปแบบใหม่, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และวาทกรรมการพัฒนา" 691 4,625.48 kb
31 สิงหาคม 2555 เรื่อง "ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย" (ชุดที่ 1) 651 2,958.52 kb
JC 31 สิงหาคม 2555 ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย (ชุดที่ 2) 590 1,676.68 kb
JC 19 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 1) เรื่อง "ห้องเรียนภาคสนาม: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์" 878 154.02 kb
JC 19 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 2) "ห้องเรียนภาคสนาม: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์" 528 3,402.23 kb
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 1) อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 2989 144.73 kb
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 2) อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 712 97.88 kb
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 3) อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 513 739.05 kb
JC 2 พฤศจิกายน 2555 "ท้องถิ่นและโลก: มานุษยวิทยาว่าด้วยโลกาภิวัฒน์และการข้ามชาติ" 722 299.15 kb
JC 23 พฤศจิกายน 2555 สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่าน และการเีรียนรู้สู่สังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม 522 1,316.20 kb
JC 30 พฤศจิกายน 2555 (ชุดที่ 1) เรื่องเล่าจากภาคสนาม "ตัวตนที่ลึกลับ" ของนักมานุษยวิทยา 536 258.25 kb
JC 30 พฤศจิกายน 2555 (ชุดที่ 2) เรื่องเล่าจากภาคสนาม "ตัวตนที่ลึกลับ" ของนักมานุษยวิทยา 509 645.73 kb
JC 7 ธันวาคม 2555 "สื่อกับมานุษยวิทยา: ภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต" 554 1,938.39 kb
JC 14 ธันวาคม 2555 ลุ่มน้ำโขง: ความทรงจำ ชุมชน และการก่อรูปประชาสังคม 526 164.56 kb
JC 19 เมษายน 2556 "เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ" 544 279.38 kb
JC 31 พฤษภาคม 2556 น้ำท่วม...เมือง!! 754 275.81 kb
JC 8 กุมภาพันธ์ 2556 "สถานะ คำถาม และการตอบโจทย์ของสังคมวิทยาต่อทางออกของสังคม" 1826 521.19 kb
JC 22 กุมภาพันธ์ 2556 "ประสิทธิภาพในมุมมองของอายุรเวชและแพทย์แผนไทย" 642 151.78 kb
JC 11 ตุลาคม 2556 คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมาสาม สี่ ตัว 492 101.32 kb
JC 18 ตุลาคม 2556 บทสำรวจสถานภาพความรู้ "เรื่องเล่ากับการเยียวยา" 396 67.98 kb
18 ตุลาคม 2556 เรื่อง “การสำรวจสถานภาพความรู้ : เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา (Narrative Medicine)" 539 67.98 kb
JC 8 พฤศจิกายน 2556 ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสุขภาพ โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย 10658 319.49 kb
30 ตุลาคม 2558 เรื่อง "Surviving in two worlds: Social and structural violence of Thai female injecting drug users" 141 614.13 kb
Risk Society: Towards a New Modernity 864 487.33 kb
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดย สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 3391 648.46 kb
28 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "a critical-interpretive approach in medical anthropology" 1446 1,347.75 kb
21 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "Of Structure as the Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever By Jacques Lacan" (1) 1121 105.64 kb
21 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "ภาษาศาสตร์กับมานุษยวิทยาโครงสร้างนิยมของ Claude Levi-strauss" (2) 2881 218.25 kb
"Genogram กับงานชาติพันธุ์นิพนธ์: กรณีการศึกษา HIV/AIDs ในยูกานดา" สรุปโดย ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2910 152.47 kb
Thick Description การตีความวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์นิพนธ์ 11925 0.00 kb
4 สิงหาคม 2549 เรื่อง "Spirituality and Medical Practice: Using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment (มีเอกสาร 2 ชิ้น) 1316 98.03 kb
4 สิงหาคม 2549 เรื่อง "Assessing a Patient’s Spiritual Needs: A comprehensive instrument" (มีเอกสาร 2 ชิ้น) 1475 787.31 kb
11 สิงหาคม 2549 เรื่อง "ผ่าตัดมดลูก: ประสบการณ์และการให้ความหมายต่อมดลูกของผู้หญิง" โดย พรทิพย์ เนติภารัตนกุล 3540 401.10 kb
18 สิงหาคม 2549 เรื่อง "แนวคิด Habitus ของ Pierre Bourdieu" โดย สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต 5285 164.27 kb
1 กันยายน 2549 เรื่อง "คัมภีร์หลุ่นอวี่: หลักดำเนินชีวิตและจริยธรรมตามแนวขงจื้อ" 977 0.00 kb
ว่าด้วยมโนทัศน์ ‘ความเข้าใจ’ ในศาสตร์การตีความทางปรัชญาของกาดาเมอร์ โดย.. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ 4579 517.22 kb
22 กันยายน 2549 เรื่อง "mental in southie: individual, family, and community responses to psychosis in south boston ของ Nancy Scheper-Hughes" 1122 1,656.03 kb
6 ตุลาคม 49 เวทีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เรื่อง "คัมภีร์เต๋า ของ เหลาจื่อ: วิถีชีวิตและสังคม" 1121 37.50 kb
13 ตุลาคม 2549 โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตประชาชนรอบสนามบินในกรุงเทพมหานคร 12251 183.93 kb
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง "รัฐสมัยใหม่ ความชอบธรรมและตัวแบบประชาธิปไตยในความคิดของฮาเบอร์มาส" โดย สุรัช คมพจน์ 7204 91.00 kb
27 ตุลาคม 2549 เรื่อง "Contours of coping: mapping the subject world of longterm illness" by Sara MacKian 1052 686.32 kb
27 ตุลาคม 2549 เรื่อง "Housing: the foundation of community care ?" by Catherine Bochel 958 260.07 kb
10 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง "Injecting Drug Users under Thai Treatment Context" โดย ณิภัทรา หริตวร 1497 202.13 kb
17 พฤศจิกายน 2549 เวทีแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เรื่อง "วิธีคิดและปัญหาทางทฤษฎีในสังคมวิทยา" โดย เชษฐา พวงหัตถ์ 3840 502.65 kb
15 ธันวาคม 2549 เรื่อง "Durkheim, การฆ่าตัวตายและการวิจัยทางสังคมวิทยา" โดย ณัฐพรรษ เตชะบรรณะปัญญา 13434 183.78 kb
22 ธันวาคม 2549 เรื่อง "ethnomedicine" นำเสวนาโดย ยงศักดิ์ ตันติปิฏก 1147 1,605.00 kb
12 มกราคม 2550 เรื่อง "Ethnography of Epidemiologic Transition: Avian Flu, Global Health Politics, and the Agro-Industrial Capitalism in Thailand." by Komatra Chuengsatiansup. 1125 43.57 kb
19 มกราคม 2550 เรื่อง "บททดลองนำเสนอว่าด้วยประวัติชีวิตครอบครัว: คนเล็ก ๆ กับวิธีการศึกษาแนวจุลประวัติศาสตร์ (Microhistory)" โดย ชาติชาย มุกสง 6133 162.00 kb
26 มกราคม 2550 เรื่อง "คู่มือการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในมิติสังคมและวัฒนธรรม" โดย มธุรส ศิริสถิตย์กุล 2967 340.90 kb
การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติสาสตร์นิพนธ์ไทย 906 151.19 kb

หลักสูตรอบรม

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
เรื่องเล่ารางวัลยอดเยี่ยม จินตนาการสุขภาพใหม่ "กตัญญูสีดำ" บุษบงก์ วิเศษพลชัย 1602 159.19 kb
เรื่องเล่าชนะเลิศยอดเยี่ยม รางวัลเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "กตัญญูสีดำ" โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย 1170 0.00 kb
หนังสือออกใหม่ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ฟรี 1556 74.03 kb
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "หลังเสียงปืนที่แดนใต้" ปาซียะห์ เหมืองแก้ว 1211 0.00 kb
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "บุญไม่ประคอง" มนัส ณรงค์ชัย 961 0.00 kb
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ณัชฐกานต์ เหมือนตา 2654 839.23 kb
การวิจัยเชิงคุณภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมสุขภาพ 3500 342.82 kb
รากปรัชญาวิจัยจากงานประจำ 1477 204.52 kb
เสียงที่ไม่อาจสำเหนียก 1641 262.68 kb
บทบาทพ่อที่มีต่อลูกชายวัยรุ่น 1052 483.43 kb
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก 2969 420.19 kb
เรื่อง...ยอดชาย...!? 1566 241.23 kb
คุณค่าของสมาธิบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 709 274.59 kb
โนราโรงครู: บทบาท ความสัมพันธ์ทางสังคม สุขภาวะของคนภาคใต้ 3578 446.50 kb
ปรากฎการณ์การเจ็บป่วยและการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวช 1023 337.53 kb
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 1469 248.46 kb
ประสบการณ์การให้ความหมายของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1220 393.85 kb
ทุนในชุมชน: การเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาสุรา 1494 618.21 kb
จากมือที่ทำร้าย กลายเป็นมือที่เยียวยา 1016 658.51 kb
เสี่ยวอ่อนหวานสานสุข มุมมองใหม่ดูแลผู้ป้วยเบาหวาน 2031 386.27 kb
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน 1021 321.82 kb
แรงงานนอกระบบ: วิถีชีวิต การดูแลสุขภาพและสังคม 2537 452.26 kb
ไข้: ศัพทานวิทยาและปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 1090 442.26 kb
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลและทันตาภิบาล 1044 365.08 kb
การปรับตัวของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในขอนแก่น 3075 318.32 kb
โลกวัฒนธรรมสุขภาพและพหุลักษณ์ทางการแพทย์ 2338 344.20 kb
ความทุกข์ยากจากโรคมะเร็งปากมดลูก 976 408.53 kb
คุณค่างานมิตรภาพบำบัด : ผ่านมุมมองประสบการณ์จิตอาสาที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 1032 238.33 kb
การศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพที่แตกต่างกัน 764 215.43 kb
ประสบการณ์การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางสมอง รพ.พนมสารคาม 959 255.93 kb
ชุมชนต้นแบบ : ศักยภาพและุจุดเด่นในการทำงานของแกนนำชมรมรู้ทันเอดส์ 798 194.84 kb
ประสบการณ์การได้รับคำพูดที่บั่นทอนและคำพูดที่เสริมสร้างต่อจิตใจของผู้รับบริการ 1059 224.26 kb
ความทุกข์และการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 1252 264.53 kb
ความทุกข์และความสุขในการทำงานที่แตกต่างกันของบุคลากร รพ.แกดำ 2808 200.42 kb
มิติจิตวิญญาณของความเป็นแม่ในหญิงตั้งครรภ์ท้องแรก 897 283.11 kb
DOTS : ทุกข์ของผู้ป่วยวัณโรค กรณีศึกษาอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 4304 249.09 kb
ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธิของผู้พิการ 1419 218.98 kb
คุณค่าของงาน กับความหมายของชีวิต 1146 263.54 kb
ศึกษาความสูญเปล่าของระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกผู้ป่วยนอก 2976 244.96 kb
ระบบการส่งต่อที่พึงปรารถนาของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ 847 270.27 kb
ความทุกข์ยากบนรอยต่อการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 850 341.43 kb
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาส่งผลต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล 949 247.88 kb
ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา 866 176.86 kb
จากความแปลกแยกสู่ความสมานฉันท์ 1196 199.59 kb
การแสวงหาบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขตอำเภอละงู 1720 210.80 kb
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการปะทุทางอารมณ์ : กรณีศึกษาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 867 250.80 kb

การดูแลสุขภาพที่บ้าน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

ภัยพิบัติชุมชน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

เรื่องเล่ากับการเยียวยา

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

งานบันดาลใจ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
บทบรรณาธิการ "งานบันดาลใจ" นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 196 127.78 kb

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
พื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัว: มิติเพศสภาพกับสารเสพติด 669 348.12 kb
Surviving in two worlds: Social and structural violence of Thai female injecting drug users 218 614.13 kb
ความตายที่ไม่ถูกนับ 262 1,131.72 kb
โสภา หญิงบ้า หรือเมียและแม่ 198 1,986.88 kb
เดือนหงาย ชายฝั่ง กับโรคเอดส์ 205 2,290.56 kb
DRINKING CULTURE IN THE THAI-ISAAN CONTEXT OF NORTHEAST THAILAND 228 433.94 kb
ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 189 379.96 kb
Tailoring tobacco control efforts to the country The example of Thailand 183 379.38 kb
Does the hand that controls the cigarette packet rule the smoker? 198 780.88 kb
ระบาดวิทยากระแสหลัก VS ความรู้ชายขอบ 262 1,710.18 kb
เธอชื่อ Maama Mali 179 2,059.38 kb
ความไม่เสี่ยงของความเสี่ยง 261 1,231.03 kb
ผีเข้า 244 1,892.49 kb
แม่มด มดลูก 148 3,489.07 kb
อารมณ์ น้ำนม เลือด 165 3,254.59 kb
เป็นมดลูก 157 2,313.98 kb
อุจจาระ ปัสสาวะ และประจำเดือน: ระบาดวิทยาของนานาพยาธิในมาลี 151 1,897.17 kb
Risk, governance and the new public health 294 9,942.38 kb
วิธีคิดทางทฤษฎีในสังคมวิทยา: พัฒนาการและปัญหาทางทฤษฎี 4730 969.97 kb
โลกในกระแสการเปลี่ยนแปลง 1510 568.24 kb
แนวคิดสังคมเสี่ยงภัย 407 219.65 kb
ทฤษฎีสังคมและการทำความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธนี กิ๊ดเดนส์ 3912 513.61 kb
มิติทางวัฒนธรรมกับการสูบยาสูบของวัยรุ่น 623 504.32 kb
วิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา 1961 629.85 kb
MEDICAL ANTHROPOLOGY AND EPIDEMIOLOGY: DIVERGENCES OR CONVERGENCES? 244 625.11 kb
การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง 571 855.53 kb
ประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ 582 582.79 kb
การเกิดขึ้นของระบาดวิทยา: สถิติ การสาธารณสุขใหม่ และการบริหารปกครองประชากร 417 649.89 kb
ฅนขับรถบรรทุก: อุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย(สรุปความ) 485 383.05 kb
สองเรา: มอเตอร์ไซค์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุในโลกของวัยรุ่น(สรุปความ) 497 313.00 kb
A genealogy of “healthism”: Healthy subjectivities between individual autonomy and disciplinary control. 261 501.25 kb
Introduction Social Suffering 184 13,381.34 kb
การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิด "มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง" 87 390.67 kb
อัตลักษณ์ "การเป็นผู้กำหนดสุขภาวะของตัวเอง" ของผู้ป่วย 73 568.02 kb
หลากหลายมุมมองต่อ "ความอ้วน" 88 721.84 kb
ชุมชนกับภัยพิบัติ 74 118.96 kb
สังคมวิทยาการศึกษาการพนัน 112 1,170.10 kb
ระบาดวิทยา: สถิติ การจับจ้องสอดส่องประชากร และการประกอบสร้างความรู้ 166 123.85 kb
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม 101 152.20 kb

๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
สรุปศุกร์เสวนา "เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง" 152 198.48 kb
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน