Deprecated: Function split() is deprecated in /home/shi/domains/shi.or.th/public_html/modules/download/category.13.php on line 2 Shi.or.th - บทความ
รถเข็น (0 ชิ้น)
 
   บทความ

วิถีชุมชน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
แนวคิดมานุษยวิทยากับความหลากหลายวัฒนธรรมสุขภาพ 11980 345.40 kb
วิกฤตแพทย์ วิกฤตสาธารณสุข วิกฤตระบบสุขภาพไทย 3570 812.13 kb
การปรับตัวทางวัฒนธรรมการทำนาของหมู่บ้านชนบทไทยหลังการดำเนินนโยบายประชากรแห่งชาติ 3794 366.59 kb
เรื่องเล่าจาก ร.พ.ชุมชนฯ 2536 256.78 kb
ร่างกายกับการแพทย์และสาธารณสุข 2875 515.50 kb
สุขภาพ โรค การเจ็บป่วย: มุมมองมานุษยวิทยาการแพทย์ 3855 269.98 kb
สมุฏฐานทางสังคมกับโรคยานุวัตร 1655 209.77 kb
แบบจำลองคำอธิบายโรคระหว่างหมอกับคนไข้ 2924 376.46 kb
อุปลักษณ์การเจ็บป่วย (metaphors of Illness) 2216 219.55 kb
การวิเคราะห์ระบบสัญลักษณ์การเจ็บป่วย 2431 550.51 kb
บทความ the idioms of illness (1) 2188 601.95 kb
The Idioms of Illness (2) 1756 0.00 kb
The Idioms of Illness (จบ) 1491 0.00 kb
ทบทวนแนวคิดทุนทางสังคมไทยและต่างประเทศ 16813 0.00 kb
สธ.ออกปฏิทินสุขภาพปฐมภูมิ ให้ความรู้ 12 โรคตามฤดูกาล และสมุดบันทึก วิถีปฐมภูมิ สำหรับคนทำงานปฐมภูมิ 1506 0.00 kb
"การตีตราและรังเกียจเดียดฉันท์" 2461 0.00 kb
power point advocacy การประชุมเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าบริการปฐมภูมิ 16-17 ม.ค.51 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ 2236 3,863.00 kb
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์ (1) 4891 1,119.29 kb
ระบาดวิทยากับญาณวิทยาเชิงวิพากษ์ (2) 7341 958.79 kb
สุนทรียสาธก เรื่องเล่า กับการรื้อถอนมายาคติบริการปฐมภูมิ 3093 6,359.03 kb
ประกวดการออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชน 1217 483.40 kb
การแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 1627 187.27 kb
วิถีชุมชน&สุภาพปฐมภูมิ 3465 1,550.14 kb
The 7 Community Tools เครื่องมือวิถีชุมชนภาษาอังกฤษ 3408 1,197.00 kb

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ฯ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 2972 448.33 kb
การบำบัดทางเลือกและสุขภาพองค์รวม โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3610 388.23 kb
การสูงวัยกับดุลยภาพของชีวิต 3069 239.30 kb
sense & sensibility องค์กร ผัสสะ และสุนทรียภาพ 2460 1,470.74 kb
อารมณ์ วิทยาศาสตร์กับการแพทย์ โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1734 237.51 kb
power point อบรม Learning for Stories: Narrative Medicine and Humanized Health Care 3760 1,572.09 kb
ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา 684 548.80 kb

สันติวิธีกับสุขภาพสังคม

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
Health and Human Condition 2320 138.86 kb
ความร่วมมือระหว่างศาสนาในเรื่องเอดส์ 1349 89.74 kb

สุขภาพภาคประชาชน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
ปรากฏการณ์การแพทย์ทางเลือก: พหุลักษณ์ทางการแพทย์ในยุคหลังสมัยใหม่ 3344 0.00 kb
การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน จ.เชียงใหม่ 2653 333.08 kb
เกษตรกรรมยั่งยืนและการปฏิรูประบบสุขภาพ จ.พิจืตร 1993 248.62 kb
ความรู้ชายขอบ ความรู้ที่ถูกกดทับ. 3436 135.49 kb
ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน 19744 120.26 kb
ทบทวนแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ 3289 153.51 kb
องค์กรการเรียนรู้และชุมชนปฏิบัติ 5744 176.70 kb
Ethnomedicine 2991 139.04 kb
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภัยคุกคามสุขภาพใหม่และนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 2190 170.21 kb
อสม : ศักยภาพและยุทธศาสตร์ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 18051 2,318.18 kb
"ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปใน สังคมไทย" 4238 275.61 kb
สมัชชาสุขภาพ : ปรัชญา แนวคิด และจิตวิญญาณ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1165 340.01 kb
วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน (บทนำ) 1077 493.41 kb
ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย (บทสรุปโดยสังเขป) 180 111.96 kb
อำนาจกับคอร์รัปชั่น 10844 316.40 kb
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทย 2871 379.20 kb
สุขภาพองค์รวมกับการแพทย์ทางเลือก 2621 388.23 kb
บทความภาษาอังกฤษเรื่องประชาสังคมกับการปฏิรูปสุขภาพ 2127 118.69 kb
บทสัมภาษณ์นิตยสาร สารคดี เรื่องภูมิป็ญญาไทยกับความหลากหลายวัฒนธรรมสุขภาพ 2728 211.84 kb

การตายอย่างสันติ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1 2079 121.19 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 1530 163.71 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3 1505 167.24 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย4 1571 143.92 kb
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย5 1979 150.60 kb
สถานการณ์ความตาย 1717 134.31 kb
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย 8286 122.80 kb
ความตายในมิติเชิงวัฒนธรรม 3188 103.79 kb
ชีวิตและความตายในระบบการแพทย์ 2284 121.34 kb
ความตายในมิติประวัติศาสตร์ 2098 110.72 kb
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง. 7811 208.75 kb
พิธีกรรมความตายของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ 579248 162.87 kb
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวม้ง 2302 182.02 kb
ผี-พราหมณ์กับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย 11007 158.89 kb
ความตายและการตายในพุทธศาสนา 12335 195.50 kb
การตายในความหมายของพุทธศาสนาแบบทิเบต 9948 259.23 kb
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน 39106 170.35 kb
การตายในคริสตศาสนา 5086 174.82 kb
ทัศนะเรื่องความตายในศาสนาอิสลาม 31961 181.07 kb
"ความตายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม" พระไพศาล วิสาโล 1659 294.82 kb
สัมภาษณ์ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ "เรียนรู้การตายอย่างสงบงาม" จดหมายข่าวมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1636 4,613.87 kb
เสวนาคนรุ่นใหม่ถามหาความหมายของความตาย 1054 0.00 kb
ทัศนคติต่อความตายในสังคมไทยฯ โดย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 2562 0.00 kb
ความตายในกลุ่มชาติพันธุ์: ม้ง โดย อธิตา สุนทโรทก 3949 82.50 kb

จิตวิญญาณกับสุขภาพ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
คืนสุนทรียภาพให้กับสุขภาพ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2549 252.26 kb
แพทยศาสตร์ศึกษากับความเป็นมนุษย์ 5383 947.50 kb
กรอบความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณ 5045 400.64 kb
คุณค่า... กับความคุ้มค่า บริการสุขภาพ มุมมองเชิงระบบกับสาระสำคัญของชีวิต โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1486 214.90 kb
spirituality and health โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 5766 107.29 kb

ประวัติศาสตร์สุขภาพ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
Paper presented at the International Conference on History of Medicine in Southeast Asia, Siamreap, Cambodia 2826 190.68 kb
การแพทย์ไทย: วาทกรรมการสร้างรัฐชาติ วิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญา 4414 542.48 kb
ไข้หวัดนกในมิติทางวัฒนธรรม 1579 176.60 kb
ลดใช้อำนาจ-เคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ แก้ความรุนแรงไข้หวัดนก 1226 116.66 kb
ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสังคมไทย: ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องทบทวนหาทางออกร่วมกัน 1513 95.63 kb
ประเพณีการกินเจกับสุขภาพ: และวัฒนธรรมว่าด้วยการกินของมนุษย์ 61762 141.23 kb
หวานเป็นลมขมเป็นยา: ทำไมคนไทยต้องกินหวานมากกว่าคนอื่น-บทความสยามรัฐเดือน ส.ค.49 1441 1,210.78 kb
ข่าวน้ำท่วม: วิธีคิดคนไทยกับธรรมชาติและอำนาจการเมือง, สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปี53ฉ.16(8-14กย.49) 1243 391.72 kb
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ล้มแน่ มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น(จากมติชน) โดย ชาติชาย มุกสง 1432 590.68 kb
ความเสียหายทางการแพทย์สามารถเยียวยาได้อย่างไร โดย...ชาติชาย มุกสง 1277 1,110.73 kb
การลดอุบัติเหตุให้ยั่งยืน ต้องลดการสร้างสังคมแห่งความเสี่ยง โดย..ชาติชาย มุกสง 1302 176.12 kb
ระบบสุขภาพชุมชน: การเยียวยาความเจ็บป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 54 ฉ. 25 (16-22 มี.ค. 2550) 1855 851.74 kb
จากแฮรี่ พอตเตอร์ถึงจาตุคามรามเทพและทรงเจ้าเข้าผีรักษา: บทพิสูจน์ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมนุษย์ โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปี54 ฉ.26 (23-29 มี.ค. 2550) 1322 1,126.58 kb
"มีเธอจึงมีฉัน: มองทุกขภาวะให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อความเข้าใจร่วมกัน". โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 20-26 เม.ย.50 น.40 1235 85.91 kb
"เอาพุทธศาสนาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญกับเอาพุทธธรรมมาไว้ในชีวิตคนไทยอันไหนสำคัญกว่ากัน". โดย ชาติชาย มุกสง ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ปีที่ 54 ฉบับ36 1-7 มิ.ย.50 น.40 1221 181.36 kb
งานกับอุดมคติของชีวิต นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 4055 612.66 kb
วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ 1071 6,897.78 kb

ศุกร์เสวนา

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
JC 8 มกราคม 2553 เรื่อง "มานุษยวิทยากับอารมณ์" 1107 2,249.21 kb
25 มิถุนายน 2553 ชุดที่ 1 มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย 1270 5,074.75 kb
2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การศึกษาชุมชน "คนพลัดถิ่น" (Diaspora) โดย บัณฑิต ไกรวิจิตร 5516 290.96 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 2 1725 1,208.18 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 1 (มี 4 ส่วน) 1951 485.41 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 3 2959 720.42 kb
9 กุมภาพันธ์ 50 วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ส่วนที่ 4 1260 634.28 kb
16 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน: ทิศทางใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ โดย อ.สันติพงษ์ ช้างเผือก 1235 721.05 kb
23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง วิธีวิทยาการตั้งโจทย์วิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม (ชุดที่1) 1899 517.74 kb
23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง วิธีวิทยาการตั้งโจทย์วิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม (ชุดที่2) 1353 616.04 kb
2 มีนาคม 2550 เรื่อง งานภาคสนาม: ทบทวนและท้าทายวิธีการศึกษาชุมชน โดย ศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิก (ชุดที่ 1) 1676 1,313.90 kb
2 มีนาคม 2550 เรื่อง งานภาคสนาม: ทบทวนและท้าทายวิธีการศึกษาชุมชน โดย ศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิก (ชุดที่ 2) 1620 616.04 kb
9 มีนาคม 2550 เรื่อง ชุมชนออนไลน์กับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ติดเชื้อ 1117 502.25 kb
16 มีนาคม 2550 เรื่อง "ผี ขวัญกับมโนทัศน์ความเป็นชุมชน" โดย รุจินาถ อรรถสิษฐ 1266 354.07 kb
23 มีนาคม 2550 เรื่อง วิธีคิดและปัญหาทางทฤษฎีในสังคมวิทยา โดย เชษฐา พวงหัตถ์ 18719 502.65 kb
20 เมษายน 2550 เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดย อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (ชุดที่ 1) 1209 511.48 kb
20 เมษายน 2550 เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดย อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (ชุดที่ 2) 1173 1,292.65 kb
27 เมษายน 2550 โดย อ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ชุดที่ 1) 1659 322.51 kb
27 เมษายน 2550 เรื่อง "ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ศาสตร์และนักวิชาชีพ" โดย อ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ชุดที่ 2) 1158 1,942.33 kb
4 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย โดย ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข (ชุดที่ 1) 1186 1,423.01 kb
4 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย โดย ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข (ชุดที่ 2) 1038 898.30 kb
11 พฤษภาคม 2550 โดย อ.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว 1058 1,076.96 kb
18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "มนุษย์กับวิกฤตพุทธศาสนาในสังคมไทย" โดย กิตติภพ หงษา (ชุดที่)1 1046 649.44 kb
18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "มนุษย์กับวิกฤตพุทธศาสนาในสังคมไทย โดย กิตติภพ หงษา (ชุดที่ 2) 1364 1,595.96 kb
25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "โรงเรียนแพทย์กับการปลูกฝังความเป็นมนุษย์: ข้อวิพากษ์การแพทย์ชีวภาพ" โดย อ.อดิศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (ชุดที่ 1) 1306 256.79 kb
25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง "โรงเรียนแพทย์กับการปลูกฝังความเป็นมนุษย์: ข้อวิพากษ์การแพทย์ชีวภาพ" โดย อ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (ชุดที่ 2) 1103 789.81 kb
1 มิถุนายน 2550 เรื่อง "ประวัติศาสตร์ความคิดมนุษยนิยม" โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (ชุดที่ 1) 1455 341.88 kb
1 มิถุนายน 2550 เรื่อง "ประวัติศาสตร์แนวคิดมนุษยนิยม" โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (ชุดที่ 2) 1217 334.58 kb
8 มิถุนายน 2550 เรื่อง "สิทธิมนุษยชนในวิธีคิดสังคมไทย" โดย รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (ชุดที่ 1) 2623 236.35 kb
22 มิถุนายน 2550 เรื่อง "Sensory Perception"โดย กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ และคณะ 1062 1,140.35 kb
20 กรกฎาคม 2550 เรื่อง "Cultural Reasoning and Relational Rationality of Self-Medication among The Elderly Poor People" โดย รวงทิพย์ ตันติปิฎก เภสัชศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย 898 1.17 kb
17 สิงหาคม 2550 เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาของโรคและสังคม นำเสวนา ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1322 132.05 kb
30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "เสียง โลกของความเจริญ และความทุกข์ที่เงียบงันของชุมชน" 1125 1,071.09 kb
29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง โพสท์โมเดิร์นคืออะไร (ชุดที่ 2) 2432 254.76 kb
11 เมษายน 2551 เรื่อง "พหุลักษณ์ระบบสุขภาพในชุมชน" โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ และปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1438 3,402.10 kb
18 เมษายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ: มุมมองสังคมและวัฒนธรรม" โดย สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 1120 1,105.52 kb
25 เมษายน 2551 เรื่อง "อำนาจเรื่องเล่ากับการเยียวยาโรคเรื้อรัง" โดย ประชาธิป กะทา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 1174 1,243.55 kb
2 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "จิตเวชในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม" โดย ธวัลกร อินอุตร สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 1244 814.10 kb
16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "สัมพันธบท และวาทกรรมการพัฒนา" (ชุดที่ 1) 1250 882.65 kb
16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง "สัมพันธบท และวาทกรรมการพัฒนา" (ชุดที่ 2) 2291 946.87 kb
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 1) 1433 4,124.89 kb
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 2) 1032 621.36 kb
6 มิถุนายน 2551 เรื่อง "เสียงในความเงียบ: ผัสสะ เรือนร่าง กับอำนาจที่ซึมซับในร่างกาย" (ชุดที่ 3) 1206 943.07 kb
13 มิถุนายน 2551 เรื่อง "ประวัติศาสตร์เสียงในความทรงจำและการเมืองท้องถิ่นเรื่องเสียง" 963 304.82 kb
11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง "ความรุนแรง: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 1188 1,562.71 kb
25 กรกฎาคม 2551 เรื่อง "สิทธิและความชอบธรรมที่จะก่อความรุนแรงของรัฐไทย" 2393 391.92 kb
15 สิงหาคม 2551 เรื่อง "คนพลัดถิ่น แรงงานอพยพ เรื่องเล่าชะตากรรมของผู้คนในยุตโลกาภิวัตน์" 1159 1,606.65 kb
22 สิงหาคม 2551 เรื่อง "ร่างกายและการเยียวยาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม" 1222 1,032.85 kb
26 กันยายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (ชุดที่ 1) 1410 11,566.26 kb
26 กันยายน 2551 เรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (ชุดที่ 2) 1604 6,537.33 kb
31 ตุลาคม 2551 เรื่อง "ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยทางวัฒนธรรม" 2235 1,462.38 kb
15 มกราคม 2553 เรื่อง "ชาตินิยมในแบบเรียนไทย" 794 0.00 kb
JC 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง แรงงานข้ามชาติในเขตปริมณฑลชุดที่ 1 907 866.47 kb
JC 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง แรงงานข้ามชาติในเขตปริมณฑลชุดที่ 2 898 599.87 kb
JC 21 สิงหาคม 2552 ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ 830 1,339.03 kb
JC 14 สิงหาคม 2552 ประวัติศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่หลัง 14 ตุลาคม 785 2,123.83 kb
JC 4 กันยายน 2552 แนวคิดระบาดวิทยาและความทุกข์ทางสังคม 1110 2,464.80 kb
JC 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ชุมชน" 1159 1,747.51 kb
29 มกราคม 2553 เรื่อง "ชีวิตที่โดดเดี่ยวในโลกของวัตถุ" 1151 0.00 kb
JC 5 กุมภาพันธ์ 2553 การสร้างปวศ.โรคภัยไข้เจ็บ: นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงในการทำงานป้องกันเอดส์ 887 544.23 kb
30 เมษายน 2553 เรื่อง "แนวคิดมานุึษยวิทยาว่าด้วยจรรยาบรรณและระบบศีลธรรม" 876 145.65 kb
9 เมษายน 2553 เรื่อง "ผัสสะและการรับรู้โลกของผู้พิการทางสายตา" 850 2,489.68 kb
4 มิถุนายน 2553 เรื่อง "รัฐเวชกรรม: เชื้อโรค ร่างกาย ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" (ขุดที่ 1) 1035 2,217.49 kb
4 มิถุนายน 2553 เรื่อง "รัฐเวชกรรม: เชื้อโรค ร่างกาย ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" (ขุดที่ 2) 869 3,012.82 kb
JC 7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียรติซ์ ชุดที่ 1 7858 1,263.12 kb
๋๋JC 7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎ๊และวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียรติซ์ ชุดที่ 2 1295 3,324.35 kb
25 มิถุนายน 2553 เรื่อง "มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย" (ชุดที่ 2) 852 2,994.20 kb
JC 2 กรกฎาคม 2553 เรื่่อง "ภาพตัวแทนของความเจ็บป่วยในมานุษยวิทยาการแพทย์" 1116 6,136.04 kb
JC 6 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ" 13048 3,507.88 kb
JC 6 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "วัฒนธรรม ระบบการดูแลสุขภาพ และความจริงทางเวชกรรม" 939 4,727.43 kb
JC 27 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ประสิทธิผลของการรักษาเชิงสัญลักษณ์: แนวคิดมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง" 811 5,389.73 kb
JC 27 สิงหาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "ความรู้ชายขอบ: อำนาจและประสบการณ์" 833 3,577.42 kb
JC 3 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ความหมายของโรคภัย: เรื่่องเล่าของความทุกข์ยากและการเยียวยา" 826 3,120.89 kb
JC 3 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "มานุษยวิทยา ประสบการณ์ความเจ็บป่วยกับการตีความ" 951 2,424.02 kb
JC 10 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำทางสังคม: ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ" 1239 11,581.53 kb
JC 10 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "มานุษยวิทยาการแพทย์ และผัสสะ" 1416 104.00 kb
JC 13 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ร่างกาย การเมืองเรื่องร่างกายและการแพทย์" 835 2,719.50 kb
JC 17 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "โรคระบาดที่ถูกลืม: วัณโรคกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม" 986 9,529.64 kb
JC 17 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "ชาติพันธุ์กับการแพทย์" 973 5,891.07 kb
JC 20 กันยายน 2553 ชุดที่ 1 เรื่อง "ปรากฏการณ์ไข้หวัดนก: การเมืองเรื่องสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์" 749 104.17 kb
JC 20 กันยายน 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีทางการแพทย์: มุมมองเชิงวิพากษ์" 749 3,332.44 kb
JC 23 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 1 ความรู้ ความจริง : การสร้างความหมายทางสังคมศาสตร์ 903 5,225.15 kb
JC 23 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 2 เรื่อง ทฤษฎีร่างกาย 757 1,870.84 kb
JC 30 ธันวาคม 2553 ชุดทีี่ 1 เิรื่อง "ร่างกายและการประกอบสร้าง" 816 2,210.68 kb
JC 30 ธันวาคม 2553 เรื่่อง ชุดที่ 2 "ร่างกายและการประกอบสร้าง" 822 2,626.76 kb
JC 30 ธันวาคม 2553 ชุดที่ 3 การซึมซับร่างกายผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน 830 1,878.31 kb
JC 7 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง "สำนึกถวิลหาในเิชิงพื้นที่" 860 3,144.55 kb
JC 7 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 เรื่อง "ร่างกาย สังคม" 826 2,364.07 kb
JC 14 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 "ผู้ผลัดถิ่น และสำนึกแห่งความเป็นพลเมือง" 746 1,842.40 kb
JC 14 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง "สุคนธบำบัด : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลิ่นหอม" 672 1,049.57 kb
JC 21 มกราคม 2554 ชุดที่ 1 เรื่อง "ชุมชน วัฒนธรรม และผัสสะ" 719 2,921.66 kb
JC 21 มกราคม 2554 ชุดที่ 2 เรื่อง "เพศสภาพ อำนาจ และอาวุธของผู้อ่อนแอ" 796 2,515.06 kb
JC 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง "ร่างกาย และสัมผัส" 717 983.73 kb
JC 4 มีนาคม 2554 เรื่อง "ร่างกายในโลกวัตถุนิยม" 689 1,566.56 kb
JC 8 มิถุนายน 2555 สถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 588 278.27 kb
8 มิถุนายน 2555 495 0.00 kb
22 มิถุนายน 2555 เรื่อง "โลกาภิวัฒน์กับธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ" 585 107.83 kb
JC 24 มกราคม 2557 แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่ 317 1,768.93 kb
JC 20 กรกฎาคม 2555 "การเปลี่ยนผ่านของการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย" 532 3,871.98 kb
JC 15 June 2012 "การเมืองรูปแบบใหม่, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และวาทกรรมการพัฒนา" 713 4,625.48 kb
31 สิงหาคม 2555 เรื่อง "ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย" (ชุดที่ 1) 664 2,958.52 kb
JC 31 สิงหาคม 2555 ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย (ชุดที่ 2) 601 1,676.68 kb
JC 19 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 1) เรื่อง "ห้องเรียนภาคสนาม: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์" 890 154.02 kb
JC 19 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 2) "ห้องเรียนภาคสนาม: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์" 539 3,402.23 kb
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 1) อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 3131 144.73 kb
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 2) อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 724 97.88 kb
JC 26 ตุลาคม 2555 (ชุดที่ 3) อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 527 739.05 kb
JC 2 พฤศจิกายน 2555 "ท้องถิ่นและโลก: มานุษยวิทยาว่าด้วยโลกาภิวัฒน์และการข้ามชาติ" 735 299.15 kb
JC 23 พฤศจิกายน 2555 สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่าน และการเีรียนรู้สู่สังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม 538 1,316.20 kb
JC 30 พฤศจิกายน 2555 (ชุดที่ 1) เรื่องเล่าจากภาคสนาม "ตัวตนที่ลึกลับ" ของนักมานุษยวิทยา 548 258.25 kb
JC 30 พฤศจิกายน 2555 (ชุดที่ 2) เรื่องเล่าจากภาคสนาม "ตัวตนที่ลึกลับ" ของนักมานุษยวิทยา 526 645.73 kb
JC 7 ธันวาคม 2555 "สื่อกับมานุษยวิทยา: ภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต" 568 1,938.39 kb
JC 14 ธันวาคม 2555 ลุ่มน้ำโขง: ความทรงจำ ชุมชน และการก่อรูปประชาสังคม 539 164.56 kb
JC 19 เมษายน 2556 "เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ" 560 279.38 kb
JC 31 พฤษภาคม 2556 น้ำท่วม...เมือง!! 784 275.81 kb
JC 8 กุมภาพันธ์ 2556 "สถานะ คำถาม และการตอบโจทย์ของสังคมวิทยาต่อทางออกของสังคม" 1850 521.19 kb
JC 22 กุมภาพันธ์ 2556 "ประสิทธิภาพในมุมมองของอายุรเวชและแพทย์แผนไทย" 655 151.78 kb
JC 11 ตุลาคม 2556 คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมาสาม สี่ ตัว 527 101.32 kb
JC 18 ตุลาคม 2556 บทสำรวจสถานภาพความรู้ "เรื่องเล่ากับการเยียวยา" 413 67.98 kb
18 ตุลาคม 2556 เรื่อง “การสำรวจสถานภาพความรู้ : เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา (Narrative Medicine)" 586 67.98 kb
JC 8 พฤศจิกายน 2556 ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสุขภาพ โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย 10956 319.49 kb
30 ตุลาคม 2558 เรื่อง "Surviving in two worlds: Social and structural violence of Thai female injecting drug users" 168 614.13 kb
Risk Society: Towards a New Modernity 880 487.33 kb
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดย สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 3407 648.46 kb
28 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "a critical-interpretive approach in medical anthropology" 1466 1,347.75 kb
21 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "Of Structure as the Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever By Jacques Lacan" (1) 1132 105.64 kb
21 กรกฎาคม 2549 เรื่อง "ภาษาศาสตร์กับมานุษยวิทยาโครงสร้างนิยมของ Claude Levi-strauss" (2) 2912 218.25 kb
"Genogram กับงานชาติพันธุ์นิพนธ์: กรณีการศึกษา HIV/AIDs ในยูกานดา" สรุปโดย ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2933 152.47 kb
Thick Description การตีความวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์นิพนธ์ 12165 0.00 kb
4 สิงหาคม 2549 เรื่อง "Spirituality and Medical Practice: Using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment (มีเอกสาร 2 ชิ้น) 1332 98.03 kb
4 สิงหาคม 2549 เรื่อง "Assessing a Patient’s Spiritual Needs: A comprehensive instrument" (มีเอกสาร 2 ชิ้น) 1491 787.31 kb
11 สิงหาคม 2549 เรื่อง "ผ่าตัดมดลูก: ประสบการณ์และการให้ความหมายต่อมดลูกของผู้หญิง" โดย พรทิพย์ เนติภารัตนกุล 3613 401.10 kb
18 สิงหาคม 2549 เรื่อง "แนวคิด Habitus ของ Pierre Bourdieu" โดย สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต 5339 164.27 kb
1 กันยายน 2549 เรื่อง "คัมภีร์หลุ่นอวี่: หลักดำเนินชีวิตและจริยธรรมตามแนวขงจื้อ" 991 0.00 kb
ว่าด้วยมโนทัศน์ ‘ความเข้าใจ’ ในศาสตร์การตีความทางปรัชญาของกาดาเมอร์ โดย.. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ 4646 517.22 kb
22 กันยายน 2549 เรื่อง "mental in southie: individual, family, and community responses to psychosis in south boston ของ Nancy Scheper-Hughes" 1136 1,656.03 kb
6 ตุลาคม 49 เวทีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เรื่อง "คัมภีร์เต๋า ของ เหลาจื่อ: วิถีชีวิตและสังคม" 1135 37.50 kb
13 ตุลาคม 2549 โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตประชาชนรอบสนามบินในกรุงเทพมหานคร 12535 183.93 kb
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง "รัฐสมัยใหม่ ความชอบธรรมและตัวแบบประชาธิปไตยในความคิดของฮาเบอร์มาส" โดย สุรัช คมพจน์ 7238 91.00 kb
27 ตุลาคม 2549 เรื่อง "Contours of coping: mapping the subject world of longterm illness" by Sara MacKian 1079 686.32 kb
27 ตุลาคม 2549 เรื่อง "Housing: the foundation of community care ?" by Catherine Bochel 968 260.07 kb
10 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง "Injecting Drug Users under Thai Treatment Context" โดย ณิภัทรา หริตวร 1508 202.13 kb
17 พฤศจิกายน 2549 เวทีแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เรื่อง "วิธีคิดและปัญหาทางทฤษฎีในสังคมวิทยา" โดย เชษฐา พวงหัตถ์ 3856 502.65 kb
15 ธันวาคม 2549 เรื่อง "Durkheim, การฆ่าตัวตายและการวิจัยทางสังคมวิทยา" โดย ณัฐพรรษ เตชะบรรณะปัญญา 13815 183.78 kb
22 ธันวาคม 2549 เรื่อง "ethnomedicine" นำเสวนาโดย ยงศักดิ์ ตันติปิฏก 1160 1,605.00 kb
12 มกราคม 2550 เรื่อง "Ethnography of Epidemiologic Transition: Avian Flu, Global Health Politics, and the Agro-Industrial Capitalism in Thailand." by Komatra Chuengsatiansup. 1137 43.57 kb
19 มกราคม 2550 เรื่อง "บททดลองนำเสนอว่าด้วยประวัติชีวิตครอบครัว: คนเล็ก ๆ กับวิธีการศึกษาแนวจุลประวัติศาสตร์ (Microhistory)" โดย ชาติชาย มุกสง 6147 162.00 kb
26 มกราคม 2550 เรื่อง "คู่มือการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในมิติสังคมและวัฒนธรรม" โดย มธุรส ศิริสถิตย์กุล 3011 340.90 kb
การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติสาสตร์นิพนธ์ไทย 922 151.19 kb

หลักสูตรอบรม

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
เรื่องเล่ารางวัลยอดเยี่ยม จินตนาการสุขภาพใหม่ "กตัญญูสีดำ" บุษบงก์ วิเศษพลชัย 1623 159.19 kb
เรื่องเล่าชนะเลิศยอดเยี่ยม รางวัลเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "กตัญญูสีดำ" โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย 1182 0.00 kb
หนังสือออกใหม่ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ฟรี 1573 74.03 kb
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "หลังเสียงปืนที่แดนใต้" ปาซียะห์ เหมืองแก้ว 1224 0.00 kb
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "บุญไม่ประคอง" มนัส ณรงค์ชัย 973 0.00 kb
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ณัชฐกานต์ เหมือนตา 2697 839.23 kb
การวิจัยเชิงคุณภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมสุขภาพ 3797 342.82 kb
รากปรัชญาวิจัยจากงานประจำ 1527 204.52 kb
เสียงที่ไม่อาจสำเหนียก 1653 262.68 kb
บทบาทพ่อที่มีต่อลูกชายวัยรุ่น 1063 483.43 kb
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก 3019 420.19 kb
เรื่อง...ยอดชาย...!? 1582 241.23 kb
คุณค่าของสมาธิบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 723 274.59 kb
โนราโรงครู: บทบาท ความสัมพันธ์ทางสังคม สุขภาวะของคนภาคใต้ 3712 446.50 kb
ปรากฎการณ์การเจ็บป่วยและการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวช 1034 337.53 kb
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 1505 248.46 kb
ประสบการณ์การให้ความหมายของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1232 393.85 kb
ทุนในชุมชน: การเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาสุรา 1512 618.21 kb
จากมือที่ทำร้าย กลายเป็นมือที่เยียวยา 1027 658.51 kb
เสี่ยวอ่อนหวานสานสุข มุมมองใหม่ดูแลผู้ป้วยเบาหวาน 2053 386.27 kb
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน 1043 321.82 kb
แรงงานนอกระบบ: วิถีชีวิต การดูแลสุขภาพและสังคม 2585 452.26 kb
ไข้: ศัพทานวิทยาและปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 1103 442.26 kb
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลและทันตาภิบาล 1054 365.08 kb
การปรับตัวของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในขอนแก่น 3141 318.32 kb
โลกวัฒนธรรมสุขภาพและพหุลักษณ์ทางการแพทย์ 2382 344.20 kb
ความทุกข์ยากจากโรคมะเร็งปากมดลูก 987 408.53 kb
คุณค่างานมิตรภาพบำบัด : ผ่านมุมมองประสบการณ์จิตอาสาที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 1056 238.33 kb
การศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพที่แตกต่างกัน 777 215.43 kb
ประสบการณ์การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางสมอง รพ.พนมสารคาม 972 255.93 kb
ชุมชนต้นแบบ : ศักยภาพและุจุดเด่นในการทำงานของแกนนำชมรมรู้ทันเอดส์ 815 194.84 kb
ประสบการณ์การได้รับคำพูดที่บั่นทอนและคำพูดที่เสริมสร้างต่อจิตใจของผู้รับบริการ 1072 224.26 kb
ความทุกข์และการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 1274 264.53 kb
ความทุกข์และความสุขในการทำงานที่แตกต่างกันของบุคลากร รพ.แกดำ 2842 200.42 kb
มิติจิตวิญญาณของความเป็นแม่ในหญิงตั้งครรภ์ท้องแรก 919 283.11 kb
DOTS : ทุกข์ของผู้ป่วยวัณโรค กรณีศึกษาอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 4401 249.09 kb
ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธิของผู้พิการ 1437 218.98 kb
คุณค่าของงาน กับความหมายของชีวิต 1159 263.54 kb
ศึกษาความสูญเปล่าของระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกผู้ป่วยนอก 3033 244.96 kb
ระบบการส่งต่อที่พึงปรารถนาของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ 859 270.27 kb
ความทุกข์ยากบนรอยต่อการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 884 341.43 kb
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาส่งผลต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล 963 247.88 kb
ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา 879 176.86 kb
จากความแปลกแยกสู่ความสมานฉันท์ 1215 199.59 kb
การแสวงหาบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขตอำเภอละงู 1742 210.80 kb
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการปะทุทางอารมณ์ : กรณีศึกษาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 879 250.80 kb

การดูแลสุขภาพที่บ้าน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

ภัยพิบัติชุมชน

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

เรื่องเล่ากับการเยียวยา

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

งานบันดาลใจ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
บทบรรณาธิการ "งานบันดาลใจ" นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 217 127.78 kb

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
พื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัว: มิติเพศสภาพกับสารเสพติด 766 348.12 kb
Surviving in two worlds: Social and structural violence of Thai female injecting drug users 229 614.13 kb
ความตายที่ไม่ถูกนับ 314 1,131.72 kb
โสภา หญิงบ้า หรือเมียและแม่ 247 1,986.88 kb
เดือนหงาย ชายฝั่ง กับโรคเอดส์ 232 2,290.56 kb
DRINKING CULTURE IN THE THAI-ISAAN CONTEXT OF NORTHEAST THAILAND 242 433.94 kb
ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 214 379.96 kb
Tailoring tobacco control efforts to the country The example of Thailand 229 379.38 kb
Does the hand that controls the cigarette packet rule the smoker? 224 780.88 kb
ระบาดวิทยากระแสหลัก VS ความรู้ชายขอบ 313 1,710.18 kb
เธอชื่อ Maama Mali 206 2,059.38 kb
ความไม่เสี่ยงของความเสี่ยง 295 1,231.03 kb
ผีเข้า 283 1,892.49 kb
แม่มด มดลูก 185 3,489.07 kb
อารมณ์ น้ำนม เลือด 191 3,254.59 kb
เป็นมดลูก 193 2,313.98 kb
อุจจาระ ปัสสาวะ และประจำเดือน: ระบาดวิทยาของนานาพยาธิในมาลี 185 1,897.17 kb
Risk, governance and the new public health 367 9,942.38 kb
วิธีคิดทางทฤษฎีในสังคมวิทยา: พัฒนาการและปัญหาทางทฤษฎี 5687 969.97 kb
โลกในกระแสการเปลี่ยนแปลง 1696 568.24 kb
แนวคิดสังคมเสี่ยงภัย 443 219.65 kb
ทฤษฎีสังคมและการทำความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธนี กิ๊ดเดนส์ 4492 513.61 kb
มิติทางวัฒนธรรมกับการสูบยาสูบของวัยรุ่น 681 504.32 kb
วิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา 3542 629.85 kb
MEDICAL ANTHROPOLOGY AND EPIDEMIOLOGY: DIVERGENCES OR CONVERGENCES? 263 625.11 kb
การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง 652 855.53 kb
ประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ 707 582.79 kb
การเกิดขึ้นของระบาดวิทยา: สถิติ การสาธารณสุขใหม่ และการบริหารปกครองประชากร 486 649.89 kb
ฅนขับรถบรรทุก: อุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย(สรุปความ) 611 383.05 kb
สองเรา: มอเตอร์ไซค์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุในโลกของวัยรุ่น(สรุปความ) 553 313.00 kb
A genealogy of “healthism”: Healthy subjectivities between individual autonomy and disciplinary control. 282 501.25 kb
Introduction Social Suffering 234 13,381.34 kb
การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิด "มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง" 163 390.67 kb
อัตลักษณ์ "การเป็นผู้กำหนดสุขภาวะของตัวเอง" ของผู้ป่วย 145 568.02 kb
หลากหลายมุมมองต่อ "ความอ้วน" 189 721.84 kb
ชุมชนกับภัยพิบัติ 138 118.96 kb
สังคมวิทยาการศึกษาการพนัน 179 1,170.10 kb
ระบาดวิทยา: สถิติ การจับจ้องสอดส่องประชากร และการประกอบสร้างความรู้ 283 123.85 kb
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม 207 152.20 kb

๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด

แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
สรุปศุกร์เสวนา "เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง" 206 198.48 kb

การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม

  เอกสาร จำนวนครั้ง ขนาด ดาวน์โหลด
The Tempering of Medical Anthropology: Troubling Natural Categories 92 1,413.25 kb
มานุษยวิทยาการแพทย์ ในศตวรรษที่21 265 1,134.76 kb
Ontological polotics: A word and some questions 97 903.41 kb
What is a good tomato? A case of valuing in practice 85 243.97 kb
On Actor-Network Theory: a few clarification plus more than a few complications 23 131.97 kb
Introduction: How to Resume the Task of Tracing Associations 57 105.33 kb
Evidentiary symbiosis: On Paraethnography in Human-Microbe relations 37 149.41 kb
On recalling ANT 24 600.05 kb
After ANT: complexity, naming and topology 22 744.83 kb
STS as Method 22 106.45 kb
Genetic citizenship 19 90.26 kb
Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems 24 1,004.42 kb
The politics of life itself 27 1,960.38 kb
The companion species manifesto: dogs, people, and significant otherness 17 1,984.72 kb
Post-Pasteurian cultures: the Microbiopolitics of Raw-Milk Cheese in the United State 13 566.72 kb
Strathern beyond the human: testimony of a spore 14 175.61 kb
Dark anthropology and its others: theory since the eighties 16 285.76 kb
Introduction: Toward a critical moral anthropology 13 93.41 kb
Radical alterity is just another way of saying “reality” 33 250.56 kb
A Passion for Society: How We Think about Human Suffering (Introduction & Caregiving) 19 361.66 kb
ศาสตร์ อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา 70 4,704.16 kb
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน